Block title
Block content

On Üçüncü Şuâ

İçerikler

 1. Hayır ve şerlerin birbiriyle imtizac etmesi, hayırda bazen şerlerin ve şer bildiğimizde de hayırların olmasını izah edebilir misiniz?

 2. "Sizin hayalinizle ara sıra konuşurum, müteselli olurum." cümlesini nasıl anlayabiliriz?

 3. "Bizim memlekette eskide arefe gününde bin İhlas-ı Şerif okurduk." Arefe günü İhlas Sûresi okumanın rivayetlerde yeri var mıdır?

 4. "Çilehanelerde riyazetle hayatlarını geçirenler bu zamanda olsaydılar, Risale-i Nur şakirtleri olacaktılar. Elbette şimdi, bu şerait altında, bunlar onlardan on derece daha ziyade muhtaçtır ve … on derece daha rahattırlar." İzahı?

 5. "Birisi: Ehl-i dünya ve siyasetin evhamlarına dokunan kuvvetli bir tesanüd ve ihlâsla fevkalâde hizmet-i diniyedir. Zulm-ü beşer buna baktı. İkincisi: Herkes kendi başına bu kudsî hizmete … kader dahi buna baktı." İzah eder misiniz?

 6. Üstad Hazretlerinin, şiddetli imtihana girme hakkındaki tahşidatı fazla olmuş gibi; bu talebelerine haksızlık olmamış mıdır?

 7. "... Nasıl bir parmak yaralansa, göz, akıl kalp ehemmiyetli vazifelerini bırakıp onunla meşgul oluyorlar. Öyle de bu derece zarurete giren sıkıntılı hayatımız yarasıyla kalp ve ruhumuzu kendisiyle meşgul eder." ifadesini açıklar mısınız?

 8. "Hattâ dünyayı unutmak lâzım olduğu bir zamanımda, o hâl beni masonların meclisine getirdi, onları tokatlamakla meşgul eyledi." Burayı nasıl anlayabiliriz?

 9. "Nakşî tarikatine kıyas edip, o ehl-i tarikati mağlûp ettikleri plânlarla bizleri çürütmek ve dağıtmak fikriyle bu hücumu yaptılar." Tarikatların mağlubiyetinde masonların nasıl bir rol oynadığını açıklar mısınız?

 10. "Zahmetlerde rahmeti ve elemlerde bâki lezzetleri hissedip aramak..." Bunu Üstad'ın ve talebelerin hayatına tatbik ettiğimizde nasıl anlayabiliriz? Bu sırra nasıl mazhar olmuşlar?

 11. "Zahmetlerde rahmeti ve elemlerde bâki lezzetleri hissedip aramak..." cümlesini açıklar mısınız?

 12. "İstikbalde gelecek mübarek heyetin şahs-ı manevîsinin bir mümessili olmasından..." Bu kısmı açar mısınız?

 13. "Bazen izhar, çok defa ihfâdan daha ziyade efdal olur." cümlesini izah eder misiniz?

 14. On Üçüncü Şua'da bir mektupta bahsi geçen "Hizbü'l-Masun" hakkında bilgi verir misiniz?

 15. "Bu senenin aynı tarihine tevafuk eder ve bizi çok istiğfara davet ve emreder ki, nurunuz tamam olsun ve Risale-i Nur noksan kalmasın." cümlesini izah eder misiniz? Bir de neden "dua edin" değil de "istiğfar edin" denilmiş?

 16. "Eğer perde-i gayb açılsa, bu sebatsız zamanda böyle sebat gösteren ve bu yakıcı, ateşli hallerden sarsılmayan bu samîmi dindarlar ve ciddî Müslümanlar, eğer her biri bir velî, hatta bir kutub görünse ..." Üstad'ın bu ifadesini nasıl anlamalıyız?

 17. "وَالْعَصْرِ işaretinde Risale-i Nur’a bir îma bulunması remziyle, bu âyet dahi remzen bin üç yüz altmış Rûmî tarihi olan bu senede münafıklar ve küfre düşenler Risale-i Nur’a ilişecekler, fakat hasâret ederler." Bu hesapta 1360 tarihini bulamıyorum?

 18. Asr Suresi Risalelere İşaret Ediyor mu?

 19. "Kısmet ve kadere itiraz hükmünde olan şekvâlar ve 'Böyle olmasaydı şöyle olmazdı.' diye birbirinizden gücenmeyiniz. Ben anladım ki, bunların hücumundan kurtulmak çaremiz yoktu..." Ehl-i sünnete göre "meçhul" denilmesi gerekmiyor muydu?

