Birinci Mebhas, Dördüncü Nokta

İçerikler


 1. "Çünkü, hayvan, dünyaya geldiği vakit, âdeta başka bir âlemde tekemmül etmiş gibi, istidadına göre mükemmel olarak gelir, yani gönderilir." İzah eder misiniz?

 2. "İman, insanı insan eder. Belki insanı sultan eder." Bu iki cümleyi örneklerle açabilir misiniz?

 3. "İman, insanı insan eder. Belki insanı sultan eder..." cümlelerini izah eder misiniz?

 4. "Küfür insanı aciz bir canavar hayvan eder." İnsan hem "aciz" hem "canavar" nasıl oluyor?

 5. "Öyle ise, insanın vazife-i asliyyesi, îman ve duâdır." cümlesini açıklar mısınız?

 6. İnsan ile hayvanın dünyaya gelişindeki farkları, insaniyetin îman ile insaniyet olduğuna delil olarak gösteriliyor ve açıklamalar yapılıyor. Bu konuyu biraz açar mısınız?

 7. "... Ve bütün ulûm-u hakikiyenin esası ve madeni ve nuru ve ruhu marifetullahtır ve onun üssü'l-esası da iman-ı billâhtır." Bu paragrafı izah eder misiniz?

 8. "Aczin ve fakrın cenahları ile makam-ı âlâ-yı ubûdiyete uçmak" ne anlama gelmektedir? Bu cenahlar sadece "acz" ve "fakr" cenahları mıdır; değilse başka cenahlar neler olabilir?

 9. "Demek, insan bu âleme ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için gelmiştir. Mahiyet ve istidat itibarıyla her şey ilme bağlıdır..." cümlelerini açar mısınız?

 10. "Demek, insan bu âleme ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için gelmiştir... Ve bütün ulûm-u hakikiyenin esası ve madeni ve nuru ve ruhu marifetullahtır ve onun üssü’l-esası da iman-ı billâhtır." Allah'ın varlığını bilse de iman etmeyebilir mi?

 11. "Hayat-ı beşeriyenin muavenetiyle, ancak menfaatlerini celp ve zararlardan sakınabilir..." cümlesini izah eder misiniz?

 12. "İlim" ile "dua" ikilisinin farkı var mı? Veya ikisi nasıl telif ve tevhid edilebilir? İnsanın terakkisinde bunların etkisi nedir?

 13. "İnsan bu âleme ilim ve duâ vasıtasıyla tekemmül etmek için gelmiştir. Mahiyet ve istidad itibâriyle her şey ilme bağlıdır. Ve bütün ulûm-u hakikiyenin esâsı mâdeni nuru ve ruhu, mârifetullahtır. Ve onun üssü’l-esâsı da Îmân-ı billâhtır." detaylıca izahı?

 14. "İnsan bu âleme ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için gelmiştir." ifadesini nasıl anlamalıyız, ilimden ve duadan maksat nedir, aralarındaki ilişkiyi izah eder misiniz?

 15. "İnsan bu aleme ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için gelmiştir." İnsan ruhu nasıl tekemmül ediyor ve öğreniyor?

 16. "İnsan bu aleme ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmeye gelmiştir." cümlesini nasıl anlamalıyız?

 17. "İnsan, nihayetsiz acziyle nihayetsiz beliyyâta maruz ve hadsiz âdânın hücumuna müptelâ; ve nihayetsiz fakrıyla beraber nihayetsiz hâcâta giriftar ve nihayetsiz metâlibe muhtaç olduğundan, vazife-i asliye-i fıtriyesi, imandan sonra, duadır." İzahı?

 18. "Mahiyet ve istidat itibarıyla her şey ilme bağlıdır." cümlesini izah eder misiniz; "mahiyet" nasıl ilme bağlı oluyor?

 19. "Mahiyet ve istidat itibarıyla her şey ilme bağlıdır." cümlesini örneklerle izah eder misiniz?

 20. Risalelerde vurgu yapılan, "marifatullah, muhabbetullah" bize ne kazandırıyor?

 21. "Tâ ki, makasıdı ona musahhar olsun veya teshirin şükrünü eda etsin." cümlesini, özellikle de "teshirin şükrünü eda etmeyi" nasıl anlamalıyız?

Yükleniyor...