Altıncı Sebep

İçerikler


  1. "Boş sözlerle, çirkin davranışlarla karşılaştıkları zaman, izzet ve şereflerini muhafaza ederek oradan geçip giderler." ayetinden sonra "Meslektaşlarınızla ve dindaşlarınızla ittifak ediniz." deniyor. İş yerinde amir küfür edince istifa etmek mi gerek?

  2. "Bu galebe neticesinde ehl-i hak zillete ve mahkûmiyete ve tasannua ve riyâya düşüp ihlâsı kaybeder. O nâmert, himmetsiz, hamiyetsiz bir kısım ehl-i dünyaya dalkavukluk etmeye mecbur olur." İzah eder misiniz?

  3. "Bu müthiş maraz-ı ihtilafa karşı birbirinizin kusurunu görmeyerek, yekdiğerinizin ayıbına karşı gözünüzü yumunuz." Kusur ve ayıpları görmemeyi izah eder misiniz?

  4. "Ey ehl-i hak! Ey hakperest ehl-i şeriat ve ehl-i hakikat ve ehl-i tarikat! Bu müthiş maraz-ı ihtilâfa karşı birbirinizin kusurunu görmeyerek, yekdiğerinizin ayıbına karşı gözünüzü yumunuz." İzahı; "şeriat, hakikat, tarikat" sıralamasında incelik var mı?

  5. "Hakikî sermaye olan vaktini bir meseleye sarf etmediği için, meslektaşlarıyla ittifakı muhkemleşmiyor." cümlesini izah eder misiniz; "meslektaşıyla ittifak" hususunu açar mısınız?

  6. "Ve hakikat nokta-i nazarında beş paraya değmeyen ve ehl-i hak ona on para kıymet vermeyen meselelere, divane olmuş elmasçı bir Yahudinin beş paralık cam parçasına beş lira fiyat verdiği gibi,.." İzah eder misiniz?

  7. Dünyaya ait ehemmiyetli ve kesretli meselelere bakmamak, Müslümanların neden gücünü zayıflatıyor?

  8. "Böyle küçük meseleler için kıymettar vaktimi sarf etmektense, o çok kıymetli vaktimi zikir ve fikir gibi kıymettar şeylere sarf edeceğim..." İzah eder misiniz?

  9. "İhlâs ve rıza-yı İlâhî yolunda zerre, yıldız gibi olur. Vesilenin mahiyetine bakılmaz, neticesine bakılır. Madem neticesi rıza-yı İlâhîdir ve mayası ihlâstır; o küçük değildir, büyüktür." İzah eder misiniz?

  10. "Vesilenin mahiyetine bakılmaz, neticesine bakılır." cümlesini izah eder misinir? Lemeat'ta geçen "Gayr-i meşru tarik ile bir maksada giden zat, galiben maksudunun zıddıyla görür mücazat." ifadesi de var...

Yükleniyor...