Block title
Block content

Beşinci Dal, Birinci Meyve

İçerikler

 1. "Halktan havf ise elîm bir beliyyedir; halka muhabbet dahi belâlı bir musibettir." cümlesini izah eder misiniz?

 2. "İnsan kâinatın en câmi' bir meyvesi olduğu için, kâinatı istilâ edecek bir muhabbet, o meyvenin çekirdeği olan kalbine derc edilmiştir." cümlesini izah eder misiniz?

 3. "İşte, ey nefis ve ey arkadaş! İnsanın, havfe ve muhabbete âlet olacak iki cihaz, fıtratında dercolunmuştur. Alâ-külli-hâl, o muhabbet ve havf, ya halka veya Hâlık’a müteveccih olacak. Halbuki halktan havf ise, elîm bir beliyyedir.." devamıyla izah?

 4. "Muhabbet şu kâinatın bir sebeb-i vücududur. Hem şu kâinatın rabıtasıdır, hem şu kâinatın nurudur, hem hayatıdır." İzah eder misiniz? Batın-ı kalp ve kalbin zahiri ne demektir?

 5. "Muhabbet, şu kâinatın bir sebeb-i vücududur; hem şu kâinatın rabıtasıdır; hem şu kâinatın nurudur, hem hayatıdır." Bu cümleyi açıklar mısınız?

 6. "Samed âyinesi olan bâtın-ı kalble sanem-misal dünyevî mahbuplara perestiş etmek, o mahbupların nazarında sakildir ve istiskal eder, reddeder. Zira, fıtrat, fıtrî ve lâyık olmayan şeyi reddeder, atar. Şehvânî sevmekler bahsimizden hariçtir." İzahı nasıl?

 7. Şefkat, aşk ve muhabbetten üstün ise, neden kâinatın sebeb-i vücudu şefkat değil de muhabbet olarak geçiyor?

 8. “Muhabbet, şu kâinatın bir sebeb-i vücududur.” cümlesini açıklar mısınız?

 9. "Demek şu muhabbet doğrudan doğruya kainata sarf edilmemek gerekir. Yoksa muhabbet en leziz bir nimet iken, en elim bir nikmet olur." ifadelerini izah eder misiniz?

 10. "Madem havfullahın böyle lezzeti bulunsa, muhabbetullahta ne kadar nihayetsiz lezzet bulunduğu malûm olur. Hem Allah’tan havf eden, başkaların kasavetli, belâlı havfından kurtulur..." İzah eder misiniz?

 11. "Sevdiğin şeyler ya seni tanımıyor, ya seni tahkir ediyor, ya sana refakat etmiyor. Senin rağmına müfarakat ediyor. Madem öyledir, bu havf ve muhabbeti öyle birisine tevcih et ki, senin havfın lezzetli bir tezellül olsun.." Açar mısınız?

 12. İnsan, kendi nefsine olan muhabbetinin yüzünü Mabud'a nasıl çevirmelidir?

 13. "Bir cihet kaldı ki, en mühimi de odur ki, ey nefis! Sen muhabbetini kendi nefsine sarf ediyorsun! Sen, kendi nefsini kendine mâbud ve mahbub yapıyorsun." Muhabbetin nefse sarfedilmesi ve nefsin mâbud ve mahbub yapılması konusunu biraz açıklar mısınız?

 14. "Demek ey nefis! Nefsine muhabbet değil, belki adâvet etmelisin yahut acımalısın; veyahut mutmainne olduktan sonra şefkat etmelisin." Bu cümlenin açılımını yapar mısınız?

 15. "Halbuki, muhabbetin sebebi, ya kemaldir -zira kemal zâtında sevilir- yahut menfaattir, yahut lezzettir veyahut hayriyettir, ya bunlar gibi bir sebep tahtında muhabbet edilir." Bu şıkları örneklerle açıklar mısınız?

 16. "Ve kâinata dağınık bütün muhabbetlerin, Onun esmâ ve sıfâtına karşı verilmiş bir muhabbettir; sen sûiistimal etmişsin, cezasını da çekiyorsun..." Mecazi aşk, Allah´a karşı duyulan aşkı suistimal ettğinden dolayı, Allah o insanı lanetliyor mu?

 17. "Ve kâinata dağınık bütün muhabbetlerin, O’nun esmâ ve sıfâtına karşı verilmiş bir muhabbettir. Sen sû-i istimâl etmişsin. Cezasını da çekiyorsun. Çünkü; yerinde sarf olunmayan bir muhabbet-i gayr-i meşrûanın cezası, merhametsiz bir musîbettir." izahı?

 18. "Yerinde sarf olunmayan bir muhabbet-i gayr-ı meşruanın cezası, merhametsiz bir musibettir." cümlesinin izahı nasıldır?

 19. "Yıldız böceği gibi olma. Çünkü o bütün ahbabını ve sevdiği eşyayı karanlığın vahşetine gark eder, nefsinde bir lem'acıkla iktifa eder." ifadesinin geçtiği yeri izah eder misiniz?

 20. "Zaten sana, sende senin nefsine olan şedit muhabbetin, Onun zatına karşı muhabbeti zatiyedir ki, sen suîistimal edip kendi zatına sarf ediyorsun." cümlesini izah eder misiniz?

 21. Nefisteki “ene”nin yırtılıp “hüve”nin gösterilmesini misallerle açıklar mısınız?

 22. "Senin bütün arzularına câmi' bir meskeni, senin cismanî hevesâtına ihzâr eden ve sair esmâsıyla senin ruhun, kalbin, sırrın, aklın ve sair letâifin arzularını tatmin edecek ebedî ihsanatını o Cennette sana müheyya eden..." izah eder misiniz?

 23. Beşinci Dal, Birinci Meyve'nin sonundaki ayet-i kerîmenin konu ile münasebetini izah eder misiniz?

Yükleniyor...