Dördüncü Sual

İçerikler


  1. "Mahbublara olan aşk-ı mecazi aşk-ı hakikiye inkılab ettiği gibi, acaba ekser nasda bulunan dünyaya karşı olan aşk-ı mecazi dahi bir aşk-ı hakikiye inkılab edebilir mi?" "Mahbub" ve "dünya" mefhumları ile izah eder misiniz?

  2. "Aşk-ı mecazi, aşk-ı hakikiye inkılap eder..." cümlesini hayatımıza nasıl uygulayabiliriz? Şiddetli aşk acısı çeken arkadaşlarımıza ne gibi tavsiyelerde bulunabiliriz?

  3. "Fakat bir şartla ki, kendinin zail ve hayatıyla bağlı kararsız dünyasını haricî dünyaya iltibas etmemektir..." Bu cümleyi açıklar mısınız?

  4. "Mesela, şu güzel, ziynetli odanın dört duvarında, dördümüze ait dört endam ayinesi bulunsa, o vakit beş oda olur..." Ayna misalini açar mısınız?

  5. "Ona ait muhabbetimiz, o hususi dünyamız ayna olduğu ve temsil ettiği güzel nukuş-u esma-i İlahiyeye döner, ondan cilve-i esmaya intikal eder." Buradaki, "cilve-i esma" ve "nukuş-u esma" manalarını açıklar mısınız? Tecelli ile farkları nelerdir?

  6. Umumi ve hususi dünyamızın karışmasında, tabiat bataklığına düşmek ihtimalini, hakikatte hususi dünyamızın neleri ihtiva ettiğini, izah eder misiniz?

  7. "Hayatın zevalini düşünmeyerek hususi, kararsız dünyasını aynı umumi dünya gibi sabit bilip kendini layemut farz ederek dünyaya saplansa, şedit hissiyatla ona sarılsa, onda boğulur, gider. O muhabbet onun için hadsiz bela ve azaptır." İzah eder misiniz?

  8. "Zeval ve fenaya maruz bütün güzel mahlukatın arkasında bir cemal-i münezzeh ve hüsn-ü mukaddes ihsas eden bir nakış ve tahsin ve sanat ve tezyin..." İzah eder misiniz?

Yükleniyor...