Block title
Block content

Birinci Makale, Üçüncü Mesele

İçerikler

  1. "Kaf Dağıdır... Malûmdur, bir şeyin mahiyetinin keyfiyetini bilmek başkadır; o şeyin vücudunu tasdik etmek yine başkadır. Bu iki noktayı temyiz etmek lâzımdır..." Muhakematta Kaf Dağı konusunu içeren Üçüncü Mesele'yi açıklar mısınız?

  2. Kaf Dağıyla ilgili yerde geçen; "Halbuki, caizdir: Kaf, Sad gibi olsun. Dünyanın şarkında değil, belki ağzın garbındadır." kısmını izah eder misiniz?

  3. Risalelerde geçen Kaf Dağı hakkında bilgi verir misiniz?

  4. "Bir parça âyinede, semavat ve nücum temessül ettikleri gibi, bu âlem-i şehadette velev küçük şeyler de olsa, çekirdek gibi, âlem-i misalde..." cümlesini açıklayıp, tecessüm-ü maani hakkında bilgi verir misiniz?

  5. "Kaf'ın vücuduna cezmederim; fakat keyfiyeti ise, havale ederim." cümlesini açar mısınız?

  6. "Meşhur olan âlem-i misal, onların cevelângâhıdır. Biz elbisemizi çıkardığımız gibi, onlar da cesetlerini çıkarıp seyr-i ruhaniyle o ma’razgâh-ı acaibe temaşa ediyorlar. “Kaf” ise, o âlemde onların târif ettikleri gibi mütemessildir." izah eder misiniz?

  7. "Eyyâm-ı İlâhiye ile beş yüz sene bizim küreden uzak olmakla beraber, mevc-i mekfuf olan semaya temas etmek, imkân-ı aklîden hâriç değildir. Zira “Kaf” sema gibi şeffaf ve gayr-ı mer’î olmak caizdir." İzah eder misiniz?

  8. Neden caiz olmasın ki Kaf, daire-i ufuktan tecelli eden silsile-i a'zamdan ibaret ola.. Nasıl ufkun ismi de Kaf'a me'haz olabilir. Zira devair-i mütedâhile gibi nereye bakılırsa, silsilelerden bir daire görülür.. İzah eder misiniz?

Yükleniyor...