"Sûre-i Ve’l-Asr işaretine muvafık olarak Risale-i Nur" Asr Sûresi Risalelere İşaret Ediyor mu?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Asr Sûresi, Kur'an'ın kısa sûrelerinden biridir. Kur'an ise Allah'ın ezelî bir kelamıdır. Ayrıca Kur'an'dan sonra herhangi bir kitap gönderilmeyecektir. Dolayısıyla bu İlahî Kelam, kıyamete kadar gelecek olan, her asra ve her tabakaya doğrudan veya dolaylı bir şekilde istikamet verecek ve onları tenvir edecektir.

İşte Risale-i Nurlar da bu asırda Cenab-ı Hakk'ın yolunda gidenlerin ve İslam'a hizmet edenlerin bir hizmet klavuzu olması hasebiyle, elbette gizli işaretlerle dahi olsa Kur'an'ın ifadeleri içerisinde yer alacaktır. Kur'an, Risale-i Nurlara ve karşısında çöreklenmiş olan küfür ve zulüm şebekelerine işaret edecek ve akibetlerini de haber verecektir.

Sorduğunuz sual ile alakalı Üstadımızın ifadelerini aşağıya alıyoruz:

1. "Sabri'nin tabiri ve istihracıyla, Sûre-i Ve'l-Asr işaretine muvafık olarak Risale-i Nur, Anadolu'yu Cebel-i Cûdîde sefine gibi ve Isparta ve Kastamonu'yu âfât-ı semaviye ve arziyeden muhafazalarına bir vesile olduğunu ve Risale-i Nur'a ilişmesinler, yoksa yakından bekleyen âfetler geleceklerini bilsinler, akıllarını başlarına alsınlar. Bu musibetten biraz evvel, tekrarla söylüyorum, size de o mektuplar gönderilmişti. Şimdi adığım haber: Kastamonu, civarı, kalesi, Risale-i Nur'un matemini tutmuş gibi ağlamış ve zelzeleyle sıtma tutmuş. İnşaallah yine Risale-i Nur'a kavuşacak ve gülecek ve şükredecek."

2. "Aziz kardeşim; وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ
Bu âyet dahi وَالْعَصْرِ-اِنَّ اْلإِنْسَانَ لَفِى خُسْرٍ işaretine işaret eder ki, kâfirlerin bu kadar tahribatları ve harpleri faidesiz ve hasâret içerisinde ayn-ı zarar oldu. وَالْعَصْرِ işaretinde Risale-i Nur’a bir îma bulunması remziyle, bu âyet dahi remzen bin üç yüz altmış Rûmî tarihi olan bu senede münafıklar ve küfre düşenler Risale-i Nur’a ilişecekler, fakat hasâret ederler. Çünkü zelzele ve harp gibi belâların ref’ine bir sebep Risale-i Nur’dur. Onun tatili belâları celb eder diye bir gizli îma olabilir."
(1)

3. "Çünkü Risale-i Nur ve şakirtlerine dört defa şiddetli taarruzların aynı zamanında dört defa dehşetli zelzelenin hücumu tam tamına tevafukları tesadüfî olmadığı gibi, Risale-i Nur'un iki merkez-i intişarı olan Isparta ve Kastamonu'nun sair yerlere nisbeten âfâttan mahfuz kalmaları ve Sûre-i Ve'l-Asr işaretiyle, âhirzamanın en büyük bir hasâret-i insaniyesi olan bu İkinci Harb-i Umumîden, çare-i necat ise İmân ve amel-i salih olmasından, Risale-i Nur'un Anadolu'nun her tarafında iman-ı tahkikîyi neşri zamanına Anadolu'nun fevkalâde olarak bu hasâret-i azîme-i harbiyeden kurtulması tam tamına tevafuku dahi tesadüfî olamaz. Hem Risale-i Nur'un hizmetine zarar veren veya hizmette kusur edenlere aynı zamanında gelen şefkat veya hiddet tokatlarının yüzer vukuatları tam tamına tevafukları tesadüfî olmadığı gibi, Risale-i Nur'a hüsn-ü hizmet edenlerin hemen hemen bilâistisna maişetinde vüs'at ve bereket kalbinde meserret ve rahat görmelerinin binler hadiseleri dahi tesadüfî olamaz."(2)

Üstadımızın bu ifadelerinden, Risale-i Nur'un Asr suresi ile ne kadar alakalı olduğu daha net bir şekilde görülmektedir. Çünkü ebced hesabıyla Rumi 1360 tarihine işaret eden bu ayet, Risalelerin cihad sahasında bulunduğu ve düşmanlarının da bütün kuvvetleriyle ona karşı durdukları en hararetli günlere tevafuk ediyor. Dolayısıyla insanların en fazla kayıpta olduğu asır, ahir zamandır. Ama bu asrın maddî ve manevî afetlerinden ancak iman ve amel-i salih ile kurtulabiliriz. Risale-i Nurların baştan sona iman hakikatlerini anlatması ve amel-i salihi tavsiye etmesi, bu surenin hususi iltifatına vesile olmuştur denilebilir.

Asr Suresi'nin meali:

"Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla"

"1. Asr'a yemin olsun.
2. Şüphesiz ki insan gerçekten hüsrandadır.
3. Ancak iman edip salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler müstesnadır."

Dipnotlar:

(1) bk Şualar, On Üçüncü Şua.
(2) bk. a.g.e.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...