Block title
Block content

Birinci Nokta

İçerikler

 1. "Eğer binler meyve veren incirin menşei olan küçücük bir çekirdeği ve yüz salkım ona takılan üzümün siyah kurucuk çubuğu bütün o meyveleri, o salkımları kendi hünerleri olduğu; ve onlardan istifade edenler o çubuğa, o çekirdeğe,.." ile ilgili sorular

 2. "Ey fahre meftun, şöhrete mübtelâ, methe düşkün, hodbînlikte bîhemtâ sersem nefsim!" burada sayılan sıfatların; özellikleri ve yazılış gayeleri ne olabilir? Bu özelliklerin öncelikle nazara verilmesinin hikmeti sizce ne olabilir?

 3. "Senin bir cüz-i ihtiyârın bulunmakla, o nimetlerin kıymetlerini fahrin ile tenkîs ediyorsun. Gururunla tahrip ediyorsun ve küfrânınla iptal ediyorsun ve temellükle gasb ediyorsun..." cümlelerini açıklar mısınız?

 4. "Senin vazifen fahr değil, şükürdür. Sana lâyık olan şöhret değil, tevâzudur, hacâlettir. Senin hakkın medih değil istiğfardır, nedâmettir. Senin kemâlin hodbînlik değil, hudâbînliktedir." nefis hakkındaki mâna ve muhtevayı biraz açar mısınız?

 5. On Sekizinci Söze; "Nefs-i emmâreme bir sille-i te'dib" şeklinde başlık atılmasının hikmeti nedir? Üstad'ımız, kendi nefsini mi hedef almıştır? Yoksa kendini öne çıkararak, tüm nefs-i emarelere mi hitap etmektedir?

 6. On Sekizinci Söz’ün başında İkinci Makamın telif edilmemiş olduğu ifade ediliyor. Bu hususta malumat verebilir misiniz?

 7. Üstad Hazretlerinin On Sekizinci Söz'ün başında nazara verdiği ayet-i kerimenin mânasını kısaca açıklar mısınız?

 8. "Hâlbuki bütün bütün vazife-i fıtratınıza zıd bir sûret giymişsiniz. Kabiliyetsizliğinizden hayrı şerre kalbettiğiniz halde, Hâlıkınızla güyâ iştirâk edersiniz. Demek, nefisperest, tabiatperest, gayet ahmak, gayet zâlimdir." izah eder misiniz?

 9. "Halbuki, bütün bütün vazife-i fıtratınıza zıt bir suret giymişsiniz. Kabiliyetsizliğinizden hayrı şerre kalb ettiğiniz halde, Hâlıkınızla güya iştirak edersiniz! Demek nefisperest, tabiatperest gayet ahmak, gayet zalimdir..." Açıklar mısınız?

 10. "Hem deme ki, 'Ben mazharım. Güzele mazhar ise güzelleşir.' Zîrâ, temessül etmediğinden, mazhar değil, memer olursun." cümlenin açılımı ile birlikte “Temessül etmeyerek memer olmak” ne anlama geldiğini açıklar mısınız?

 11. "Hem deme ki, 'Halk içinde ben intihap edildim. Bu meyveler benim ile gösteriliyor. Demek bir meziyetim var.' Hayır, hâşâ!" Vazifeler ve salahiyetler, taraf-ı İlâhîden bir intihap değil midir?

 12. "Hem deme ki, 'Halk içinde ben intihap edildim. Bu meyveler benimle gösteriliyor. Demek bir meziyetim var.' Hayır, hâşâ! Belki herkesten evvel sana verildi; çünkü herkesten ziyade sen müflis ve muhtaç ve..." Burada "müflis" demesinin hikmeti nedir?

 13. "Hem deme ki: 'Ben mazharım. Güzele mazhar ise, güzelleşir.' Zira, temessül etmediğinden mazhar değil, memer olursun." ifadelerini açıklar mısınız?

 14. "Hem siz birer perde yaratılmışsınız, tâ güzelliği görülmeyen zahirî çirkinlikler size isnad edilip, Zât-ı Mukaddese-i İlâhiyenin tenzihine vesile olasınız." Evladı öldürülen bir kişinin isyan etmesini nasıl değerlendirebiliriz?

 15. "Hem siz birer perde yaratılmışsınız. Ta güzelligi görülmeyen zahiri çirkinlikler size isnad edilip, zatı mukaddesi ilahiyenin tenzihine vesile olasınız." Burada nefis nasıl perde oluyor?

 16. "Her şey Allah'ın mülkü ve malı olup ona delil ve hizmetkar olduğu halde ... teveccüh ve iltifatları kendilerine çekerler. Şerre sebebiyet vererek mesuliyeti yüklenirler." cümlesini izah eder misiniz?

 17. "Sen benim cismimde âlemdeki tabiata benzersin. İkiniz, hayrı kabul etmek, şerre mercî olmak için yaratılmışsınız. Yani, fâil ve masdar değilsiniz, belki münfail ve mahalsiniz..." izah eder misiniz?

 18. "Sen, benim cismimde, âlemdeki tabiata benzersin. İkiniz hayrı kabul etmek, şerre merci olmak için yaratılmışsınız. Yani, fâil ve masdar değilsiniz; belki münfail ve mahalsiniz..." Devamıyla izah eder misiniz?

 19. Risale-i Nurlarda Üstadımız, esma-i hüsnaya ayine olunduğu nisbette, insanın değer kazanacağını söylüyor, bunu nasıl yapabiliriz?

 20. Üstad insanın, Cenab-ı Hakk'ın bütün esma ve sıfatlarına mazhar olduğunu söylüyor. Kafirlerlerin mazhariyetini nasıl anlaşılmalıdır? Kafirin Hadi ismine mazhar olması gerekmez mi; mazhar ise neden küfürde kalmıştır?

Yükleniyor...