Risale-i Nur'dan Parlak Fıkralar ve Bir Kısım Güzel Mektuplar

İçerikler


 1. "...nev-i beşer bütün bütün aklını kaybetmezse, maddî veya mânevî bir kıyamet başlarında kopmazsa..." Manevi kıyamet, ne demek; manevi alemde de mi kıyametler oluyor?

 2. Osman Halidî ve Topal Şükrü kimdir ve Üstad'dan nasıl bahsetmişler?

 3. İman, hayat, şeriat nedir ve sosyal yansımaları nasıl olacaktır?

 4. "İşte o has Nurcular ve bir kısmı evliya olan o kardeşlerimizin tâbire ve tevile muhtaç fikirlerini ortaya atmak, ehl-i dünyayı ve ehl-i siyaseti telâşe verir ve vermiş; hücumlarına vesile olur. Çünkü, birinci vazifenin hakikatini ve kıymetini..." İzah?

 5. "Yakîniyet-i bürhaniye dahi, kazâyâ-yı makbûledeki zann-ı galibe inkılâp eder; daha muannid dalâlete ve mütemerrid zındıkaya tam galebesi, mütehayyir ehl-i imanda görünmemeye başlar." İzah eder misiniz?

 6. "Nurlara o ismi vermek münasip görülmüyor. Belki 'Müceddiddir, onun pişdarıdır.' denilebilir." İzah eder misiniz?

 7. "Bilirsiniz ki Ankara ehli vukufu Risale-i Nur'a ait kerametleri ve işareti gaybiyeleri inkar edememişler." deniyor. Buradaki, Ankara ehli vukufundan kasıt kimlerdir?

 8. "O sekizden üç tanesi, İmam-ı Ali’nin Radiyallahu Anh, üç keramet-i gaybiyesiyle Risale-i Nur’dan haber vermiş." İzah eder misiniz?

 9. Müceddidlik nedir? Bazı eleştirilere göre İslamiyet'te müceddidlik yoktur, bunu nasıl kanıtlayabiliriz?

 10. Diğer mücedditler de hep eserler ortaya koyarak mücadele etmişlerdir. Onların eserleri ledün ilmi ise sonradan etkinliği niye kalkıyor ve neden yeni bir müceddid geliyor?

 11. Müceddid Kime Göre Belirleniyor?

 12. Mevlana Halid için İmam Rabbani Hazretleri aracılık edip "Hizmeti için Hz. Gavsa izin ver." demesinde ne mana var? Büyüklerde zaten kıskançlık gibi bir şey olmaz? Biraz açar mısınız?

 13. Velayet-i kübra sahibi olan varis-i Resuller sadece her yüz senede gelen veliler midir? Yüz senede bir gelen evliyaların, diğer velilerden büyük olduğunu söylemek doğru mudur?

 14. Üstad ahir zaman mehdisi midir, Üstat’tan sonra mehdi gelecek mi?

 15. "Ebu Bekri’s-Sıddık koşarak minberin en yukarı basamağına kadar çıkar, hutbe okur. Hutbe içinde cemaate der ki: Bu söylediğim hakikatlerin izahatı Yirmi Dokuzuncu Sözdedir." Risaleler sahabeler tarafından biliniyor muydu?

 16. "Milas'tan listeye göre kitab istemeye bir hak kazanmak için, Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm'ın, Mısır Azizi Mukavkis'e yazdığı mektub..." Devamıyla izah eder misiniz, özellikle kitap kazanmaya hak kazanmak ne demektir?

 17. "İşte bugün, yeni mart on iki, eski şubat yirmi yedidir." Burayı izah eder misiniz?

 18. "Eriş ey avn-ı şeriat eriş ey muhyiddin! Elem-i rîş cefasından erişti o reze." cümlesini açıklar mısınız? Buradaki "muhyiddin" hangi anlamda kullanılmıştır?

 19. "Meşhur bir şetmi üç defa zâlim ve garazkâr ehl-i dünyaya karşı sarf ediyor, ‘Benden ne istiyorsunuz?’ diye bağırarak tekrar ediyor." Bu şetm nedir?

Yükleniyor...