Block title
Block content

Üçüncü Makale, Birinci Meslek

İçerikler

  1. "Ahlâk-ı âliyenin kesret ve ihata ve tecemmu´ ve imtizacından tevellüd eden izzet ve haysiyetten neş´et eden şeref ve vakar ve izzet-i nefs ile ferişteler, devlerin ihtilat ve istiraklarından tenezzühleri gibi sırr-ı tezada binaen..." Açıklar mısınız?

  2. "Ahlâk-ı âliyenin, hakikatın zeminiyle olan rabıta-i ittisali ciddiyettir. Ve deveran-ı dem gibi hayatlarını idame eden ve imtizaçlarından tevellüd eden haysiyete kuvvet veren, heyet-i mecmuasına intizam veren yalnız sıdktır." Açıklar mısınız?

  3. "Umûr-u mütenasibede temayül ve tecazüb ve mütezâdde olan eşyalarda tenafür ve tedafü´ kaide-i meşhuresi, maddiyatta nasıl cereyan ediyor; maneviyat ve ahlâkta dahi cereyan eder." cümlesini açıklar mısınız?

  4. "Sıdk kendi hüsn-ü hakikîsini kemâl-i haşmetle izhar ve onunla temessük eden Muhammed’i (a.s.m.) âlâ-yı illiyyîn-i şerefe ilâ ve âlemde inkılâb-ı azîmi ika ettiğinden, şarktan garba kadar kizbden bu’d derecesini göstermekle..." İzah eder misiniz?

  5. "Kizb ise, teşebbüsat-ı azîmeyi murdarların lâşeleri gibi ruhsuz bıraktığı için, nihayet kubhunu izhar ve onunla temessük eden Müseylime ve emsali esfel-i sâfilîn-i hissete düşürdüğü cihetle..." İzah eder misiniz?

  6. "Sahabelerin aklen olan adaletleri bu sırdan neşet eder..." Sahabelerin adil olmasını nasıl anlayabiliriz? Bazı sahabelerin günah işlemeleri adalete ters düşmez mi? Sahabelerin adil olmasının ispatını nasıl yapıyor Üstad?

Yükleniyor...