Block title
Block content

Üçüncü Sual

İçerikler

 1. Birinci Mektup'ta cehennemin yeri anlatılıyor. Peki niçin cennetin yerinden bahsedilmiyor?

 2. Cehennem yaratılmış mıdır, nerededir? Yer küredeki magma tabakasının cehennemin çekirdeği olduğu şeklindeki ifadeler doğru mudur?

 3. Cennet ve cehennem nerededir?

 4. "İlm-i tabakatü'l-arz'a" sözlüklerde jeoloji (yerbilim, arziyat) olarak karşılık veriliyor. Jeoloji tabiri yerine, jeotermi veya jeotermal tabiri daha muvafık düşmez miydi acaba?

 5. "Cehennem ikidir. Biri suğrâ, biri kübrâdır. İleride, suğrâ kübrâya inkılâp edeceği ve çekirdeği hükmünde olduğu gibi, ileride ondan bir menzil olur." ifadesini izah eder misiniz?

 6. "Küre-i arz, hareket-i seneviyesiyle, ileride mecma-ı haşir olacak bir meydanın etrafında bir daire çiziyor." cümlesini izah eder misiniz?

 7. "Küre-i arzın seyahat ettiği mesafe-i azîmede pek çok mahlûkat var ki, nursuz oldukları için görünmezler. Kamer, nuru çekildikçe vücudunu kaybettiği gibi, nursuz çok küreler, mahlûklar, gözümüzün önünde olup göremiyoruz." Bu "görünmeme" nasıl oluyor?

 8. "Küre-i arzın seyehat ettiği mesafe-i azimede pek çok mahlukat var ki, nursuz oldukları için görünmezler. Kamer, nuru çekildikçe vücudunu kaybettiği gibi, nursuz çok küreler, mahlûklar, gözümüzün önünde olup göremiyoruz." nursuz kürelerden kasıt nedir?

 9. "Şu Cehennem-i Suğrâ, Cehennem-i Kübrâya ait çok vezâifi, dünyada ve âlem-i berzahta görmüş ve ehâdislerle işaret edilmiştir." cümlesini örnek vererek izah eder misiniz?

 10. ''Ehl-i İtizâlin bazı imamları 'Cehennem sonradan halk edilecektir.' demeleri, halihazırda tamamıyla inbisat etmediğinden ve sekenelerine tam münasip bir tarzda inkişaf etmediğinden galattır ve gabâvet.'' Mutezile görüşünün mantıklı olduğunu mu söylüyor?

 11. Birinci Mektup'taki; "dünyanın ahiret menzili olması" ne demek? Görevini yaptıktan sonra her yaratılmış gibi mi olacak?

 12. Haşir meydanı için, dünyanın yörüngesi, yani gezdiği daire olarak gösteriliyor. Nasıl oluyor, alemi ahiret, alemi şehadette bir yerlerde tarif ediliyor. Alemi ahirete ait bazı manaları güneş sistemi içinde maddi bir yerlerde düşünmek doğru mudur?

 13. Küçük cehennem, neden büyük cehenneme inkılap edecektir?

 14. Yer kürenin merkezindeki sıcaklık ile ilgili Üstad'ın verdiği rakamlar, bilimsel rakamlarla örtüşüyor mu?

 15. "... ve güneşi, seyyârâtıyla beraber, arzın sür’at-i seneviyesine yakın bir sür’atle ve haşmet-i rububiyetiyle, bir ihtimale göre şemsü’ş-şümus tarafına bir hareket vermiş;.." cümlesini açıklar mısınız?

 16. "Ahirete bakan semanın yıldızlarını onunla işal etmesi..." cümlesinde geçen, "ahirete bakan yıldızlar" bu dünyada gördüğümüz yıldızlardan farklı mıdırlar?

 17. "Arzın medar-ı senevisi altında bulunan cehennem-i kübra..." Cehennem-i kübra nasıl arzın medar-ı senevisinin altında olabilir? Alt, üst gibi ifadeler kainat için kullanılabilir mi?

 18. "Cennet ve Cehennem, şecere-i hilkatten ebed tarafına uzanıp eğilerek giden bir dalın iki meyvesidir." Bu cümleyi nasıl anlamalıyız?

 19. "Cennet ve Cehennem, şecere-i hilkatten ebed tarafına uzanıp eğilerek giden bir dalın iki meyvesidir." Buradaki "eğilerek" kelimesini nasıl anlamalıyız?

 20. "Dağ gibi koca bir ağacı, tırnak gibi bir çekirdekte taşıması" nasıl anlaşılabilir?

 21. "Demek, bu dünyevî, küçücük ve sönük akıl gözüyle o büyük Cehennem görülmez. Fakat ism-i Hakîmin nuruyla bakabiliriz. Şöyle ki..." Bu hüküm gayb alemleri için umumi midir?Akıl ahiret, cennet ve cehennem gibi konuları tam kavrayamaz mı?

 22. Birinci Mektup'ta yıldızların hararetinin cehennemden geldiği ifade ediliyor. Dünyanın bağlı bulunduğu güneş de bir yıldız olduğuna göre, bunun ateşi de mi cehennemden geliyor?

 23. Yıldızların harareti cehennemden gönderiliyor. Arzın merkezindeki ateşin, cehennemin çekirdeği olduğundan bahsediliyor. Cehennem tam olarak yaratıldı mı? Eğer çekirdek halindeyse, çekirdek seviyesindeki mağmadan nasıl tüm yıldızlara hararet gönderiliyor?

 24. "Meyvenin vücudu dal kadar ve neticenin silsile kadar ve mahzenin mahsulât kadar ve havuzun ırmak kadar ve tecellîgâhın, rahmet ve kahrın vücutları kadar kat'î ve yakindir." cümlesini izah eder misiniz?

 25. Dünya kıyametten sonra, üzerindekilerini mahşere nasıl boşaltacağı keyfiyeti kaynaklarda mevcut mudur? Bu dökülüş kıyametten sonra dünyada enkaz haline gelmiş tüm mevcudatı mı kapsar yoksa; yoksa insan kemikleri ve zerreleri için mi geçerlidir?

Yükleniyor...