Dördüncü Şua

İçerikler


  1. "İşte ey tembel nefsim! Bir nevi miraç hükmünde olan namazın hakikatı,.." Namaz; nasıl bir nevi miraç hükmündedir?

  2. Namazın hakikatinin "Mahz-ı rahmet olarak Zât-ı Celîl-i Zülcemâl ve Mâbud-u Cemil-i Zülcelâl'in huzuruna kabul" olması ne demektir?

  3. "Allahü Ekber deyip, manen ve hayalen veya niyeten iki cihandan geçip, kayd-ı maddîyattan tecerrüd edip bir mertebe-i küllîye-i ubûdiyete veya küllînin bir gölgesine veya bir suretine çıkıp, bir nevi huzura müşerref olup,.." İzah eder misiniz?

  4. "Âdeta, harekât-ı salâtiyede tekrarla 'Allahu Ekber, Allahu Ekber' demekle kat-ı meratib ve terakkiyat-ı maneviyeye ve cüz'iyattan devair-i küllîyeye çıkmasına bir işarettir ve marifetimiz haricindeki kemalât-ı kibriyasının mücmel bir unvanıdır,.." İzahı?

  5. "Hac-ı Şerif bil'asale herkes için bir mertebe-i külliyede bir ubûdiyettir. Bir Hacı, ne kadar âmi de olsa, kat'-ı meratib etmiş bir veli gibi umum aktar-ı arzın Rabb-ı Azîmi unvanıyla Rabb'ine müteveccihtir..." İzah eder misiniz?

  6. "Nasıl ki bir nefer, bayram gibi bir yevm-i mahsusta, ferik dairesinde, bir ferik gibi padişahın bayramına gider ve lütfuna mazhar olur." cümlesinden "Hac da bir bayramdır." diyebilir miyiz?

  7. "Hac miftahiyla açılan meratib-i külliye-i rububiyet dürbünüyle nazarına görünen afak-i azamet-i ulûhiyet... Şeairiyle kalbine ve hayaline gittikçe genişlenen..." İzah eder misiniz?

  8. "İşte şeair-i İslâmiyenin velev sünnet kabilinden dahi olsa ehemmiyeti şu sırdandır." cümlesini izah eder misiniz?

  9. On Altıncı Söz'ün sonuna ilave edilen âyetlerin, Arabî ibarelerin ve duaların meallerini öğrenebilir miyiz?

Yükleniyor...