İkinci Maksat, Üçüncü Esas

İçerikler


  1. "Haşri yapacak Zat da nihayet derecede muktedirdir." cümlesinde acaba "nihayetsiz derecede" denilmesi gramer yönünden daha mı uygun düşerdi?

  2. "En büyük ve en küçük şeyler ona nisbeten birdirler. Bir baharı halk etmek, bir çiçek kadar kolaydır." İzah eder misiniz?

  3. "Evet, bir Kadir ki, şu âlem, bütün güneşleri, yıldızları, avâlimi, zerrâtı, cevahiri, nihayetsiz lisanlarla onun azametine ve kudretine şehadet eder." Kudret ve azametin farkına da temas ederek burayı izah eder misiniz?

  4. "Her asırda birer yeni ve muntazam dünyayı halk eden" ifadesini onu takip eden "Her senede birer yeni, seyyar, muntazam kâinatı icad eden" ve "Her günde birer yeni, muntazam âlem yapan" ifadeleriyle birlikte izah eder misiniz?

  5. "Semavat ve arz yüzünde ve birbiri arkasında geçici dünyaları, kâinatları kemal-i hikmetle halk eden" ve "Asırlar ve seneler, belki günler adedince muntazam âlemleri zaman ipine asan ve onunla azamet-i kudretini gösteren" Misalle izah eder misiniz?

  6. "Yüz bin çeşit haşrin nakışlarıyla tezyin ettiği koca bahar çiçeğini küre-i arzın başına bir tek çiçek gibi takan ve onunla kemal-i hikmetini, cemal-i sanatını izhar eden bir zat" ifadesini izah eder misiniz?

  7. "Hiçbir şey ona ağır gelmediğini ve en büyük şey, en küçük şey gibi onun kudretine ağır gelmediğini ve hadsiz efrat bir tek fert gibi o kudrete kolay geldiğini... " Bu cümleyi, metinde işaret edilen Lokman Suresinin 28. ayeti ile birlikte açar mısınız?

  8. "İşte, kudret-i İlahiye zatiyedir. Öyle ise acz tahallül edemez." cümlesini devamıyla izah eder misiniz?

  9. "Hem melekûtiyet-i eşyaya taalluk eder. Öyle ise mevani tedahül edemez." ile "Kudret melekûtiyet-i eşyaya taalluk eder. Evet, kâinatın ayine gibi iki yüzü var..." ifadesini ayna misaliyle birlikte izah eder misiniz?

  10. "Hem nisbeti kanunidir. Öyle ise, cüz, külle müsavi gelir ve cüz’î, külli hükmüne geçer." ifadesini izah eder misiniz?

Yükleniyor...