"Âlem-i maddi ile âlem-i ruhaniyi birbirinden fark etmek lazım gelir." cümlesini izah edebilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Âlem-i maddi, şu içinde yaşadığımız dünya, sema, yıldızlar, galaksiler hasılı şu görünen tüm kâinat âlem-i maddi tabirinin içine giriyor.

Âlem-i ruhani ise maddi âlemin zıddı olan maddi gözle görünmeyen bütün gaybi ve uhrevi âlemleri içine alan geniş bir mefhumdur. Bunun içine kabir de girer, ruhların mücerred beklediği âlem-i ervah da girer, cennet ve cehennem de girer. Yani âlemleri maddi ve manevi olarak iki sınıfa ayırırsak âlem-i ruhanî, manevi âlemlerdir.

Âlem-i misal; maddi âlemle ruh âlemi arasında bir köprü âlemdir. Ruhlar âlemine göre daha kesif, madde âlemine göre ise daha latiftir. Bu âlem hem maddi âlemden hem de ruhlar âleminden vasıflar almıştır. Misal âlemi hayale yakın bir âlemdir. Aynadaki görüntüler gibi....

İnsandaki hafıza levh-i mahfuzu temsil ettiği gibi, hayal de âlem-i misali temsil eder. Kalp ve ruhları iman ve ibadet terbiyesi ile nuraniyet kazanan evliya ve âlimler de o âlemleri ve sakinlerini görüp görüşüyorlar ve münasebet içindedirler. Bazen levh-i mahfuzun cilveleri bazen de kader mektuplarının nümuneleri ile karşılaşıyorlar. Hatta avam insanlar da rüya yolu ile o ruhaniler ve meleklerle bir cihetle münasebet kurmuş oluyorlar. Nasıl ki telefon vasıtasıyla dünyanın en ücra köşesindeki biri ile konuşmak mümkünse, aynı şekilde manevi telefonlarla manevi âlemlerin sakinleri ile konuşmak ve görüşmek pekâlâ mümkündür. Uyku halinde insanın maddi âlemle münasebeti kesildiği için, sair latife ve duygular gaybî âlemler ile irtibata geçip, oralarda geziniyor.

İşte rüyanın hakikati bundan ibarettir. Rüyada görülen bu cilveler ve nümuneler, misal âleminin değişik şekil ve keyfiyetlerine bürünüyor. İşte bu yüzden görülen rüyalar tabir istiyor. Zira hakikat âleminden basit bir şey misal âleminde çok büyük ve müşevveş bir hâl alabiliyor. Bu yüzden bu keşmekeşlik ve mübalağalı haller tabir ile hakikate tatbiki gerekiyor.

Ruh, misal âlemini hayal vasıtası ile gezip mütalaa ediyor. Uyku vasıtası ile maddi âleme kapanan pencereler, manevi ve misali âlemlere açılıyor. Ruh da bu açılan pencerelerden o âlemleri seyir ve mütalaa ediyor. Bu az çok her ruhta cereyan eden bir hâl olduğu için, bütün ruhların müşterek bir vasfıdır, denilebilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...