Yirmi Sekizinci Lem'a'nın Yirmi Sekizinci Nüktesi'nde; saniyen kısmıyla başlayan yeri açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Sual: Şu gibi âyetlerden anlaşılıyor ki, cüz'î ve bazan şahsî bir hadise-i gaybiyeyi de haber almak için, gayet uzak bir mesafe olan semâvat memleketine casus şeytanların sokulması ve o çok geniş memleketin her tarafında o cüz'î hadisenin bahsi varmış gibi, hangi şeytan olsa, hangi yere sokulsa, yarım yamalak o haberi işitecek, getirecek diye bir mânâyı akıl ve hikmet kabul etmiyor."

"Hem, nass-ı âyetle, semâvâtın üstünde bulunan Cennetin meyvelerini bazı ehl-i risalet ve ehl-i keramet, yakın bir yerden alır gibi alıyormuş, bazan yakından Cenneti temâşâ ediyormuş diye, nihayet uzaklık, nihayet yakınlık içinde bir meseledir ki, bu asrın aklına sığmaz."

"Hem cüz'î bir şahsın cüz'î bir ahvâli, küllî ve geniş olan semâvat memleketindeki mele-i âlânın medar-ı bahsi olması, gayet hakîmâne olan tedvîr-i kâinatın hikmetine muvafık gelmiyor."

"Meselâ, bir hükûmetin daire-i askeriyesi memleketin şarkında ve daire-i adliyesi garbında ve daire-i maarifi şimalinde ve daire-i ilmiyesi cenubunda ve daire-i mülkiyesi ortasında bulunsa; telsiz, telefon, telgrafla, gayet muntazam bir surette, her daire alâkadar olduğu vaziyetleri görse, haber alsa; adeta umum o memleket, adliye dairesi olduğu halde, askerî dairesidir ve mülkiye dairesi olduğu gibi, ilmiye dairesi oluyor."(1)

Aciz ve zayıf insanlar bile, iletişim ve ulaşım vasıtaları sayesinde, dünyayı küçük bir köy haline dönüştürebiliyor ise, Allah’ın mülkünde nasıl olur da bir iletişimsizlik söz konusu olabilir. Kainatın bir ucunda bulunan melek ile öbür ucunda bulunan melek, gayet basit ve hızlı bir şekilde iletişim kurabilir. Tıpkı telefon sayesinde dünyanın bir ucundan diğer bir ucuna ulaşan sesler gibi, kainat içinde de belki daha mükemmel ve daha seri bir iletişimin olması, Allah’ın hikmetinin gereğidir.

Bu yüzden kalp penceresi açık bir veli zat, çok uzak olan cennet ile anında irtibat kurar ve oraları latif gözü ile seyreder. Nasıl dünyanın diğer ucundaki yeri televizyon ile seyretmek mümkün ise; evliyaların cenneti manevi alıcılar ile seyretmesi gayet imkan dahilindedir. Asıl bu asrın aklı ve gerekleri, bu ayetleri güzelce açıp tefsir ediyor.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Sekizinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...