 20. "Burada bir günde çektiğim sıkıntı ve azabı, Eskişehir'de bir ayda çekmezdim. Dehşetli masonlar, insafsız bir masonu bana musallat eylemişler." İşkencenin mahiyeti nedir, masonlar hapse Üstad'a sıkıntı vermek için mi sokulmuş?

 21. "Geçici, dünyevî musibetlerin sonları ekseriyetle ferahlı ve hayırlı oluyor." Buradan, bütün musibetlerin sonuçlarının hayırlı olmadığı anlaşılıyor, bilgi verir misiniz?

 22. “Evvel âhir tavsiyemiz: Tesanüdünüzü muhafaza; enaniyet, benlik, rekabetten tahaffuz ve itidâl-i dem ve ihtiyattır.” İtidâl-i dem ne demektir?

 23. "Risale-i Nur'un mes'eleleri müzakere olsa, inşâallah talebe-i ulûmun şerefini kazandırır." "Müzakere" tam olarak nedir, bu kısmı açar mısınız?

 24. "Hapsin haricinde onlara faidesiz sevaplar, mes’uliyetli meşakkat verdiğinden..." Sevap faidesiz olur mu, mesuliyetli meşakkat nedir?

 25. "Evet, bir ehemmiyetli ihsan-ı İlahî, ihsanını enaniyetini bırakmayana ihsas etmemektir; ta ucb ve gurura girmesin... Bunlar mı hakîkat kahramanları ve dünyaya karşı meydan okuyan?.." Bu ifadelerin geçtiği yeri izah eder misiniz?

 26. Evet, bir ehemmiyetli ihsan-ı ilahi, ihsanını, enâniyetini bırakmayana ihsas etmemektir. Ta ucb ve gurura düşmesin... Bu cümleleri nasıl anlamalıyız?

 27. "Gaflet ve dünyaperestlikten çıkan dehşetli bir enâniyet bu zamanda hükmediyor. Onun için ehl-i hakikat -hattâ meşrû bir tarzda dahi olsa- enâniyetten, hodfuruşluktan vazgeçmeleri lâzım olduğundan..." İzah eder misiniz, özellikle meşru enaniyet ne demek?

 28. "Evet, münâfıkların ehemmiyetli ve tecrübeli bir plânı, böyle her biri birer zâbit, birer hâkim hükmündeki eşhası, müşterek bir meselede böyle kaçınmak ve birbirini tenkit etmek asabiyetini veren sıkıntılı yerlerde toplattırır, boğuşturur..." İzahı?

 29. "Risale-i Nur, Eskişehir imtihan ve mahkemesinde, şakirtlerinden yalnız bir buçuk kaybetti." Buradaki "bir buçuk talebe"yi nasıl anlamalıyız?

 30. "Bir zaman, müslim olmayan bir zât, tarîkatten hilâfet almak için bir çare bulmuş ve irşada başlamış. Terbiyesindeki müridleri terakkiye başlarken, birisi keşfen mürşidlerini gayet sukutta görmüş." Müslüman olmayan biri, nasıl olur da şeyhlik yapıyor?

 31. "Buna benzer vukua gelen hâdiseler, ya siyaset-i diniye veya başka sebeplerle, umum âlem-i İslâm namına olamadılar." cümlesini izah eder misiniz?

 32. "Fakat birden asabiyet ve sıkıntıdan gelen bir titizlik, şiddetli münakaşalara sebebiyet vermeye başladı..." cümlesini izah eder misiniz?

 33. "Hak ve hakikat ve Kur’ân ve iman yolunda bu asra meydan okuyan bir kahramanlar kafilesi suretinde görünüyorlar." cümlesini izah eder misiniz?

 34. "Bîçare merhum Şeyh Abdülhakîm, Şeyh Abdülbâki kurtulamadılar." Neyden kurtulamıyorlar, bir de bu iki zat hakkında bilgi verir misiniz?

 35. "Merak, musibeti ikileştirir, maddî musibeti kalpte de yerleştirmek için bir kök olur." cümlesini izah eder misiniz, merak musibeti nasıl ikileştirir?

 36. "Risale-i Nur’un tarz-ı beyanını gören, lâkayt kalamaz. Başka eserler gibi yalnız aklı ve kalbi değil, belki nefsi de ve hissiyatı da musahhar eder." Akıl ve kalbin etkilenmesi yeterli olmuyor mu? Nefis ve hissiyatı musahhar etmesini açar mısınız?

