Block title
Block content

Beşinci Dal, İkinci Meyve

İçerikler


 1. "Sonra, mânevî çok rızık ve nimetler isteyen insaniyeti sana verdiğinden, âlem-i mülk ve melekût gibi geniş bir sofra-i nimet, o mide-i insaniyetin önüne ve aklın eli yetişecek nisbette sana açmıştır."Alemi melekut akıldan ziyade kalben bilinmiyor mu?

 2. "Nimeti nimet, rahmeti rahmet eden bekadır." diyor Üstad. O halde geçmişte verilen nimetlerin nimet olması da ancak ahiretin verilmesiyle olur. Ahiret verilmese bile, geçmişte verilen nimetler yine nimet sayılır mı?

 3. "Sonra imanın bir nuru olan muhabbeti sana vermekle, gayri mütenahi bir sofra-i nimet ve saadet ve lezzet sana ihsan etmiştir..." İnsanın sahip olduğu nimetler ve nimetlerin mahiyetleri hakkında bilgi verir misiniz?

 4. "İnsaniyet-i kübrâ olan İslâmiyeti ve imanı sana verdiğinden, daire-i mümkinat ile beraber Esmâ-i Hüsnâ ve sıfât-ı mukaddesenin dairesine şamil bir sofra-i nimet ve saadet ve lezzet sana fethetmiştir." İzah eder misiniz?

 5. "Sonra, imânın bir nuru olan muhabbeti sana vermekle, gayr-i mütenâhî bir sofra-i nimet ve saadet ve lezzet sana ihsan etmiştir." ile "Onun ihsanıyla, cüzî bir cüzden, küllî bir küll-ü nurânî hükmüne geçtin." açar mısınız?

 6. "Ubudiyet, mukaddeme-i mükâfat-ı lâhika değil, belki netice-i nimet-i sabıkadır." cümlesini açıklar mısınız?

 7. "Sana hassasiyetli bir hayat verdiğinden, o hayat dahi mide gibi rızık ister." cümlesinin izahını yapar mısınız?

 8. "İştihalı bir mide, hassasiyetli bir hayat, insaniyet, İslâmiyet, muhabbet,.." gibi vücut mertebelerini ve bu vücut mertebelerine ihsan edilmiş nimetleri geniş manada açabilir misiniz?

 9. "Hayr-ı mahz olan vücudu sana giydiren Hâlık-ı Zülcelâl..." Burada geçen "Hayr-ı mahz olan vücut"tan maksat nedir?

 10. "...marifet ve muhabbeti vermekle muhit bir nura seni çıkarmış..." Cenab-ı Allah'ın Nur ismine marifet, kişiyi nurlandırıyor mu?

 11. Sözlerde geçen: "Seni muhit nura çıkarmış,.." ifadesini izah eder misiniz?

 12. Küllî nimetlere karşı küllî bir niyet ve hadsiz bir itikat ile mukabele nasıl edilebilir? Bu mevzuyu, verilen misâl çerçevesinde biraz daha açabilir misiniz?

 13. "İşte ey nefis! Sen bu ücreti almışsın. Ubûdiyet gibi lezzetli, ni’metli, rahatlı, hafif bir hizmetle mükellefsin. Halbuki buna da tembellik ediyorsun..." Bu paragrafı, sonunda zikredilen ayet ile izah eder misiniz?

 14. "Hayatın verilmesiyle bir nevi külliyete, insaniyetin verilmesiyle hakikî külliyete, İslâmiyetin verilmesiyle ulvî ve nuranî külliyete, marifet ve muhabbetin verilmesiyle muhit bir nura,.." çıkmayı açıklar mısınız?

 15. "Küllî bir niyetle, hadsiz bir itikadla,.." Kişi ibadet ederken diğer peygamberlerin, evliyaların vs. ibadetlerini kendi namına Allah'a sunabilir mi?

 16. "Hususî âleminde kendini herkese vekil telâkki eden insan, اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ der, bütün halkın ibadetlerini ve istiânelerini kendi namına Mâbûd-u Zülcelâle takdim eder." cümlesini açıklar mısınız?

 17. Nebatatın tohumları ve çekirdekleri nasıl onların niyetleri oluyor? Bu mevzunun “Mümüminin niyeti amelinden hayırlıdır.” hakikatiyle münasebetini biraz daha açabilir misiniz?

 18. "Bütün mahlûkatın hayatlarıyla sana takdim ettikleri hediye-i ubûdiyetlerini, ben kendi hesabıma umumunu sana takdim ediyorum." Bütün mahlukatın “hediye-i ubudiyetleri” ifadesini, tahiyyatın kelime mânası veya ıstılahî manası açısından açıklar mısınız?

 19. "Hem nasıl bir zabit bütün neferâtının yekûn hizmetlerini kendi namına padişaha takdim eder. Öyle de mahlûkata zabitlik eden ve hayvânat ve nebâtâta kumandanlık yapan ve mevcudat-ı arziyeye halifelik etmeye,.." cümlelerinin izahını yapar mısınız?

 20. Yirmi Dördüncü Söz İkinci Meyve'de anlatılan, tesbihat ve salavatların, hadsiz adet olarak zikredilmesinin hikmeti nedir?

Yükleniyor...