Block title
Block content

Birinci Makale, Dördüncü Mukaddeme

İçerikler

  1. "İranîler tazyikatından kurtulamayan istibdad sırrıyla ve şöhret kuvvetiyle İranîlerin mefahirini gasp ve gàrât ederek büyülttü." cümlesini izah eder misiniz?

  2. "Bir şeyin aslını gösteren semeresidir. Birinin malına başka mal -velev kıymetli de olsa- karışırsa, malını kıymetsiz ettiği gibi, haczetmesine dahi sebep olur." cümlesini nasıl anlamalıyız?

  3. "Birinin malına başka mal karışırsa, malını kıymetsiz ettiği gibi, haczetmesine dahi sebep olur." cümlesi "Bir hazinede silik para bulunmakla, hazineyi kıymetten düşürtmez." kaidesi ile nasıl bağdaştırılabilir?

  4. "Ey hakikatı çıplak görmek isteyen zât!.. Bu mukaddemeye dikkat et; zira hurafatın kapısı bu yerden açılır. Ve bab-ı tahkik dahi bunun ile seddolur. Hem de kıssadan hisse ve meyl-üt terakkiyle mütekaddimînin esasları üzerine bina ve seleflerin mevrusatında tasarruf ve ziyadeye cesaret bu şûristanda mahvolur." İzah eder misiniz?

  5. "İhsan-ı İlâhî ile tavsifte kanaat etmek farzdır." cümlesini izah eder misiniz?

  6. Bir dane-i hakikat, bir harman hayalâta müreccahtır.. Cümlesini açıklar mısınız?

  7. Bir şeyin şerefi neslinde değildir, zâtındadır. Bir şeyin aslını gösteren semeresidir. Bu cümleyi açıklar mısınız?

  8. Cemiyete dâhil olan, cemiyetin nizamını ihlâl etmemek gerektir. Bu cümleyi açıklar mısınız?

  9. "Evet, hak müstağnîdir. Hakikat ise, zengindir." Bu cümleyi, hak ve hakikat arasındaki fark ile beraber açıklar mısınız?

Yükleniyor...