Block title
Block content

Dördüncü Şua

İçerikler

 1. "Allahü Ekber deyip, manen ve hayalen veya niyeten iki cihandan geçip, kayd-ı maddiyattan tecerrüd edip bir mertebe-i külliye-i ubudiyete veya küllînin bir gölgesine veya bir suretine çıkıp,.." cümlesini izah eder misiniz?

 2. "Âdeta, harekât-ı salâtiyede tekrarla Allahu Ekber, Allahu Ekber demekle kat-ı merâtib ve terakkiyat-ı mâneviyeye ve cüz'iyattan devair-i küllîyeye çıkmasına bir işarettir ve mârifetimiz haricindeki kemâlât-ı kibriyâsının,.." İzah?

 3. Cenab-ı Hak zatıyla mı her yerdedir? Peygamber Efendimiz (asv) Miraç'ta hangi mahiyette rüyete mazhar olmuştur?

 4. "Bir nevi Mi'rac hükmünde olan namazın hakikatı; mahz-ı rahmet olarak Zât-ı Celîl-i Zülcemâl ve Mâbud-u Cemil-i Zülcelâl'in huzuruna kabulündür." Namazın mahz-ı lütuf olarak Allah’ın huzuruna kabul manasına geldiğini nasıl anlamalıyız?

 5. "Allahü Ekber deyip, mânen ve hayalen veya niyeten iki cihandan geçip, kayd-ı maddîyattan tecerrüd edip bir mertebe-i küllîye-i ubûdiyete veya küllînin bir gölgesine veya bir suretine çıkıp, bir nevi huzura müşerref olup,.." İzah?

 6. "İşte ey tembel nefsim! Bir nevi Mi'rac hükmünde olan namazın hakikatı,.." Namaz; nasıl bir nevi Miraç hükmündedir?

 7. Namazın hareketleri ve o hareketlerde Allahü ekber demenin hikmeti nedir? Namazın hakikatına hayalen, niyeten, tasavavvuren, manen mazhariyet ne demektir?

 8. "Adeta, harekât-ı salâtiyede tekrarla Allahu ekber, Allahu ekber demekle kat’ı meratip ve terakkiyat-ı mâneviyeye ve cüz’iyattan devâir-i külliyeye çıkmasına bir işarettir ve marifetimiz haricindeki kemâlât-ı kibriyâsının mücmel bir ünvanıdır." Ne demek?

 9. "Hac miftahiyla açılan meratib-i külliye-i rububiyet dürbünüyle nazarına görünen afak-i azamet-i uluhiyet... Şeairiyle kalbine ve hayaline gittikçe genişlenen..." İzah?

 10. On Altıncı Söz'ün sonuna ilave edilen âyetlerin, Arabî ibarelerin ve duaların meallerini öğrenebilir miyiz?

 11. "Hacc-ı Şerif bil'asale herkes için bir mertebe-i küllîyede bir ubûdiyettir. Bir Hacı, ne kadar ami de olsa, kat'-ı merâtib etmiş bir veli gibi umum aktar-ı arzın Rabb-ı Azîmi ünvanıyla Rabbine müteveccihtir..." Devamıyla izah eder misiniz?

 12. "Nasıl ki bir nefer, bayram gibi bir yevm-i mahsusta, ferik dairesinde, bir ferik gibi padişahın bayramına gider ve lûtfuna mazhar olur." cümlesinden yola çıkarak, hac da bir bayramdır denebilir mi?

 13. "İşte şeair-i İslâmiyenin velev sünnet kabilinden dahi olsa ehemmiyeti şu sırdandır..." cümlesini izah eder misiniz?

Yükleniyor...