Block title
Block content

Birinci Makale, Altıncı Mukaddeme

İçerikler

  1. "İlim ilme kuvvet verir. Tahakküm etmemek şarttır." İzah eder misiniz?

  2. "Fakîh olmayan, velev ki usûlü'l-fıkıhta müçtehid olsa, icma-ı fukahada muteber değildir. Zira o, onlara nisbeten âmidir." Fakih zaten usulü fıkhı da kapsamıyor mu? İzah edebilir misiniz?

  3. "Nasılki başka âlemden bu küreye gelen tasvirci bir nakkaş farz olunsa... Bu kaide, fenlerde aynen cereyan eder." Burayı izah eder misiniz?

  4. "Umuma el atmak, umumu terk etmek demektir. Bir fende meleke, o fennin suret-i hakikiyesidir. Onunla temessül etmek gerektir. Zira bir fende mütehassıs ve malûmat-ı sairesini mütemmime ve medet verici etmezse, malûmat-ı perişanından..." İzahı?

  5. "Ey ifrat ve tefrit sahipleri! Tefsir ve şeriat başkadır; tefsir ve şeriatte telif olunan kitap yine başkadır. Zira kitap daha geniştir..." izah eder misiniz?

  6. "Sâni-i Zülcelal'in hilkat-i âlemde cari ve taksim-ül a'mal kaidesinden akan kanun-u tekemmül ve terakkide mündemiç olan rıza ve işaretinin imtisali farz iken, itaat tamam edilmemiştir..." cümlesini izah eder misiniz?

  7. "Hüküm, mevzû ile mahmulün yalnız veçh-i mâ ile tasavvurlarını iktiza eder." cümlesini izah eder misiniz?

  8. "Şeriat-ı hilkatin farzü’l-kifayesi hükmünde olan fünun ve sanayiin edasına bir emr-i mânevî vermişken, su-i istimalimizle o istidattan tevellüd eden meyle kuvvet ve medet verici olan şevki, bu hırs-ı kâzip ve şu re’s-i riya olan meylü’t-tefevvuk.." İzah?

  9. Muhakematta geçen Tefsir-i Beyzavi hakkında, Üstad'ın ifadesi ile, Muhyiddin-i Arabi'nin; ''Çörek otu ölüm hariç her derde devadır'' sözünün vech-i tevfiki var mıdır?

Yükleniyor...