Zeyl, Birinci Sual

İçerikler


 1. "Beşeriyeti ve suret-i cismaniyesini değil, belki umum envâr-ı İslâmiye ve hakaik-ı Kur’âniye ile nuranî, muhteşem şahs-ı mânevîsini, bin mu’cizatla muhât olarak akıl gözüyle gördüğünüz halde..." izah eder misiniz?

 2. "Bütün efkâr-ı âmme-i İslâmiye imanınıza kuvvet ve senet olduğu halde,.." Bu nasıl oluyor, izah eder misiniz?

 3. "Efkâr-ı amme-i âlem" kavramını açar mısınız?

 4. "Ey müddei, senin, şiddet-i zaafından, ferâizi tamamıyla senden göstermeyen sönük imanın nerede?.." cümlesini izah eder misiniz?

 5. "Hem kuvvet-i imanımıza delâlet eden rivâyet var." Ahir zamanda müminlerin imanının kuvvetine delalet eden hadisler hangileridir?

 6. "Sahabeler Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselamı gördüler, sonra iman ettiler. Biz ise görmeden iman ettik. Öyle ise imanımız daha kavîdir." Bu ifadeler mantıklı değil mi?

 7. "Sahabeler yalnız suret-i insaniyede Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselamı görüp, bazan mu’cizesiz olarak, öyle bir iman getirmişler ki..." Bu manada sahabelerden örnek vererek cümleyi izah eder misiniz?

 8. Sahabelerde de iştirak-i amal ile şahs-ı manevide olduğu gibi, kişiye umum yekun sevap yazılıyordu, denilir mi?

 9. Sahabelerden bazılarının günah işlemeleri ile Peygamber Efendimizin "Ashabım yıldızlar gibidir, hangisine uyarsanız hidayete erersiniz." ifadesini nasıl anlayacağız?

 10. "Amma, hadiste varid olan ki, 'Ahir zamanda beni görmeyen ve iman getiren, daha ziyade makbuldür.' mealindeki rivayet, hususî fazilete dairdir, has bazı eşhas hakkındadır. Bahsimiz ise, fazilet-i külliye ve ekseriyet itibarıyladır." İzah eder misiniz?

 11. "Fazilet-i külliye ve ekseriyet itibarıyladır." Buradaki "hususi fazilet", "bazı eşhas" ve "fazilet-i kulliye" nelerdir?

Yükleniyor...