Birinci Makale, Yedinci Mukaddeme

İçerikler


  1. "Mübalâğa ihtilâlcidir. Şöyle ki: Beşerin seciyelerindendir, telezzüz ettiği şeyde meylü’t-tezeyyüd ve vasfettiği şeyde meylü’l-mücazefe ve hikâye ettiği şeyde meylü’l-mübalâğa ile hayali hakikate karıştırmak." İzahı?

  2. Üstad Muhakemat’ta "gıybeti katle müsavi" tutmayı doğru bulmazken, Yirmi Dördüncü Söz’de bu hadisin açıklamasını yapıyor. Nasıl anlamalıyız?

  3. Üstad'ın Muhakemat'ta ifade ettiği "muvazenesiz sözler" yani uydurulmuş hadis örnekleri verebilir misiniz?

  4. "Katl ve zinayı tahfif ve haccın kıymetini tenzil ediyorlar. Bu sırra binaen, vâiz hem hakîm, hem muhakemeli olmalıdır..." ifadesini izah eder misiniz?

  5. "Daire-i imkânda daha ahsen yoktur." cümlesini nasıl anlayabiliriz? Allah daha güzelini yaratamaz mı? "Biz insanı en güzel bir şekilde yarattık." ayeti ile nasıl tevfik edebiliriz?

  6. "Dinin makasıdı, kıymet ve edillece mütefavittir. Birinin yeri hayal olsa, ötekinin vicdandır. Beriki, sırrın sırrındadır." İzah eder misiniz? "Sırrın sırrı" kısmını misalle açar mısınız?

  7. "Şeriatın her bir hükmünde Şâriin bir sikke-i itibarı vardır. O sikkeyi okumak lâzımdır. Sikkenin kıymetinden başka, o hüküm her şeyden müstağnîdir." İzah eder misiniz?

  8. "Şöyle yanlışa muhtemel olan sözünü veya hatâya kabil olan fiilini, bir büyük zata veyahut muteber bir kitaba, hattâ bazen dine, çok defa hadise, en nihayet kadere isnad etmekle, kendini teberrî etmek istiyor." İzah eder misiniz?

Yükleniyor...