Dördüncü Sual

İçerikler


 1. "Mahbublara olan aşk-ı mecazî aşk-ı hakikîye inkılab ettiği gibi, acaba ekser nâsda bulunan dünyaya karşı olan aşk-ı mecazî dahi bir aşk-ı hakikîye inkılab edebilir mi?" mahbup ve dünya kavramları ile izah eder misiniz?

 2. "Aşk-ı mecazi, aşk-ı hakikiye inkilab eder..." cümlesini hayatımıza nasıl uygulayabiliriz? Şiddetli aşk acısı çeken arkadaşlarımıza ne gibi tavsiyelerde bulunabiliriz?

 3. Mecazi aşktan kurtulmanın yolu nedir? Risalelerde bu konu nasıl işlenmiştir?

 4. Mahbuplara olan aşk-ı mecazî aşk-ı hakikîye inkılâp ettiği gibi, acaba ekser nasta bulunan, dünyaya karşı olan aşk-ı mecazî dahi bir aşk-ı hakikîye inkılâp edebilir mi?

 5. Sevgilisinden ayrılan biri nasıl teselli bulabilir? Risalede bununla ilgili ne tür reçeteler mevcuttur?

 6. "Umumî dünyayı hususî dünyası zannedip ona âşık olsa, tabiat bataklığına düşer, boğulur..." Buradaki "umumi dünya" ile "hususi dünya" kavramlarını ayrımı ile birlikte izah eder misiniz?

 7. "Ona ait muhabbetimiz, o hususî dünyamız âyine olduğu ve temsil ettiği güzel nukuş-u esmâ-i İlâhiyeye döner, ondan cilve-i esmâya intikal eder." Buradaki, "cilve-i esmâ" ve "nukuş-u esmâ" manalarını açıklar mısınız? Tecelli ile farkları nelerdir?

 8. "Ona ait muhabbetimiz, o hususî dünyamız âyine olduğu ve temsil ettiği güzel nukuş-u esmâ-i İlâhiyeye döner, ondan cilve-i esmâya intikal eder." cümlesini açıklar mısınız?

 9. Umumi ve hususi dünyamızın karışmasında, tabiat bataklığına düşmek ihtimalini, hakikatte hususi dünyamızın neleri ihtiva ettiğini, izah eder misiniz?

 10. "Fakat bir şartla ki, kendinin zâil ve hayatıyla bağlı kararsız dünyasını haricî dünyaya iltibas etmemektir..." Bu cümleyi açıklar mısınız?

 11. "Hem zeval ve fenâya maruz bütün güzel mahlûkatın arkasında bir cemâl-i münezzeh ve hüsn-ü mukaddes ihsas eden bir nakış ve tahsin ve san’at ve tezyin ve ihsan ve tenvir-i daimîyi görür." cümlesini izah eder misiniz?

Yükleniyor...