Block title
Block content

Birinci Makam, Beşinci Remiz

İçerikler

  1. "Bir ân-ı seyyale yaşamak, hadsiz envâr-ı vücuda medardır." Bu cümlede "hadsiz envar-ı vücut"tan kasıt, yaşamış olduğu an zarfındaki var olan mevcudatın vücudu mu, yoksa mazi ve müstakbeldekilerle de alakası var mı?

  2. Üstad, bir an imanlı olarak vücuda mazhariyeti, imansız olarak geçen binler dakika vücuda bedel olduğunu söylüyor. Burayı açar mısınız? Kafir için de her şey vardır aslında...

  3. "Demek, iman, şu remizde beyan edilen hakikat-i âliye-i nefsül emriyenin ünvanıdır; ve iman ile ondan istifade edebilir." cümlesini izah eder misiniz?

  4. "Dünyanın ve eşyanın üç tane yüzü var: Birinci yüzü: Esmâ-i İlâhiyeye bakar, onların aynalarıdır... İkinci yüzü: Âhirete bakar, âlem-i bekaya nazar eder, onun tarlası hükmündedir... Üçüncü yüzü: Fânilere, yani bizlere bakar..." İzah?

  5. "Dünyanın ve eşyanın üç tane yüzü var: Birinci yüzü; Esmâ-i İlâhiyeye bakar, onların âyineleridir. Bu yüze zevâl ve firak ve adem giremez; belki tazelenmek ve teceddüd var." cümlesini izah eder misiniz?

  6. "Nur-u Kur’an ile gördüm ki, birbiri içinde üç küllî dünya var: Birisi, Esma-i İlâhiyeye bakar, onların âyinesidir. İkinci yüzü âhirete bakar, onun mezraasıdır. Üçüncü yüzü, ehl-i dünyaya bakar, ehl-i gafletin mel’abegâhıdır." İzah eder misiniz?

  7. "Şu mevcudat-ı seyyale, şu mahlukat-ı seyyare , Vacibü'l-Vücud'un envar-ı icad ve vücudunu tazelendirmek için müteharrik ayineler ve değişen manzaralardır." ifadelerini izah eder misiniz?

Yükleniyor...