Bir nükte-i mühimme ve bir sırr-ı ehem

İçerikler


 1. "Her bir kemâlin, her bir ilmin, her bir terakkiyatın ve her bir fennin bir hakikat-ı âliyesi vardır ki, o hakikat bir ism-i ilâhiyeye dayanıyor. Pek çok perdeleri ve mütenevvi tecelliyatı ve muhtelif daireleri bulunan..." İzah eder misiniz?

 2. "Her bir fennin bir hakikat-i âliyesi var ki, o hakikat bir ism-i İlâhîye dayanıyor... Yoksa yarım yamalak bir surette, nâkıs bir gölgedir." ifadesini izah eder misiniz, gölge olmasını nasıl anlamalıyız?

 3. "İşte sana üç misâl... Sâir kemâlât ve fünunu bu üç misâle kıyas et." Fenlerin hakikatinden maksat nedir? Misalleri daha iyi anlamamız için metinde zikredilen fenlerle onların dayandıkları esmâ-i İlâhîye arasındaki münasebeti biraz açıklar mısınız?

 4. "Kur'ân-ı Hakîm, beşerî, şimdiki terakkiyâtında pek çok geri kaldığı..." Kur’ân’ın işaret ettiği mu’cizâta karşı, fennin çok geri kaldığı nazara verilmektedir. Bu konuda bir iki misal alabilir miyiz?

 5. "Hâtem-i divan-ı nübüvvet; ve bütün enbiyanın mu'cizeleri onun dâvâ-yı risaletine bir tek mu'cize hükmünde olan enbiyanın serveri..." Efendimizin nübüvvet ve mu’cizâtının diğer peygamber-i i’zamdan daha üstün ve mükemmel olmasının misallerle izahı nasıl?

 6. "Hazret-i Âdem’e icmâlen talim olunan bütün esmânın bütün merâtibiyle tafsilen mazharı" ne demektir?

 7. İsrâ Sûresi, 88.Âyet-i kerîmesinin mealini verip "en parlak i’caz veçhesi olarak Kur’ânın belağatının nazara verilmesi"ni izah eder misiniz?

 8. "Netice-i hilkat-i insaniyeye bilerek yürümek" ne demektir?

 9. "Sair enbiya aleyhimüsselâmın mu’cizatları, birer havârık-ı san’ata işaret ediyor. Ve Hazret-i Âdem Aleyhisselâmın mu’cizesi ise, esâsât-ı san’at ile beraber, ulûm ve fünunun havârık ve kemâlâtının fihristesini bir suret-i icmâlîde..." İzah eder misiniz?

 10. "Mu'cize-i kübrâ-i Ahmediye (A.S.M.) olan Kur’ân-ı Mu'cizü’l-Beyan" ifadesini biraz açıklar mısınız?

 11. "Tâlim-i esmânın hakikatine mufassalan mazhariyetini, hak ve hakikat olan ulûm ve fünunun doğru hedeflerini ve dünyevî, uhrevî kemâlâtı ve saâdâtı vâzıhan gösteriyor." İzah eder misiniz?

 12. "Ey insan! Şu kâinattan maksad-ı âlâ, tezahür-ü Rububiyete karşı, ubûdiyet-i külliye-i insaniyedir. Ve insanın gaye-i aksâsı, o ubûdiyete ulûm ve kemâlâtla yetişmektir." İzah eder misiniz?

 13. Âhir zamanda her şeyin ilme ve fenne döküleceği konularını izah eder misiniz?

 14. "Nev-i beşer âhir vakitte ulûm ve fünuna dökülecektir, bütün kuvvetini ilimden alacaktır. Hüküm ve kuvvet ise ilmin eline geçecektir." İzah eder misiniz?

 15. "Kur’ânın ekser âyetleri, her biri birer hazine-i kemâlâtın anahtarı ve birer define-i ilmin miftahıdır." izah eder misiniz?

 16. "Otuz üç adet Sözleri, otuz üç adet Mektupları, otuz bir Lem’aları, on üç Şuâları, yüz yirmi basamaklı bir merdivendir." Bu sayılar toplanınca 110 ediyor, izah eder misiniz?

 17. "Madem enbiyaya dair olan âyetler, şimdiki terakkiyât-ı beşeriyenin harikalarına birer nevi işaretle beraber, daha ilerideki hududunu çiziyor..." nasıl anlamalıyız, Yusuf (as) icad ettiği saat nerede, şimdiki dijital saatler nerede?

 18. "Her bir âyetin müteaddid mânalara delâleti muhakkaktır, belki müttefekun-aleyhtir." Buradaki "müttefekun-aleyh" ne demektir?

Yükleniyor...