Birinci Nokta

İçerikler


 1. On Sekizinci Söz’ün başında İkinci Makamın telif edilmemiş olduğu ifade ediliyor. Bu hususta malumat verebilir misiniz?

 2. Üstad Hazretlerinin On Sekizinci Söz'ün başında nazara verdiği âyet-i kerîmenin mânasını kısaca açıklar mısınız?

 3. On Sekizinci Söze; "Nefs-i emmâreme bir sille-i te'dib" şeklinde başlık atılmasının hikmeti nedir? Üstad'ımız, kendi nefsini mi hedef almıştır? Yoksa tüm nefs-i emmârelere mi hitap etmektedir?

 4. "Ey fahre meftun, şöhrete mübtelâ, methe düşkün, hodbînlikte bîhemtâ sersem nefsim!" Burada sayılan sıfatların; hususiyetleri ve yazılış gayeleri ne olabilir?

 5. Nefsin şöhret hissini kırmak için misal olarak verilen, “üzüm salkımı ve çubuğu” konusunu biraz açar mısınız? Üstadımıza yüklenen vazife nedir ki; kendisini üzüm çubuğuna benzeterek, nefsini fahirden, medihten ve gururdan muhafaza etmeye çalışıyor?

 6. "Senin vazifen fahr değil, şükürdür. Sana lâyık olan şöhret değil, tevâzudur, hacâlettir. Senin hakkın medih değil istiğfardır, nedâmettir. Senin kemâlin hodbînlik değil, hudâbînliktedir." “Nefis” hakkındaki bu muhtevayı biraz açar mısınız?

 7. "Evet, sen benim cismimde âlemdeki tabiata benzersin. İkiniz, hayrı kabul etmek, şerre mercî olmak için yaratılmışsınız…” Burada; nefisle tabiat birbirine benzetilmiştir. Bunların; hayrı kabul edip şerre merci olmalarını ve devamını biraz açar mısınız?

 8. "Hâlbuki bütün bütün vazife-i fıtratınıza zıd bir sûret giymişsiniz. Kabiliyetsizliğinizden hayrı şerre kalbettiğiniz halde, Hâlıkınızla güyâ iştirâk edersiniz. Demek, nefisperest, tabiatperest, gayet ahmak, gayet zâlimdir." İzah eder misiniz?

 9. "Hem deme ki, 'Ben mazharım. Güzele mazhar ise güzelleşir.' Zîrâ, temessül etmediğinden, mazhar değil, memer olursun." Cümlenin açılımı ile birlikte “Temessül etmeyerek memer” olmanın ne anlama geldiğini açıklar mısınız?

 10. "Hem deme ki, 'Halk içinde ben intihap edildim. Bu meyveler benim ile gösteriliyor. Demek bir meziyetim var.' Hayır, hâşâ!" İzah eder misiniz?

 11. "Hakikaten, ben de bu münazarada Yeni Said nefsini bu derece ilzam ve iskât etmesini çok beğendim ve 'Bin Bârekâllah.' dedim." Yeni Said’in nefsini ilzam edip susturmasını nasıl anlamalıyız?

Yükleniyor...