Beşinci Dal, İkinci Meyve

İçerikler


 1. "Ubudiyet, mukaddeme-i mükâfat-ı lâhika değil, belki netice-i nimet-i sabıkadır." cümlesini açıklar mısınız?

 2. "Evet, biz ücretimizi almışız; ona göre hizmetle ve ubûdiyetle muvazzafız." Var olmak neden mükafat olarak değerlendiriliyor? Dünyada bunca sıkıntı ve sonuçta cehennem ihtimali varken, burayı nasıl anlayabiliriz?

 3. "Hayr-ı mahz olan vücudu sana giydiren Hâlık-ı Zülcelâl..." Burada geçen "Hayr-ı mahz olan vücut"tan maksat nedir?

 4. "İştihalı bir mide, hassasiyetli bir hayat, insaniyet, İslâmiyet, muhabbet,.." gibi vücut mertebelerini ve bunlara ihsan edilmiş nimetleri geniş mânâda açabilir misiniz?

 5. "Âlem-i mülk ve melekût gibi geniş bir sofra-i nimet, o mide-i insaniyetin önüne ve aklın eli yetişecek nisbette sana açmıştır." Âlem-i melekût akıldan ziyade kalben bilinmiyor mu?

 6. "İnsaniyet-i kübrâ olan İslâmiyeti ve imanı sana verdiğinden, daire-i mümkinat ile beraber Esmâ-i Hüsnâ ve sıfât-ı mukaddesenin dairesine şamil bir sofra-i nimet ve saadet ve lezzet sana fethetmiştir." İzah eder misiniz?

 7. "Hayatı sana vermekle, cüz’iyetten bir nevi külliyete; ve insaniyeti vermekle hakikî külliyete; ve İslâmiyeti vermekle ulvî ve nuranî bir külliyete; ve marifet ve muhabbeti vermekle muhit bir nura seni çıkarmış." izah eder misiniz?

 8. "İşte ey nefis! Sen bu ücreti almışsın. Ubûdiyet gibi lezzetli, ni’metli, rahatlı, hafif bir hizmetle mükellefsin. Halbuki buna da tembellik ediyorsun..." Bu paragrafı, sonunda zikredilen ayet ile birlikte izah eder misiniz?

 9. Küllî nimetlere karşı; "küllî bir niyet" ve "hadsiz bir itikat" ile nasıl mukabele edilebilir?

 10. "Bütün mahlûkatın hayatlarıyla sana takdim ettikleri hediye-i ubûdiyetlerini, ben kendi hesabıma umumunu sana takdim ediyorum." Devamıyla, tahiyyat konusuna değinerek izah eder misiniz?

 11. Nebatatın tohumları ve çekirdekleri nasıl onların niyetleri oluyor? Bu mevzunun “Mü’minin niyeti amelinden hayırlıdır.” hakikatiyle münasebetini biraz açabilir misiniz?

 12. Yirmi Dördüncü Söz İkinci Meyve'de anlatılan, tesbihat ve salâvatların, hadsiz adet olarak zikredilmesinin hikmeti nedir?