Block title
Block content

Birinci Mesele-i Mühimme

İçerikler

  1. Arz-ı beyza nedir, mahiyeti nedir? Bir de Meşmeşiyenin ayrıntılı izahını yapar mısınız?

  2. On Sekizinci Mektub'un Birinci Mesele-i Mühimmesi hakkında bilgi verir misiniz?

  3. "Alem-i maddî ile âlem-i ruhanîyi birbirinden fark etmek lâzım gelir." cümlesini izah edebilir misiniz?

  4. "Âlem-i maddînin bir senelik mesafesinde, binler sene vüs'atinde vücud-u misalî ve hakaik-i maneviye yerleşir." cümlesini izah eder misiniz?

  5. "Bir zamanlar İbrahim de: 'Ey Rabbim! Ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster!' demişti. Allah: 'İnanmadın mı ki?' buyurdu. İbrahim: 'İnandım, fakat kalbim iyice yatışsın diye istiyorum.'" İman-ı bilgayb iman-ı şuhudiden daha sağlam ve daha üstün değil mi?

  6. "Meselâ, demişler: 'Bir tabaka-i arz, cin ve ifritlerindir. Binler sene genişliği var.' Halbuki, bir iki senede devredilen küremizde o acip tabakalar yerleşemez." İzah eder misiniz?

  7. "Ve mihenkleri, Kitap ve Sünnetin desâtir-i kudsiyeleri ve asfiya-i muhakkikînin kavânin-i hadsiyeleridir." İzah eder misiniz?

  8. Bir şeyin varlığını görerek bilmek ile o şeyi görmeden, bir takım delillerle tereddütsüz, kesin bir bilmek arasındaki fark, incelik nedir?

  9. Evliya ve asfiya konularını açıklar mısınız; asfiya olarak kimler zikredilebilir?

  10. İmanda gaybi olarak inanmak esastır. Halbuki Efendimiz gözüyle Allah'ı görmüştür. Bu ise imtihan sırrının kaçmasına sebeb değil midir? Ayrıca gaybi bir şekilde inanmak, şuhudi bir şekilde inanmaktan yüksek değil miydi?

Yükleniyor...