Beşinci Dal, Birinci Meyve

İçerikler


 1. "Muhabbet, şu kâinatın bir sebeb-i vücududur; hem şu kâinatın rabıtasıdır; hem şu kâinatın nurudur, hem hayatıdır." Bu cümleyi açıklar mısınız?

 2. "İnsan kâinatın en câmi' bir meyvesi olduğu için, kâinatı istilâ edecek bir muhabbet, o meyvenin çekirdeği olan kalbine derc edilmiştir." cümlesini izah eder misiniz?

 3. "İnsanın havfa ve muhabbete âlet olacak iki cihaz, fıtratında derc olunmuştur. Alâküllihal, o muhabbet ve havf, ya halka veya Hâlıka müteveccih olacak. Halbuki, halktan havf ise elîm bir beliyyedir..." devamıyla izah eder misiniz?

 4. "Halktan havf ise elîm bir beliyyedir; halka muhabbet dahi belâlı bir musibettir." cümlesini izah eder misiniz?

 5. "Samed âyinesi olan bâtın-ı kalble sanem-misal dünyevî mahbuplara perestiş etmek, o mahbupların nazarında sakildir ve istiskal eder, reddeder. Zira, fıtrat, fıtrî ve lâyık olmayan şeyi reddeder, atar..." İzah eder misiniz?

 6. Şefkatin, aşk ve muhabbetten üstün olmasını nasıl anlayacağız?

 7. "Sevdiğin şeyler ya seni tanımıyor, ya seni tahkir ediyor, ya sana refakat etmiyor. Senin rağmına müfarakat ediyor. Madem öyledir, bu havf ve muhabbeti öyle birisine tevcih et ki, senin havfın lezzetli bir tezellül olsun." izah eder misiniz?

 8. İnsan, kendi nefsine olan muhabbetinin yüzünü Mabud'a nasıl çevirmelidir?

 9. "Demek şu muhabbet doğrudan doğruya kainata sarf edilmemek gerekir. Yoksa muhabbet en leziz bir nimet iken, en elim bir nikmet olur." ifadelerini izah eder misiniz?

 10. "Ey nefis! Sen muhabbetini kendi nefsine sarf ediyorsun! Sen, kendi nefsini kendine mâbud ve mahbub yapıyorsun." izah eder misiniz?

 11. "Halbuki, muhabbetin sebebi, ya kemaldir -zira kemal zâtında sevilir- yahut menfaattir, yahut lezzettir veyahut hayriyettir, ya bunlar gibi bir sebep tahtında muhabbet edilir." Bu şıkları misallerle açıklar mısınız?

 12. "Demek ey nefis! Nefsine muhabbet değil, belki adâvet etmelisin yahut acımalısın; veyahut mutmainne olduktan sonra şefkat etmelisin." Bu cümlenin izahını yapar mısınız?

 13. "Yıldız böceği gibi olma. Çünkü o bütün ahbabını ve sevdiği eşyayı karanlığın vahşetine gark eder, nefsinde bir lem'acıkla iktifa eder." ifadesinin geçtiği yeri izah eder misiniz?

 14. "Zaten sana, sende senin nefsine olan şedit muhabbetin, Onun zatına karşı muhabbeti zatiyedir ki, sen suîistimal edip kendi zatına sarf ediyorsun." cümlesini izah eder misiniz?

 15. Nefisteki “ene”nin yırtılıp “hüve”nin gösterilmesini misallerle açıklar mısınız?

 16. "Ve kâinata dağınık bütün muhabbetlerin, O’nun esmâ ve sıfâtına karşı verilmiş bir muhabbettir. Sen sû-i istimâl etmişsin. Cezasını da çekiyorsun..." Muhabbetin kâinata dağıtılması ve bu gayrimeşru muhabbetin musibeti netice vermesini izah eder misiniz?

 17. "Senin bütün arzularına câmi' bir meskeni, senin cismanî hevesâtına ihzâr eden ve sair esmâsıyla senin ruhun, kalbin, sırrın, aklın ve sair letâifin arzularını tatmin edecek ebedî ihsanatını o Cennette sana müheyya eden..." izah eder misiniz?

 18. Beşinci Dal, Birinci Meyve'nin sonundaki ayet-i kerîmenin konu ile münasebetini izah eder misiniz?

Yükleniyor...