Birinci Nokta

İçerikler


  1. "Senin vazifen fahr değil, şükürdür. Sana lâyık olan şöhret değil, tevâzudur, hacâlettir. Senin hakkın medih değil istiğfardır, nedâmettir. Senin kemâlin hodbînlik değil, hudâbînliktedir." nefis hakkındaki mâna ve muhtevayı biraz açar mısınız?

  2. "Eğer binler meyve veren incirin menşei olan küçücük bir çekirdeği ve yüz salkım ona takılan üzümün siyah kurucuk çubuğu bütün o meyveleri, o salkımları kendi hünerleri olduğu; ve onlardan istifade edenler o çubuğa, o çekirdeğe,.." ile ilgili sorular

  3. "Ey fahre meftun, şöhrete mübtelâ, methe düşkün, hodbînlikte bîhemtâ sersem nefsim!" burada sayılan sıfatların; özellikleri ve yazılış gayeleri ne olabilir? Bu özelliklerin öncelikle nazara verilmesinin hikmeti sizce ne olabilir?

  4. On Sekizinci Söze; "Nefs-i emmâreme bir sille-i te'dib" şeklinde başlık atılmasının hikmeti nedir? Üstad'ımız, kendi nefsini mi hedef almıştır? Yoksa kendini öne çıkararak, tüm nefs-i emarelere mi hitap etmektedir?

  5. Üstad Hazretlerinin On Sekizinci Söz'ün başında nazara verdiği ayet-i kerimenin mânasını kısaca açıklar mısınız?

  6. On Sekizinci Söz’ün başında İkinci Makamın telif edilmemiş olduğu ifade ediliyor. Bu hususta malumat verebilir misiniz?

  7. "Hem deme ki, 'Halk içinde ben intihap edildim. Bu meyveler benim ile gösteriliyor. Demek bir meziyetim var.' Hayır, hâşâ!" Vazifeler ve salahiyetler, taraf-ı İlâhîden bir intihap değil midir?

  8. "Hem deme ki, 'Ben mazharım. Güzele mazhar ise güzelleşir.' Zîrâ, temessül etmediğinden, mazhar değil, memer olursun." cümlenin açılımı ile birlikte “Temessül etmeyerek memer olmak” ne anlama geldiğini açıklar mısınız?

  9. "Hâlbuki bütün bütün vazife-i fıtratınıza zıd bir sûret giymişsiniz. Kabiliyetsizliğinizden hayrı şerre kalbettiğiniz halde, Hâlıkınızla güyâ iştirâk edersiniz. Demek, nefisperest, tabiatperest, gayet ahmak, gayet zâlimdir." izah eder misiniz?

  10. "Sen benim cismimde âlemdeki tabiata benzersin. İkiniz, hayrı kabul etmek, şerre mercî olmak için yaratılmışsınız. Yani, fâil ve masdar değilsiniz, belki münfail ve mahalsiniz..." izah eder misiniz?

Yükleniyor...