Block title
Block content

Birinci Makale, Sekizinci Mukaddeme

İçerikler

 1. "Millet-i İslâm, üç yüz seneye kadar mümtaz ve serfiraz ve beş yüz seneye kadar filcümle mazhar-ı kemâldir." cümlesinde 1200 -1800'lü yıllar kastediliyor, 1453 İstanbul fethine rağmen Osmanlı niye mazi oluyor?

 2. Evvelâ: “Ebnâ-yı mazi”den muradım, İslâmların gayrısından onuncu asırdan evvel olan kurûn-u vusta ve ûlâdır.. Cümlesini devamıyla açar mısınız?

 3. Muhakemat, Sekizinci Mukaddeme'yi özetlemeniz mümkün mü? Üstad'ın bahsettiği kötü hasletler hala derdimiz (iltizam,taassup,tarafgirlik). Üstad o tarihlerde nasıl bu kadar hüsnüzan etmiş?

 4. Muhakkemat'tan Sekizinci Mukaddeme'yi okudum, ama tam anlamadım; özetle nelerden bahsettiğini açıklar mısınız?

 5. "Biz ehl-i haliz, namzed-i istikbaliz." Ehli halin kelime anlamına baktığımızda; "Yaşadığı anın kıymetini bilen, onu değerlendiren, haline ve durumuna razı olan" anlamında olduğunu görüyoruz. Burayı nasıl anlamalıyız?

 6. Üstad, Ehl-i Sünnet haricindeki fırkaların meydana çıkmasının sebeplerinden, ilim üzerine uygulanan baskıları dikkatimize arz ediyor. Örnekle açıklar mısınız?

 7. "Eğer istersen, istikbal içine gir, bak: Hakikatlerin meydanında hikmetin taht-ı nezaret ve murakabesinde, teslis içinde tevhidi arayanlar, safsata ederek asıl tevhid-i mahz ve itikad-ı kâmil ve akl-ı selim kabul ettiği akide-i hak ile mücehhez ve seyf-i burhan ile mütekallid olanlarla mübareze ve muharebe ederse, nasıl birden mağlûp ve münhezim oluyor!" İzah eder misiniz?

 8. "Hakaik-i İslâmiyetin güneşi, evham ve hayalât bulutlarından kurtulmuş, her yeri tenvire başlamıştır..." Oysa bilimin Batıdan çıktığı malum. Akıl hissiyattan üstün müdür?

 9. Üstad Mesnevide toprağa epeyce anlam kattıktan sonra, Muhakemat'ta "Telâhuktan neşet eden tenevvür-ü efkârla toprağa benzeyen evham ve hayalâtı,.." cümlesi ile neden evhamı toprağa benzetmiş olabilir?

 10. "Kur’ân’ın üslûb-u hakîmânesine yemin ederim ki: Nasârâyı ve emsalini havalandırarak dalâlet derelerine atan, yalnız aklı azl ve burhanı tard ve ruhbanı taklit etmektir. Hem de İslâmiyeti daima tecellî ve inbisat-ı efkâr nisbetinde hakaiki inkişaf ettiren,.." İzah eder misiniz?

 11. "Zâhirden ubûr ediniz. Hakikat sizi bekliyor. Fakat gördüğünüz vakit incitmeyiniz. Esah ve lâzım…" cümlesini izah eder misiniz?

Yükleniyor...