Yirmi Altıncı Pencere

İçerikler


  1. "Kainatın kalbindeki ciddi aşk" tabirini ve "Şecere-i kainatın hassas meyvesi olan nevi insandaki ciddi aşkı lahuti gösteriyor ki, kainatta fakat başka şekillerde hakiki aşk ve muhabbet bulunuyor." cümlesini izah eder misiniz?

  2. "Şecere-i kâinatın hassas meyvesi olan nev-i insandaki ciddî aşk-ı lâhutî gösterir ki, bütün kâinatta -fakat başka şekillerde- hakikî aşk ve muhabbet bulunuyor." cümlesini izah eder misiniz, kainatın aşkı nasıl oluyor?

  3. "Şu kâinatın mevcudatı yüzünde tazelenen ve gelip geçen cemâller ve hüsünler, bir cemâl-i sermedî cilvelerinin bir nevi gölgeleri olduğunu gösterir." cümlesini açar mısınız?

  4. Otuz Üçüncü Söz Yirmi Altıncı Pencere'yi izah eder misiniz?

  5. "Hem mahlukatın en hassas ve nurani taifesi olan ehli keşf ve velayetin ittifakıyla, zevk ve şuhuda istinad ederek bir Cemil-i Zülcelalin cilvesine tecellisine mazhar olduklarını..." cümlesini izah eder misiniz?

  6. "Kâinat yüzündeki cemal ve kalbindeki aşk ve sinesindeki incizap ve gözlerindeki keşif ve şuhud ve hey'âtındaki hüsün ve tezyinat, pek lâtif, nuranî bir pencere açar." "Kainatın kalbindeki aşk" ile burayı açar mısınız?

  7. "Kendine gel. İnsaniyete layık bir surete yüksel. Şu dört delik ile bak; cemâl-i vahdeti gör, kemâl-i imanı kazan, hakikî insan ol!" Bu dört delik ne manaya geliyor ve hangileridir?

  8. Normalde inanç bir psikolojik olay olamaz mı? Yani insanlar dinde huzur bulmak istedikleri için huzur bulmasalar bile bulduklarını sanıyor olamazlar mı? Risaleler ışığında nasıl bir cevap verilebilir?

Yükleniyor...