Birinci Mebhas, Beşinci Nokta

İçerikler


 1. "İman, duayı bir vesile-i kat'iye olarak iktiza ettiği ve fıtrat-ı insaniye onu şiddetle istediği gibi,.." ifadesini izah eder misiniz?

 2. "Cevap vermek ayrıdır, kabul etmek ayrıdır. Her dua için cevap vermek var. Fakat kabul etmek, hem ayn-ı matlubu vermek, Cenâb-ı Hakkın hikmetine tâbidir." cümlelerini izah edebilir misiniz?

 3. Her duaya cevap var. Dua hangi vakitlerde daha ziyade makbul olur, bilgi verir misiniz?

 4. "Cenâb-ı Hak, Hakîm-i Mutlak, hâzır, nâzır olduğu için, abdin duasına cevap verir." Duamıza cevap verildiğini anlayabilir miyiz?

 5. "Fakat insanın hevâperestâne ve heveskârâne tahakkümüyle değil." izah eder misiniz? Gayrimeşru talepler misal verilebilir mi?

 6. "Dua bir ubûdiyettir. Ubûdiyet ise, semerâtı uhreviyedir. Dünyevî maksatlar ise, o nev’i dua ve ibadetin vakitleridir. O maksatlar, gayeleri değil." İzah eder misiniz?

 7. Eğer bir şeyi gönülden istiyorsak ve isteğimiz de bir türlü gerçekleşmiyorsa, ne yapmamız lazım? Risalelerden misal verebilir misiniz?

 8. Bir şeyi ısrarla istemek; o duayı, ubudiyet mânâsından çıkarır mı?

 9. "Hem güneşin ve ayın tutulmaları, 'küsuf ve husuf namazları' denilen iki ibadet-i mahsusanın vakitleridir. Yani, gece ve gündüzün nuranî âyetlerinin nikaplanmasıyla bir azamet-i İlâhiyeyi ilâna medar..." İzah eder misiniz?

 10. "Dua bir sırr-ı ubûdiyettir. Ubûdiyet ise, hâlisen livechillâh olmalı. Yalnız aczini izhar edip, dua ile Ona iltica etmeli, rububiyetine karışmamalı. Tedbiri Ona bırakmalı, hikmetine itimad etmeli, rahmetini itham etmemeli." Bu cümleyi izah eder misiniz?

 11. Bütün mahlûkatın bir çeşit ibâdetle meşgul oldukları, tesbih ve secde ettikleri ifade edilmektedir. Konuyu açar mısınız?

 12. "Bütün kâinattan dergâh-ı İlâhiyeye giden bir duâdır." cümlesinde "kâinatın duâsı"nı nasıl anlamalıyız?

 13. Tarlaya attığımız her tohuma Allah (c.c.) filizlenmek istidadı vermiş midir? İzah eder misiniz?

 14. Meşhur duâ diye ifade edilen bizim duâlarımız da iki kısma ayrılıyor. Biri fiilî ve hâlî; diğeri kalbî ve kâlî. Bu konuyu biraz açabilir misiniz?

 15. Hâl dili ile istemek, ne demektir?

 16. "Hattâ çift sürmek, hazîne-i rahmet kapısını çalmaktır. Bu nev’i duâ-i fiilî, Cevâd-ı Mutlakın isim ve unvânına müteveccih olduğundan, kabule mazhariyeti ekseriyet-i mutlakadır." Buradaki "isim ve unvana müteveccih olma" ifadesini nasıl anlamalıyız?

 17. Risalelerde kişi dua ederken, aczini ve fakrını anlayacak, deniyor. Bu ne demektir, niçin dua ediyoruz; açıklar mısınız?

 18. "Duânın, rahmet hazinesinin anahtarı olması" ne demektir?

 19. "Duânın, tükenmez bir kuvvetin medarı ve vesilesi olmasını" açıklar mısınız?

 20. "O duâya yapışmakla a'lâ-yı illiyyîn-i insaniyete çıkmak" ne demektir?

 21. "Bir sultan gibi bütün kâinatın duâlarını kendi duâmızın içine almamız" ne anlama gelmektedir?

 22. "Kâinatın bir güzel takvimi olmak" ne demektir?

 23. Nasıl dua etmeliyiz, bu konuda Risalelerde öneriler var mı?

Yükleniyor...