İki mühim suale karşı iki mühim cevap

İçerikler


  1. "Madem Kur’an, beşer için nazil olmuştur. Neden beşerin nazarında en mühim olan medeniyet harikalarını tasrih etmiyor? Yalnız gizli bir remiz ile hafi bir ima ile hafif bir işaretle, zayıf bir ihtar ile iktifa ediyor?" Bu suali biraz açıklar mısınız?

  2. "Kur’an’ın vazife-i asliyyesi, daire-i rububiyetin kemalat ve şuunatını ve daire-i ubudiyyetin vezaif ve ahvalini talim etmektir." cümlesini izah eder misiniz

  3. Ubudiyet-i külliye ile vazifeli olan insanların, bu maksat ve gayeleri içerisinde medeniyet harikalarının pek fazla yer işgal etmeyeceği nazara verilirken, sanki bunlar kıymetsiz bir faaliyetmiş gibi anlaşılabiliyor. Bunu biraz açar mısınız?

  4. Kur’an’da medeniyet harikalarının sarahaten zikredilmesinin, teklife uygun olmadığı ispat ediliyor. Ancak mucizât-ı enbiya ve ona mümasil fevkalade hadiselere rağmen inat ve küfürlerini devam ettiren çok ehl-i dalalet var. Bu konuda ne dersiniz?

  5. " اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَو اجْتَمَعُوا لَهُ ilâ âhir... ayeti sizi susturur." Bu ayet-i kerime hakkında bilgi verir misiniz?

  6. "Dünya bir misafirhanedir. İnsan ise onda az duracaktır ve vazifesi çok bir misafirdir ve kısa bir ömürde hayat-ı ebediyeye lazım olan levazımatı tedarik etmekle mükelleftir." İzah eder misiniz?

  7. "Muhterem sanatkârlar ve mülhem keşşaflar" kimlerdir? Bu kimselere "hassas zatlar" denilmesini nasıl anlamalıyız?

  8. "Din bir imtihandır. Teklif-i İlahi bir tecrübedir. Ta, ervah-ı âliye ile ervah-ı safile, müsabaka meydanında birbirinden ayrılsın..." ifadesini açar mısınız?

  9. Kur’an’ın istikbalin zulümatında kalmış harikaları daha güzel görüp gösterdiği ifade ediliyor. Hâlbuki bunların işaret ve remizlerle haber verildikleri daha önce beyan edilmişti. Bu hususu izah eder misiniz?

  10. Yirminci Söz, İkinci Makam, İki mühim suale karşı iki mühim cevap bölümünün sonundaki duaların ve Arabî ibarelerin meallerini verir misiniz?

Yükleniyor...