Beşinci Dal, Birinci Meyve

İçerikler


 1. "Muhabbet, şu kâinatın bir sebeb-i vücududur; hem şu kâinatın rabıtasıdır; hem şu kâinatın nurudur, hem hayatıdır." Bu cümleyi açıklar mısınız?

 2. "İnsan kâinatın en câmi' bir meyvesi olduğu için, kâinatı istila edecek bir muhabbet, o meyvenin çekirdeği olan kalbine dercedilmiştir." cümlesini izah eder misiniz?

 3. "İnsanın havfa ve muhabbete alet olacak iki cihaz, fıtratında derc olunmuştur. Alaküllihal, o muhabbet ve havf, ya halka veya Hâlıka müteveccih olacak. Halbuki halktan havf ise elim bir beliyyedir..." Devamıyla izah eder misiniz?

 4. "Halktan havf ise elim bir beliyyedir; halka muhabbet dahi belalı bir musibettir." cümlesini izah eder misiniz?

 5. "Samed âyinesi olan bâtın-ı kalple sanem-misal dünyevi mahbuplara perestiş etmek, o mahbupların nazarında sakildir ve istiskal eder, reddeder. Zira fıtrat, fıtri ve layık olmayan şeyi reddeder, atar..." İzah eder misiniz?

 6. Şefkatin, aşk ve muhabbetten üstün olmasını nasıl anlayacağız?

 7. "Sevdiğin şeyler ya seni tanımıyor, ya seni tahkir ediyor, ya sana refakat etmiyor. Senin rağmına müfarakat ediyor. Madem öyledir, bu havf ve muhabbeti öyle birisine tevcih et ki, senin havfın lezzetli bir tezellül olsun." İzah eder misiniz?

 8. İnsan, kendi nefsine olan muhabbetinin yüzünü Mabud'a nasıl çevirmelidir?

 9. "Demek şu muhabbet doğrudan doğruya kâinata sarf edilmemek gerekir. Yoksa muhabbet en leziz bir nimet iken, en elim bir nikmet olur." ifadelerini izah eder misiniz?

 10. "Ey nefis! Sen muhabbetini kendi nefsine sarf ediyorsun! Sen, kendi nefsini kendine mabud ve mahbub yapıyorsun." İzah eder misiniz?

 11. "Halbuki, muhabbetin sebebi, ya kemaldir -zira kemal zatında sevilir- yahut menfaattir, yahut lezzettir veyahut hayriyettir, ya bunlar gibi bir sebep tahtında muhabbet edilir." Bu şıkları misallerle açıklar mısınız?

 12. "Demek ey nefis! Nefsine muhabbet değil, belki adavet etmelisin yahut acımalısın veyahut mutmainne olduktan sonra şefkat etmelisin." Bu cümlenin izahını yapar mısınız?

 13. "Yıldız böceği gibi olma. Çünkü o bütün ahbabını ve sevdiği eşyayı karanlığın vahşetine gark eder, nefsinde bir lem'acıkla iktifa eder." ifadesinin geçtiği yeri izah eder misiniz?

 14. "Zaten sana, sende senin nefsine olan şedit muhabbetin, onun zatına karşı muhabbeti zatiyedir ki, sen suistimal edip kendi zatına sarf ediyorsun." cümlesini izah eder misiniz?

 15. Nefisteki "ene"nin yırtılıp "hüve"nin gösterilmesini misallerle açıklar mısınız?

 16. "Ve kâinata dağınık bütün muhabbetlerin, onun esma ve sıfatına karşı verilmiş bir muhabbettir. Sen suistimal etmişsin. Cezasını da çekiyorsun..." Muhabbetin kâinata dağıtılması ve bu gayrimeşru muhabbetin musibeti netice vermesini izah eder misiniz?

 17. "Senin bütün arzularına câmi' bir meskeni, senin cismani hevesatına ihzar eden ve sair esmasıyla senin ruhun, kalbin, sırrın, aklın ve sair letaifin arzularını tatmin edecek ebedî ihsanatını o cennette sana müheyya eden..." İzah eder misiniz?

 18. Beşinci Dal, Birinci Meyve'nin sonundaki ayet-i kerimenin konu ile münasebetini izah eder misiniz?

Yükleniyor...