Ön Söz

İçerikler


 1. Tarihçe-i Hayat'ın başında; Medine-i Münevvere’de bulunan mühim bir âlim olan Ali Ulvi Kurucu tarafından yazılan medih ve senaları Üstadımız neden eserine almış?

 2. Tarihçe-i Hayat'ın ön sözünde geçen, "Bütün alemi bir şahsiyette toplamak Cenab- Hakk'a zor gelmez." sözünü nasıl izah edersiniz?

 3. Risalelerde “Hapishaneler birer medrese-i Yusufiyeye inkılâp eder.” deniyor. “Medrese-i Yusufiyye” nedir?

 4. "Bir dâvâ sahibinin ve bilhassa ıslahatçının muvaffakiyet şartlarının en mühimmi feragattir." Neden bilhassa "ıslahatçı" denilmiş?

 5. "İmam-ı Gazâlî’nin hayatında geçirmiş olduğu o mühim ve tarihî merhale" nedir?

 6. "İktisatçılık kudretini sırf yemek, içmek, giymek gibi basit şeylerle değil; bilakis fikir, zihin, istidat, kabiliyet, vakit, zaman, nefis ve nefes gibi manevî ve mücerred kıymetlerin israf ve heder edilmemesi..." Neden eş anlamlı kelimeler kullanılıyor?

 7. Üstad'ın iktsatçılığı anlatılırken, nefis kavramı kulanılmıştır; iktisat ile nasıl bir ilgisi vardır?

 8. "Binaenaleyh bir Nur talebesine olur olmaz eseri okutturmak ve her sözü dinlettirmek kolay bir şey değildir." Buradaki "olur olmaz eser"lerden maksat nedir?

 9. "Üstad en büyük mantıkçı ve en kudretli bir feylesoftur." Bediüzzaman filozof mudur? Öyle ise felsefe kitaplarında neden yeri yoktur?

 10. "Onları, eserlerinden misaller getirerek inşallah müstakil bir eserde arz etmek emelindeyim." Ali Ulvi Kurucu Ağabey bu emelini gerçekleştirmiş mi, böyle bir eser yazıldı mı?

 11. "Tarîkatten düşen şeriata düşer; fakat, maazallah, şeriattan düşen, ebedî hüsranda kalır." cümlesini izah eder misiniz?

 12. "Kur’an’a her zaman beşerin ihtiyacı var." cümlesini izah eder misiniz

Yükleniyor...