Bir nükte-i mühimme ve bir sırr-ı ehem

İçerikler


 1. "Her bir kemalin, her bir ilmin, her bir terakkiyatın ve her bir fennin bir hakikat-ı âliyesi vardır ki, o hakikat bir ism-i ilahiyeye dayanıyor. Pek çok perdeleri ve mütenevvi tecelliyatı ve muhtelif daireleri bulunan..." İzah eder misiniz?

 2. "Her bir fennin bir hakikat-i âliyesi var ki, o hakikat bir ism-i İlâhîye dayanıyor... Yoksa yarım yamalak bir surette, nakıs bir gölgedir." İzah eder misiniz, gölge olmasını nasıl anlamalıyız?

 3. "İşte sana üç misal... Sair kemalât ve fünunu bu üç misale kıyas et." Fenlerin hakikatinden maksat nedir? Misalleri daha iyi anlamamız için metinde zikredilen fenlerle onların dayandıkları esma-i İlahiye arasındaki münasebeti biraz açıklar mısınız?

 4. "Kur'an-ı Hakîm, beşerî, şimdiki terakkiyatında pek çok geri kaldığı..." Kur’an’ın işaret ettiği mucizata karşı, fennin çok geri kaldığı nazara verilmektedir. Bu konuda bir iki misal alabilir miyiz?

 5. "Hâtem-i divan-ı nübüvvet ve bütün enbiyanın mucizeleri onun dava-yı risaletine bir tek mucize hükmünde olan enbiyanın serveri..." Efendimizin nübüvvet ve mucizâtının diğer peygamber-i izamdan daha üstün ve mükemmel olmasının misallerle izahı nasıl?

 6. "Hazret-i Âdem’e icmalen talim olunan bütün esmanın bütün merâtibiyle tafsilen mazharı" ne demektir?

 7. İsrâ suresi, 88. ayet-i kerimesinin mealini verip "en parlak i’caz veçhesi olarak Kur’anın belağatının nazara verilmesi"ni izah eder misiniz?

 8. "Netice-i hilkat-i insaniyeye bilerek yürümek" ne demektir?

 9. "Sair enbiya aleyhimüsselâmın mucizatları, birer havârık-ı sanata işaret ediyor. Ve Hazret-i Âdem Aleyhisselâmın mucizesi ise, esasat-ı sanat ile beraber, ulûm ve fünunun havârık ve kemalâtının fihristesini bir suret-i icmalîde..." İzah eder misiniz?

 10. "Mu'cize-i kübrâ-i Ahmediye (asm) olan Kur’an-ı Mu'cizü’l-Beyan" ifadesini biraz açıklar mısınız?

 11. "…talim-i esmanın hakikatine mufassalan mazhariyetini, hak ve hakikat olan ulum ve fünunun doğru hedeflerini ve dünyevî, uhrevî kemalâtı ve saâdatı vazıhan gösteriyor." İzah eder misiniz?

 12. "Ey insan! Şu kâinattan maksad-ı âlâ, tezahür-ü Rububiyete karşı, ubudiyet-i külliye-i insaniyedir. Ve insanın gaye-i aksası, o ubudiyete ulum ve kemalâtla yetişmektir." İzah eder misiniz?

 13. Ahir zamanda her şeyin ilme ve fenne döküleceği konularını izah eder misiniz?

 14. "Nev-i beşer ahir vakitte ulum ve fünuna dökülecektir, bütün kuvvetini ilimden alacaktır. Hüküm ve kuvvet ise ilmin eline geçecektir." İzah eder misiniz?

 15. "Kur’anın ekser ayetleri, her biri birer hazine-i kemalâtın anahtarı ve birer define-i ilmin miftahıdır." İzah eder misiniz?

 16. "Otuz üç adet Sözleri, otuz üç adet Mektupları, otuz bir Lem’aları, on üç Şuâları, yüz yirmi basamaklı bir merdivendir." Bu sayılar toplanınca 110 ediyor, izah eder misiniz?

 17. "Madem enbiyaya dair olan ayetler, şimdiki terakkiyât-ı beşeriyenin harikalarına birer nevi işaretle beraber, daha ilerideki hududunu çiziyor..." Nasıl anlamalıyız, Hz. Yusuf’un icat ettiği saat nerede, şimdiki dijital saatler nerede?

 18. "Her bir ayetin müteaddid manalara delaleti muhakkaktır, belki müttefekun-aleyhtir." Buradaki "müttefekun-aleyh" ne demektir?

Yükleniyor...