 37. Üstad, "Hayır Allah'ın seçtiği şeydir.", yani "اَلْخَيْرُ فِيمَا اخْتَارَهُ اللهُ" ifadesini çok kullanıyor. Burada iradenin rolü yok mu?

 38. "Risale-i Nur beraet etmezse ve benim müdafaatım nazara alınmazsa, faydasız, zâhirî inkârınız sizi kurtarmayacak." İnkâr edilen nedir, konuyu açar mısınız? Devamındaki mezkûr Şeyh Süleyman hakkında bilgi verebilir misiniz?

 39. “Ben, birkaç gündür bir duamı değiştirdim...cümlesinden اَلصَّادِقِينَ kelimesini kaldırdım—tâ ki ruhsatla amele kendini mecbur bilen…” Burayı açıklar mısınız? Ruhsatla amele kendini mecbur bilmek ne demektir?

 40. "Ben hem kendimi, hem sizi, hem Risale i Nur’u tâziye ve merhum Hâfız Ali’yi ve Denizli Mezaristanını tebrik ediyorum." Risale-i Nur'u taziye nasıl oluyor; kitabın taziyesi olur mu?

 41. "Meyve Risalesinin hakikatini ilmelyakîn ile bilen bu kahraman kardeşimiz, aynelyakîn ve hakkalyakîn makamına çıkmak için, kabre cesedini bırakıp melekler gibi yıldızlarda âlem-i ervahta..." Öldükten sonra terakki devam eder mi?

 42. "Eski zamanlarda bazen böyle fedakâr zâtlar, kendi dostu yerine ölüyorlardı. Zannederim, o merhum benim yerimde gitti." Hafız Ali Ağabeyin Üstad yerine gitmesini nasıl anlamalıyız? Ölüm herkes için belli değil midir?

 43. "Haşirde, adalet-i İlâhiye, hasenelerin seyyielere râcih gelmesiyle affettiğine binaen..." Buradaki tartı işlemi nasıldır? Mübarek zaman dilimlerinde milyonlarca sevap kazanırken, belki birkaç günah işliyoruz?

 44. "Risale-i Nur zinciriyle kuvvetli uhuvvet öyle bir hasenedir ki, bin seyyieyi affettirir..." Buradaki ifadeye göre kuvvetli uhuvvet ne mana taşıyor; ölçüsü var mı, uhuvvet bin seyyieyi nasıl affettirebilir?

 45. "Buna kıyasen, ümmetin geçireceği safahatı küllî bir sûrette bir hadîs beyan ettiği vakit, bazen o küllînin bir tek hâdisesini, misal olarak tarihi gösterir." İzah eder misiniz, burada hangi hadis-i şeriften bahsediliyor?

 46. "Hem manevî kıymet ve makam ve meziyet, bu dünyaya bakmıyor ki, kendini ihsas etsin. Hattâ en büyük makamda bulunanlardan bazı zâtlara verilen büyük bir ihsan-ı İlahîyi hissetmediklerinden, … ve makamlara medar ve mehenk olamaz." İzah eder misiniz?

 47. "İşte kardeşlerim! Dikkat ediniz; sizin nefs-i emmareniz, kıyas-ı binnefs cihetinde, suizan noktasında sizleri aldatmasın; Risale-i Nur terbiye etmiyor diye şüphelendirmesin." İzah eder misiniz?

 48. “Sonra katî bildim ki, âhir ömre kadar mücahede-i nefsiyenin sevabdar devamı için, nefs-i emmârenin ölmesi üzerine onun cihazatı damarlara ve hissiyata devredilir...” cümlesinin geçtiği paragrafı açıklar mısınız?

 49. "Bana bidayette hizmet eden Ömer, namaza başladı, şarkıları bıraktı. Fakat bir akşam, kapıya yakın bir şarkı kulağıma geldi, evrad ile meşguliyetime zarar verdi. Ben hiddet ettim, çıktım." Şarkı dinlemek büyük suç mu namaza başlamakla aynı kefeye konmuş?

 50. "Kardeşlerim, madem bir kısmın mâhiyetleri bu tarzdır; onlara, o kısma teslim olmak, bir nevi intihardır, İslâmiyetten pişman olmaktır, belki dinden insilâh etmektir... O Vekilin o farfaralı telâşı, zaafına ve tam korkusuna delâlet eder." İzahı nasıldır?

Yükleniyor...