İkinci Maksat, İkinci Esas, Onuncu Medar

İçerikler


 1. "Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyânın tazammun ettiği ve mükerreren tefekküre emredip nazara vaz eylediği berâhin-i akliye-i kat’iye binlerdir." İzah eder misiniz? Aklî delillere daha çok âhiretin ispatı noktasında mı yer verilmiş?

 2. "Kur’ân’ın nefs-i ihbarı, haşr-i cismanînin keşşafıdır ve şu tılsım-ı muğlâk-ı âlemin ve şu remz-i hikmet-i kâinatın miftahıdır." İzah eder misiniz?

 3. Onuncu Medarda geçen ilk ayetlerin haşirle ilgili kıyas-i temsiliyeye işaret etmesi ve son ayetin adalet delili olmasını izah eder misiniz? Ayrıca mezkur ayetlerin haşr-i cismani ve saadet-i ebediyeyi gösterecek pek çok dürbünleri muhtevi olması?

 4. "O tavırların herbirisinin öyle kavânîn-i mahsusa ve öyle nizâmât-ı muayyene ve öyle harekât-ı muttarıdaları vardır ki, cam gibi, altında bir kasd, bir irâde, bir ihtiyâr, bir hikmetin cilvelerini gösterir." Cam gibi, konusu ile birlikte açar mısınız?

 5. "Rızık namıyla bir madde-i lâtifeyi ister ki, o beden uzuvlarının ayrı ayrı hacetleri nisbetinde, Rezzâk-ı Hakikî, bir kanun-u mahsusla taksim ve tevzi ediyor." cümlesindeki "madde-i latife" ne demektir?

 6. "Rızık namıyla bir madde-i lâtifeyi ister..." Rızkın, “madde-i latife” olması ne demektir?

 7. "Vücud-u insan, tavırdan tavra geçtikçe acip ve muntazam inkılâplar geçiriyor." İnsanın yaratılışındaki safhaları kademe kademe nazara vererek haşrin ve saadet-i ebediyenin ispatı yapılıyor; bu konuyu izah eder misiniz?

 8. "Erzaktaki tecelli-i rububiyet gösteriyor ki, iptidâ o zerreler muayyen idiler, muvazzaf idiler, o makamlar için namzet idiler." İzah eder misiniz?

 9. "İşte, o zerrattan hangi zerreye bir nazar-ı hikmetle baksan göreceksin ki, basîrâne, muntazamâne, semîâne, alîmâne sevk olunan o zerreye, kör ittifak, kanunsuz tesadüf, sağır tabiat, şuursuz esbab hiç ona karışamaz." İzahı?

 10. "Rızık olarak bir bedene girip, o beden içinde dört matbahta pişirildikten sonra ve dört inkılâbât-ı acîbeyi geçirdikten sonra ve dört süzgeçten süzüldükten sonra..." Burayı izah eder misiniz?

 11. "Sonra, nizâmât-ı muayyene ve harekât-ı muttarıda ile ve desâtir-i mahsusa ile, rızık olarak bir bedene girip, o beden içinde dört matbahta pişirildikten sonra ve dört inkılâbât-ı acîbeyi geçirdikten sonra..." izah, dört matbahla ilgi ayetler var mıdır?

 12. "Acbü’z-zeneb tâbir edilen eczâ-i esâsiye ve zerrât-ı asliye, ikinci neş’e (diriliş) için kâfi bir esastır, temeldir. Sâni-i Hakim, beden-i insânîyi onların üstünde bina eder." Haşirde toplancak zerreler hangi dönemdeki zerrelerimiz olacak?

 13. "Aza-i asli" ne demektir; ruh mu yoksa acbü'z-zeneb midir?

 14. "Çok âyât-ı Kur’âniye, şu hikmetli neş’e-i ûlâyı nazar-ı beşere vaz ediyor; haşir ve kıyametteki neş’e-i uhrâyı ona temsil ederek istib’âdı izale eder." Âyetlerden örnekler vererek açıklar mısınız?

 15. "Hem, bütün zerrelerin toplanmaları belki lâzım değil. Nüveler ve tohumlar hükmünde olan ve hadîste 'Acb-üz zeneb' tabir edilen ecza-i esasiye ve zerrat-ı asliye, ikinci neş’e için kâfi bir esastır, temeldir." Acbü'z-zeneb nedir, tıbbî karşılığı var mı?

 16. "Ruhuna Fatiha" demek mi doğru, "Nefsine Fatiha" demek mi gerekir; Risalelerde bu konuda bilgi var mıdır?

 17. "Sizin haşirde iadeniz, dirilmeniz, dünyadaki hilkatinizden daha kolay, daha rahattır." Neş'e-i uhrânın, neş'e-i ûlâya göre daha kolay olmasını nasıl değerlendirmemiz gerekiyor?

 18. Haşirde dirilişimiz aynı bedenle mi olacaktır?

 19. "Hem bütün zerrelerin toplanmaları belki lazım değil." Bizden giden tırnak vs. gibi şeylerin cünüp iken ayrılması mekruhtur. Çünkü ahirette bize tekrar iade edilecektir. İzah eder misiniz? Bir de insan, dünyadaki halinden daha mı büyük olacak, ahirette?

 20. "Mahiyeti âliyedir. Öyle ise cinayeti dahi azîmdir." Mahiyetinin âli olması ile cinayetinin azim olmasını nasıl anlamalıyız?

 21. "Şu intizamsız, perişan beşer, istidadına münasip tecziye ve mükâfat görüp, adalet-i mahzâya medar ve hikmet-i Rabbâniyeye mazhar ve hikmetli mevcudat-ı âlemin bir büyük kardeşi olabilsin." İnsanın, "mevcudatın büyük kardeşi" olması ne demek?

 22. "Zâlim, fâcir, gaddar insanlar gayet refah ve rahatla ve mazlum ve mütedeyyin adamlar gayet zahmet ve zillet ile ömür geçiriyorlar. Sonra ölüm gelir, ikisini müsavi kılar..." Bu cümlelerde yapılan mukayeseyi biraz izah eder misiniz?

 23. “Evet şu dâr-ı dünya, beşerin ruhunda mündemiç olan hadsiz istidadların sünbüllenmesine müsaid değildir. Demek başka âleme gönderilecektir. Evet, insanın cevheri büyüktür, öyle ise ebede namzettir." İzah eder misiniz?

 24. “Hakîm, Rahîm, Hafîz, Âdil gibi ekser esmâ-i hüsnası, haşir ve kıyametin gelmesini ve saadet-i ebediyenin vücudunu iktiza ederler ve saadet-i ebediyenin tahakkukuna kat’î delalet ederler.” İzah eder misiniz?

 25. “Tâ şu intizamsız, perişan beşer, istidadına münasib tecziye ve mükâfat görüp adalet-i mahzaya medar ve hikmet-i Rabbaniyeye mazhar ve hikmetli mevcudat-ı âlemin bir büyük kardeşi olabilsin.” Bu meseleyi misallerle açabilir misiniz?

Yükleniyor...