Dördüncü Şua

İçerikler


  1. "Âdeta, harekât-ı salâtiyede tekrarla Allahu Ekber, Allahu Ekber demekle kat-ı merâtib ve terakkiyat-ı mâneviyeye ve cüz'iyattan devair-i küllîyeye çıkmasına bir işarettir ve mârifetimiz haricindeki kemâlât-ı kibriyâsının,.." İzah?

  2. "Allahü Ekber deyip, mânen ve hayalen veya niyeten iki cihandan geçip, kayd-ı maddîyattan tecerrüd edip bir mertebe-i küllîye-i ubûdiyete veya küllînin bir gölgesine veya bir suretine çıkıp, bir nevi huzura müşerref olup,.." İzah?

  3. "Bir nevi Mi'rac hükmünde olan namazın hakikatı; mahz-ı rahmet olarak Zât-ı Celîl-i Zülcemâl ve Mâbud-u Cemil-i Zülcelâl'in huzuruna kabulündür." Namazın mahz-ı lütuf olarak Allah’ın huzuruna kabul manasına geldiğini nasıl anlamalıyız?

  4. "İşte ey tembel nefsim! Bir nevi Mi'rac hükmünde olan namazın hakikatı,.." Namaz; nasıl bir nevi Miraç hükmündedir?

  5. "Hac miftahiyla açılan meratib-i külliye-i rububiyet dürbünüyle nazarına görünen afak-i azamet-i uluhiyet... Şeairiyle kalbine ve hayaline gittikçe genişlenen..." İzah?

  6. "Hacc-ı Şerif bil'asale herkes için bir mertebe-i küllîyede bir ubûdiyettir. Bir Hacı, ne kadar ami de olsa, kat'-ı merâtib etmiş bir veli gibi umum aktar-ı arzın Rabb-ı Azîmi ünvanıyla Rabbine müteveccihtir..." izah eder misiniz?

  7. "İşte şeair-i İslâmiyenin velev sünnet kabilinden dahi olsa ehemmiyeti şu sırdandır..." cümlesini izah eder misiniz?

  8. "Nasıl ki bir nefer, bayram gibi bir yevm-i mahsusta, ferik dairesinde, bir ferik gibi padişahın bayramına gider ve lûtfuna mazhar olur." cümlesinden yola çıkarak, hac da bir bayramdır denebilir mi?

  9. On Altıncı Söz'ün sonuna ilave edilen âyetlerin, Arabî ibarelerin ve duaların meallerini öğrenebilir miyiz?

Yükleniyor...