Block title
Block content

Beşinci Dal, Beşinci Meyve

İçerikler

 1. "İnsan, eğer kesrete dalıp, kâinat içinde boğulup, dünyanın muhabbetiyle sersem olarak fânilerin tebessümlerine aldansa, onların kucaklarına atılsa, elbette nihayetsiz bir hasârete düşer..." Açıklar mısınız?

 2. "İnsanın hilkat şeceresinin meyvesi olmasını, en uzak, en câmi’ ve umuma bakar, umumun cihetü’l-vahdetini içinde saklar bir kalb çekirdeğini taşımasını" nasıl anlamalıyız?

 3. "İnsanın yüzü; kesrete, fenaya ve dünyaya bakan bir mahluk” olmasını açıklar mısınız? Özellikle “yüz” tabirini nasıl anlamlıyız?

 4. "Madem hakikat böyledir ve madem millet-i İbrahimiye’densin,.." Millet-i İbrahimiye’den olmak ne demektir?

 5. "Mükerreren söylediğimiz gibi, insan, şecere-i hilkatin meyvesi olduğundan, meyve gibi en uzak ve en câmi ve umuma bakar ve umumun cihetü'l-vahdetini içinde saklar bir kalb çekirdeğini taşıyan,.." ifadelerini açıklar mısınız?

 6. "Mükerreren söylediğimiz gibi, insan, şecere-i hilkatin meyvesi olduğundan, meyve gibi en uzak ve en câmi ve umuma bakar..." İnsanın kainatın son meyvesi olduğu ifadelerini nasıl anlamalıyız?

 7. "Nasılki, tohum olacak kıymettar bir meyve-i zîşuur, ağacın altındaki zîruhlara baksa, güzelliğine güvense, kendini onların ellerine atsa veya gaflet edip düşse, onların ellerine düşecek, parçalanacak, âdi bir tek meyve gibi..." temsilin hakikate tatbiki?

 8. "Ubudiyet ise onun yüzünü (insanın)... müntehadan mebde'e çeviren bir hayt-ı vuslat, yahut mebde' ve münteha ortasında bir nokta-i ittisaldir." Bu cümleyi biraz açar mısınız? Mebde ne, münteha ne demek?

 9. "Ubûdiyet ise, onun yüzünü fenâdan bekàya, halktan Hakka, kesretten vahdete, müntehâdan mebdee çeviren bir hayt-ı vuslat, yahut mebde’ ve müntehâ ortasında bir nokta-i ittisaldir." Açıklar mısınız; "münteha ve mebde" derken ne kastediliyor?

 10. "لاَ اُحِبُّ اْلاٰفِلِينَ de ve Mahbûb-u Bâkî’ye yüzünü çevir." Bu ayet-i kerimenin açıklamasını yapar mısınız?

 11. Ubudiyetin “mebde ile münteha ortasında bir nokta-i ittisal” olması ne demektir?

 12. Ubudiyetin, insanın yüzünü “fenâdan bekaya, halktan hakka, kesretten vahdete, müntehadan mebdeye çeviren bir hayt-ı vuslat” olmasını açıklar mısınız?

Yükleniyor...