Birinci Mebhas, Beşinci Nokta

İçerikler


 1. "Cevap vermek ayrıdır, kabul etmek ayrıdır. Her dua için cevap vermek var. Fakat kabul etmek, hem ayn-ı matlubu vermek, Cenâb-ı Hakkın hikmetine tâbidir." cümlelerini izah edebilir misiniz?

 2. "Cevap vermek ayrıdır, kabul etmek ayrıdır. Her dua için cevap vermek var..." Duaya cevap vermek nasıl oluyor?

 3. "İman, duayı bir vesile-i kat'iye olarak iktiza ettiği ve fıtrat-ı insaniye onu şiddetle istediği gibi, Cenâb-ı Hak dahi, 'Duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var?' ferman ediyor..." Bu ifadeleri izah eder misiniz?

 4. Her duaya cevap var. Fakat kabulu, Cenab-ı Hakk'ın hikmetine tabi. Allah'ın hikmeti zamanla değişmeyeceğine göre, neden "bazı vakitlerde dua makbul" deniyor?

 5. "Cenâb-ı Hak, Hakîm-i Mutlak, hazır, nazır olduğu için, abdin duasına cevap verir. Vahşet ve kimsesizlik dehşetini, huzuruyla ve cevabıyla ünsiyete çevirir." Allah'ın dualarımıza cevap verdiğini nasıl anlayabiliriz?

 6. "Fakat insanın hevâperestâne ve heveskârâne tahakkümüyle değil, belki hikmet-i Rabbâniyenin iktizasıyla, ya matlubunu veya daha evlâsını verir veya hiç vermez." cümlesini ve "heva ve hevesi" nasıl anlamalıyız?

 7. "Fakat insanın hevâperestâne ve heveskârâne tahakkümüyle değil,.." cümlesini izah eder misiniz? Buradaki "hevâperestâne" ifadesine, gayrimeşru istekler misal verilebilir mi?

 8. "Hem dua bir ubûdiyettir. Ubûdiyet ise, semerâtı uhreviyedir. Dünyevî maksatlar ise, o nevi dua ve ibadetin vakitleridir. O maksatlar, gayeleri değil." İhtiyacım olduğu için istemiyecek miyim, bu istemek yanlış mıdır?

 9. "Hem güneşin ve ayın tutulmaları, 'küsuf ve husuf namazları' denilen iki ibadet-i mahsusanın vakitleridir. Yani, gece ve gündüzün nuranî âyetlerinin nikaplanmasıyla bir azamet-i İlâhiyeyi ilâna medar olduğundan,.." Burada nasıl bir azamet var?

 10. "Yağmursuzluk yağmur namazının sadece vaktidir. Yağmur duası ve namazı sadece Allah’ın rızasını kazanmak için eda edilir. Yağmur yağması için değil." Peki biz bela ve musibetlerin gitmesi icin çok kere dua ediyoruz; bunlar ibadet olmuyor mu?

 11. Duada bir şeyi şiddetli istemek, duayı ubudiyet manasından çıkarır mı?

 12. Eğer bir şeyi gönülden istiyorsak, o isteğimiz de bir türlü gerçekleşmiyorsa, ne yapmamız lazım? Risalelerden örnek verebilir misiniz?

 13. "...Hattâ çift sürmek, hazîne-i rahmet kapısını çalmaktır. Bu nevi duâ-i fiilî, Cevâd-ı Mutlakın isim ve unvânına müteveccih olduğundan, kabule mazhariyeti ekseriyet-i mutlakadır." Buradaki "isim ve unvana müteveccih olma" ifadesini nasıl anlamalıyız?

 14. "Bütün kâinattan dergâh-ı İlâhiyeye giden bir duâdır." cümlesinde "kâinatın duâsı"nı nasıl anlamalıyız?

 15. "Dua bir sırr-ı ubûdiyettir. Ubûdiyet ise, hâlisen livechillâh olmalı. Yalnız aczini izhar edip, dua ile Ona iltica etmeli, rububiyetine karışmamalı. Tedbiri Ona bırakmalı, hikmetine itimad etmeli, rahmetini itham etmemeli." İzahı?

 16. Bütün mahlûkatın bir çeşit ibâdetle meşgul oldukları, tesbih ve secde ettikleri ifade edilmektedir. Bu konuyu biraz açıklar mısınız?

 17. Hâl dili ile istemek, ne demektir?

 18. İstidat lisanıyla yapılan duayı okumuştum. Tarlaya attığımız her tohuma Allah (c.c.) filizlenmek istidadı vermiş midir? Eğer filizlenmek istidadi varsa, neden hepsi filizlenemiyor ve bazıları çürüyor? Bu durum insan istidadı için de geçerli midir?

 19. Meşhur duâ diye ifade edilen bizim duâlarımız da iki kısma ayrılıyor. Biri fiilî ve halî; diğeri kalbi ve kalî. Bu konuyu biraz açabilir misiniz?

 20. Samimi dualar cevapsız, sonuçsuz kalır mı?

 21. Yirmi Üçüncü Söz'ün, Beşinci Noktası'nda geçen dua çeşitlerini tafsilatıyla izah eder misiniz?

 22. "Bir sultan gibi bütün kâinatın duâlarını kendi duâmızın içine almamız" ne anlama gelmektedir?

 23. "Bir sultan gibi bütün kâinatın dualarını kendi duan içine al, bir abd-i küllî ve bir vekil-i umumî gibi İYYAKE NESTAİN de, kâinatın güzel bir takvimi ol..." Burayı izah eder misiniz?

 24. "Duânın, rahmet hazinesinin anahtarı olması" ne demektir?

 25. "Duânın, tükenmez bir kuvvetin medarı ve vesilesi olmasını" açıklar mısınız?

 26. "İşte, ey âciz insan ve ey fakir beşer!.." Risalelerde insan için aciz, beşer için fakir ifadelerinin kullanılmasının hikmeti ne olabilir?

 27. "Kâinatın bir güzel takvimi olmak" ne demektir?

 28. "O duâya yapışmakla a'lâ-yı illiyyîn-i insaniyete çıkmak" ne demektir?

 29. Kişi dua ederken, aczini ve fakrını anlayacak, deniyor Risalelerde. Aczini fakrını anlaması ne demektir, açıklar mısınız?

 30. Nasıl dua etmeliyiz, bu konuda Risalelerde öneriler var mı? "Allah'ım şu şey hayırlı ise ver." diye dua etmemiz daha iyi deniliyor...

Yükleniyor...