Birinci Mebhas, Beşinci Nokta

İçerikler


 1. "İman, duayı bir vesile-i katiye olarak iktiza ettiği ve fıtrat-ı insaniye onu şiddetle istediği gibi,.." ifadesini izah eder misiniz?

 2. "Cevap vermek ayrıdır, kabul etmek ayrıdır. Her dua için cevap vermek var. Fakat kabul etmek, hem ayn-ı matlubu vermek, Cenab-ı Hakkın hikmetine tabidir." cümlelerini izah edebilir misiniz?

 3. Her duaya cevap var. Dua hangi vakitlerde daha ziyade makbul olur, bilgi verir misiniz?

 4. "Cenab-ı Hak, Hakîm-i Mutlak, hazır, nazır olduğu için, abdin duasına cevap verir." Duamıza cevap verildiğini anlayabilir miyiz?

 5. "Fakat insanın hevaperestane ve heveskârane tahakkümüyle değil." İzah eder misiniz? Gayrimeşru talepler misal verilebilir mi?

 6. "Dua bir ubudiyettir. Ubudiyet ise, semerâtı uhreviyedir. Dünyevi maksatlar ise, o nevi dua ve ibadetin vakitleridir. O maksatlar, gayeleri değil." İzah eder misiniz?

 7. Eğer bir şeyi gönülden istiyorsak ve isteğimiz de bir türlü gerçekleşmiyorsa, ne yapmamız lazım? Risalelerden misal verebilir misiniz?

 8. Bir şeyi ısrarla istemek; o duayı, ubudiyet manasından çıkarır mı?

 9. "Hem Güneş'in ve Ay'ın tutulmaları, 'küsuf ve husuf namazları' denilen iki ibadet-i mahsusanın vakitleridir. Yani, gece ve gündüzün nurani ayetlerinin nikaplanmasıyla bir azamet-i İlahiyeyi ilana medar..." İzah eder misiniz?

 10. "Dua bir sırr-ı ubudiyettir. Ubudiyet ise, halisen livechillah olmalı. Yalnız aczini izhar edip, dua ile ona iltica etmeli, rububiyetine karışmamalı. Tedbiri ona bırakmalı, hikmetine itimat etmeli, rahmetini itham etmemeli." Bu cümleyi izah eder misiniz?

 11. Bütün mahlukatın bir çeşit ibadetle meşgul oldukları, tesbih ve secde ettikleri ifade edilmektedir. Konuyu açar mısınız?

 12. "Bütün kâinattan dergâh-ı İlahiyeye giden bir duadır." cümlesinde "kâinatın duası"nı nasıl anlamalıyız?

 13. Tarlaya attığımız her tohuma Allah filizlenmek istidadı vermiş midir? İzah eder misiniz?

 14. Meşhur dua diye ifade edilen bizim dualarımız da iki kısma ayrılıyor. Biri fiilî ve hâlî; diğeri kalbî ve kâlî. Bu konuyu biraz açabilir misiniz?

 15. Hâl dili ile istemek, ne demektir?

 16. "Hatta çift sürmek, hazine-i rahmet kapısını çalmaktır. Bu nevi dua-i fiilî, Cevâd-ı Mutlakın isim ve unvanına müteveccih olduğundan, kabule mazhariyeti ekseriyet-i mutlakadır." Buradaki "isim ve unvana müteveccih olma" ifadesini nasıl anlamalıyız?

 17. Risalelerde "kişi dua ederken, aczini ve fakrını anlayacak", deniyor. Bu ne demektir, niçin dua ediyoruz; açıklar mısınız?

 18. "Duanın, rahmet hazinesinin anahtarı olması" ne demektir?

 19. "Duanın, tükenmez bir kuvvetin medarı ve vesilesi olmasını" açıklar mısınız?

 20. "O duaya yapışmakla a'lâ-yı illiyyîn-i insaniyete çıkmak" ne demektir?

 21. "Bir sultan gibi bütün kâinatın dualarını kendi duamızın içine almamız" ne anlama gelmektedir?

 22. "Kâinatın bir güzel takvimi olmak" ne demektir?

Yükleniyor...