Üçüncü Sual

İçerikler


 1. Cennet ve cehennem nerededir?

 2. Birinci Mektup'ta cehennemin yeri anlatılıyor. Peki niçin cennetin yerinden bahsedilmiyor?

 3. Cehennem yaratılmış mıdır? Yer küredeki magma tabakasının cehennemin çekirdeği olduğu şeklindeki ifadeler doğru mudur?

 4. "Küre-i arz, hareket-i seneviyesiyle, ileride mecma-ı haşir olacak bir meydanın etrafında bir daire çiziyor." cümlesini izah eder misiniz?

 5. "Küre-i arzın seyahat ettiği mesafe-i azimede pek çok mahlukat var ki, nursuz oldukları için görünmezler." Neden göremiyoruz, nursuz küreler nelerdir?

 6. "Cehennem ikidir. Biri suğrâ, biri kübrâdır. İleride, suğrâ kübrâya inkılap edeceği ve çekirdeği hükmünde olduğu gibi, ileride ondan bir menzil olur." ifadesini izah eder misiniz?

 7. Birinci Mektup'taki, "dünyanın ahiret menzili olması" ne demek? Vazifesini yaptıktan sonra her yaratılmış gibi mi olacak?

 8. "İlm-i tabakatü'l-arz'a" Lügatlerde jeoloji (yerbilim, arziyat) olarak karşılık veriliyor. Jeoloji tabiri yerine, jeotermi veya jeotermal tabiri daha muvafık düşmez miydi acaba?

 9. Küçük cehennem, neden büyük cehenneme inkılap edecektir?

 10. Yer kürenin merkezindeki sıcaklık ile alakalı Üstad'ın verdiği rakamlar, ilmî rakamlara muvafakat ediyor mu?

 11. "Şu Cehennem-i Suğrâ, Cehennem-i Kübrâya ait çok vezâifi, dünyada ve âlem-i berzahta görmüş ve ehâdislerle işaret edilmiştir." cümlesini misal vererek izah eder misiniz?

 12. ''Ehl-i İtizâlin bazı imamları 'Cehennem sonradan halk edilecektir.' demeleri, halihazırda tamamıyla inbisat etmediğinden ve sekenelerine tam münasip bir tarzda inkişaf etmediğinden galattır ve gabâvet.'' Mutezile görüşünün mantıklı olduğunu mu söylüyor?

 13. Haşir Meydanı için, dünyanın yörüngesi, yani gezdiği daire olarak gösteriliyor. Bu nasıl oluyor? Âlem-i ahiret, âlem-i şehadette bir yerlerde tarif ediliyor. Âlem-i ahirete ait bazı manaları Güneş sistemi içinde maddi bir yerlerde düşünmek doğru mudur?

 14. "Demek, bu dünyevi, küçücük ve sönük akıl gözüyle o büyük cehennem görülmez. Fakat ism-i Hakîmin nuruyla bakabiliriz. Şöyle ki..." Bu hüküm gayb âlemleri için umumi midir? Akıl ahiret, cennet ve cehennem gibi konuları tam kavrayamaz mı?

 15. "Arzın medar-ı senevisi altında bulunan cehennem-i kübra..." Cehennem-i kübra nasıl arzın medar-ı senevisinin altında olabilir? Alt, üst gibi ifadeler kâinat için kullanılabilir mi?

 16. "Güneşi, seyyârâtıyla beraber, arzın sürat-i seneviyesine yakın bir süratle ve haşmet-i rububiyetiyle, bir ihtimale göre Şemsü’ş-şümus tarafına bir hareket vermiş." cümlesini açıklar mısınız?

 17. "Ahirete bakan semanın yıldızlarını onunla işal etmesi..." cümlesinde geçen, "ahirete bakan yıldızlar" bu dünyada gördüğümüz yıldızlardan farklı mıdırlar?

 18. Birinci Mektup'ta yıldızların hararetinin cehennemden geldiği ifade ediliyor. Dünyanın bağlı bulunduğu Güneş de bir yıldız olduğuna göre, bunun ateşi de mi cehennemden geliyor?

 19. Yıldızların harareti cehennemden gönderiliyor. Arzın merkezindeki ateşin, cehennemin çekirdeği olduğundan bahsediliyor. Cehennem tam olarak yaratıldı mı? Eğer çekirdek halindeyse, çekirdek seviyesindeki magmadan nasıl tüm yıldızlara hararet gönderiliyor?

 20. "Cehennemin bir kısmını ehl-i azaba mesken ve mahpes yapsın." İzah eder misiniz?

 21. "Dağ gibi koca bir ağacı, tırnak gibi bir çekirdekte taşıması" nasıl anlaşılabilir?

 22. "Cennet ve cehennem, şecere-i hilkatten ebed tarafına uzanıp eğilerek giden bir dalın iki meyvesidir." Bu cümleyi nasıl anlamalıyız?

 23. Dünya kıyametten sonra, üzerindekilerini mahşere nasıl boşaltacağı keyfiyeti kaynaklarda mevcut mudur? Bu dökülüş kıyametten sonra dünyada enkaz haline gelmiş tüm mevcudatı mı kapsar yoksa sadece insan kemikleri ve zerreleri için mi geçerlidir?

 24. "Meyvenin vücudu dal kadar ve neticenin silsile kadar ve mahzenin mahsulat kadar ve havuzun ırmak kadar ve tecelligâhın, rahmet ve kahrın vücutları kadar kati ve yakindir." İzah eder misiniz?

Yükleniyor...