Block title
Block content

İkinci Makam, Birinci Lem'a

İçerikler

 1. "O memurlar, o vasıtalar Kudretin izzetini, Rububiyetin haşmetini izhar içindir,.." Sebepler rububiyetin haşmetini nasıl izhar ediyor?

 2. "Tahkiki iman sahibi olmayan, körü körüne inanır; imanından emin değildir. İmanı akılla izah eden kitapları okuyarak, tahkiki iman sahibi olan ise, inancının delilini bilir." diyenler oluyor. İman gayba olmaz mı? Görerek, deliliyle mi iman etmek gerekir

 3. "Tevhid iki kısımdır. Meselâ, nasıl ki bir çarşıya ve bir şehre büyük bir zâtın mütenevvi malları gelse, iki çeşitle onun malı olduğu bilinir. Biri; icmâlî, âmiyânedir..." İzah eder misiniz?

 4. İman konusunda sıkıntılar yaşayan ve inandıklarından şüphe duyan bir insan, ne yapmalıdır?

 5. İmanımızı nasıl güçlü bir hale getirebiliriz?

 6. İnsanlar Allah'a koşulsuz şartsız mı iman etmelidir, yoksa sebepler, somut kanıtlar ile mi iman etmelidir? Ölüm anında imanımızı korumak için ciddi sorulara cevap aramak mı gerekir, yoksa şartsız iman etmek mi? Risaleler açısından nasıl bakarsınız?

 7. Kaç Çeşit İman Vardır?

 8. Muhammedî ruhu yakalayabilmek ve yaşayabilmek adına neler yapılabilir? Risalelerde bu konuda bilgi var mıdır?

 9. Yirmi İkinci Söz, İkinci Makam, Birinci Lem'ayı Açıklar mısınız?

 10. "Çünkü, kusur onlardan çıkıyor, onların kabiliyetsizliğinden ileri geliyor..." Sebepler hakkındaki bu cümleye birkaç örnek verebilir misiniz?

 11. "Hazret-i Azrâil Aleyhisselâm, Cenâb-ı Hakka demiş ki: 'Kabz-ı ervah vazifesinde senin ibâdın benden şekvâ edecekler, küsecekler.' Cenâb-ı Hak, lisan-ı hikmetle ona demiş ki:.." Bu konuşmanın mahiyeti nasıldır?

 12. "Hazret-i Azrail dahi bir perdedir. Kabz-ı ervahta zahiren merhametsiz görünen ve rahmetin kemâline münasip düşmeyen bazı hâlâta merci olmak için, o memuriyete bir nâzır ve kudret-i İlâhiyeye bir perdedir." açar mısınız?

 13. "Hem esbab-ı zahiriyenin diğer bir hikmeti şudur ki: Haksız şekvâları ve bâtıl itirazları Âdil-i Mutlaka tevcih etmemek için, o şekvâlara, o itirazlara hedef olacak esbab vaz edilmiştir." İzahı nasıldır?

 14. "Her şeyin bir mülk ciheti var ki, âyinenin mülevven yüzüne benzer... Biri melekût’tur ki, âyinenin parlak yüzüne benzer." İzah eder misiniz?

 15. "Mülk ve zahir vechinde, kudret-i Samedâniyenin izzetine ve kemâline münâfi hâlât vardır." cümlesini izah eder misiniz?

 16. "Zira, âyinenin iki vechi gibi, herşeyin bir mülk ciheti var ki, âyinenin mülevven yüzüne benzer; muhtelif renklere ve hâlâta medar olabilir. Biri melekûttur ki, âyinenin parlak yüzüne benzer..." Devamıyla beraber açıklar mısınız?

 17. Güzel şeyleri Allah'tan değil sebeplerden bilmek küfür iken, ölüm gibi bir şeyi Allah'tan bilmeyip, şikayeti sebeplere, hastalıklara yapmak nasıl küfür olmuyor?

 18. Sebeplerin bir perde olup her işi kudret-i Samedaniyenin icra ettiğini, her işin bir mülk bir de melekut cihetinin olduğu ve sebeplerin sadece mülk cihetinde görev yaptıklarını, buna bağlı olarak da ayinenin parlak ve mülevven yüzleri meselesinin izahı?

 19. Sebeplerin herhangi bir tesiri var mı?

 20. Sebeplerin yaratılmasında, sadece medar-ı şikayet olabilen işlere dikkat çekilmesinin sebebi ne olabilir?

 21. "Evet, izzet ve azamet ister ki, esbâb perdedâr-ı dest-i kudret ola aklın nazarında; tevhid ve celâl ister ki, esbâb ellerini çeksinler tesir-i hakikiden." Bu cümleyi nasıl anlamalıyız?

 22. "Kün" emrine malik olan Allah (cc), neden hadiseleri yaratırken melekleri ve sebepleri perde ediyor?

Yükleniyor...