Yirmi Yedinci Pencere

İçerikler


  1. Yirmi Yedinci Pencere'nin başındaki âyetin; mealini verip kısa bir açıklamasını yapar mısınız?

  2. "Kâinatta, esbab ve müsebbebat görünen eşyaya bakıyoruz ve görüyoruz ki, en âlâ bir sebep, en âdi bir müsebbebe kuvveti yetmiyor..." Esbab ve müsebbebat münasebetini esas alarak giriş paragrafını izah eder misiniz?

  3. Risalelerde "Esbab bir perdedir." deniyor. Öyle ise, esbaba teşebbüs etmek nasıl dua olur?

  4. "Haşirde neşredilecek büyük defter-i a'mâlinden, muhasebe vaktinde hatıra getirilecek ve işlediği her fiilleri yazıldığını bildirmek için bir küçük senet istinsah edip, yazıp, aklının eline verecek bir Sâni-i Hakîmin san'atı olabilir.” izah eder misiniz?

  5. "İşte, beşerin kuvve-i hafızasına misal olarak, bütün yumurtaları, çekirdekleri, tohumları kıyas et..." devamıyla tafsilatlı olarak izah eder misiniz?

  6. "Hem nasıl ki müsebbebdeki harika san’at ve tezyinat, esbabı azledip, Müsebbibü’l-Esbab olan Vâcibü’l-Vücuda işaret ederek..." Âyetin mânâ ve muhtevası açısından paragrafı izah eder misiniz?

  7. "Müsebbebata takılan neticeler, gayeler, faideler, bilbedâhe, perde-i esbab arkasında bir Rabb-i Kerîmin, bir Hakîm-i Rahîmin işleri olduğunu gösterir." Buradaki "netice", "gaye" ve "faydayı" açıklar mısınız?

  8. "Bütün mahlûkatın yüzüne tebessüm eden bütün ziynetli nebâtat ve hayvânattaki tezyinat ve gösteriş,.." Kâinattaki tezyinatın hikmeti, Cenab-ı Hakk’ın kendisini mahlûkatına sevdirmesi olarak nazara verilmektedir. Bu hususu nasıl anlayabiliriz?

  9. Sebebin zahiren basit görünmesi, sonucun mükemmel olması tüm kainatta işleyen bir kanun mudur, hikmeti nedir?

  10. Yirmi Yedinci Pencere'de geçen "üç mühim hakikat" nedir, izah eder misiniz?

Yükleniyor...