On Üçüncü Şuâ

İçerikler


 1. Hayır ve şerlerin birbiriyle imtizac etmesi, hayırda bazen şerlerin ve şer bildiğimizde de hayırların olmasını izah edebilir misiniz?

 2. "Sizin hayalinizle ara sıra konuşurum, müteselli olurum." cümlesini nasıl anlayabiliriz?

 3. "Bizim memlekette eskide arefe gününde bin İhlas-ı Şerif okurduk." Arefe günü İhlas Sûresi okumanın rivayetlerde yeri var mıdır?

 4. "Bizim memlekette eskide arefe gününde bin İhlâs-ı Şerif okurduk." Üstad hadiste bu şekilde buyurulduğunu değil de memlekette müstahsen bir adet olduğunu ifade ediyor. Bu Üstad'ın ilmi şahsiyetini zedelemez mi? Sünnet denseydi daha çok uygulanmaz mıydı?

 5. "Çilehanelerde riyazetle hayatlarını geçirenler bu zamanda olsaydılar, Risale-i Nur şakirtleri olacaktılar. Elbette şimdi, bu şerait altında, bunlar onlardan on derece daha ziyade muhtaçtır ve … on derece daha rahattırlar." İzahı?

 6. "Birisi: Ehl-i dünya ve siyasetin evhamlarına dokunan kuvvetli bir tesanüd ve ihlâsla fevkalâde hizmet-i diniyedir. Zulm-ü beşer buna baktı. İkincisi: Herkes kendi başına bu kudsî hizmete … kader dahi buna baktı." İzah eder misiniz?

 7. Üstad Hazretlerinin, şiddetli imtihana girme hakkındaki tahşidatı fazla olmuş gibi; bu talebelerine haksızlık olmamış mıdır?

 8. "... Nasıl bir parmak yaralansa, göz, akıl kalp ehemmiyetli vazifelerini bırakıp onunla meşgul oluyorlar. Öyle de bu derece zarurete giren sıkıntılı hayatımız yarasıyla kalp ve ruhumuzu kendisiyle meşgul eder." ifadesini açıklar mısınız?

 9. "Hattâ dünyayı unutmak lâzım olduğu bir zamanımda, o hâl beni masonların meclisine getirdi, onları tokatlamakla meşgul eyledi." Burayı nasıl anlayabiliriz?

 10. "Nakşî tarikatine kıyas edip, o ehl-i tarikati mağlûp ettikleri plânlarla bizleri çürütmek ve dağıtmak fikriyle bu hücumu yaptılar." Tarikatların mağlubiyetinde masonların nasıl bir rol oynadığını açıklar mısınız?

 11. "Zahmetlerde rahmeti ve elemlerde bâki lezzetleri hissedip aramak..." Bunu Üstad'ın ve talebelerin hayatına tatbik ettiğimizde nasıl anlayabiliriz? Bu sırra nasıl mazhar olmuşlar?

 12. "Zahmetlerde rahmeti ve elemlerde bâki lezzetleri hissedip aramak..." cümlesini açıklar mısınız?

 13. "İstikbalde gelecek mübarek heyetin şahs-ı manevîsinin bir mümessili olmasından..." Bu kısmı açar mısınız?

 14. "Bazen izhar, çok defa ihfâdan daha ziyade efdal olur." cümlesini izah eder misiniz?

 15. On Üçüncü Şua'da bir mektupta bahsi geçen "Hizbü'l-Masun" hakkında bilgi verir misiniz?

 16. "Bu senenin aynı tarihine tevafuk eder ve bizi çok istiğfara davet ve emreder ki, nurunuz tamam olsun ve Risale-i Nur noksan kalmasın." cümlesini izah eder misiniz? Bir de neden "dua edin" değil de "istiğfar edin" denilmiş?

 17. "Dersinden vazgeçmeyen ve yakıcı çorbadan ağızları yandığı halde talebeliğini bırakmayan..." Buradaki "yakıcı çorba" ne demektir?

 18. "Eğer perde-i gayb açılsa, bu sebatsız zamanda böyle sebat gösteren ve bu yakıcı, ateşli hallerden sarsılmayan bu samîmi dindarlar ve ciddî Müslümanlar, eğer her biri bir velî, hatta bir kutub görünse ..." Üstad'ın bu ifadesini nasıl anlamalıyız?

 19. "Sarsıntılı hallerde hüsn-ü zanlarını kırmakla muhabbetleri azalır ve meziyet sahibi dahi onların nazarlarında mevkiini muhafaza etmek için tasannua ve tekellüfe ve sıkıntılı vakara mecburiyet hisseder." İzah eder misiniz?

 20. "وَالْعَصْرِ işaretinde Risale-i Nur’a bir îma bulunması remziyle, bu âyet dahi remzen bin üç yüz altmış Rûmî tarihi olan bu senede münafıklar ve küfre düşenler Risale-i Nur’a ilişecekler, fakat hasâret ederler." Bu hesapta 1360 tarihini bulamıyorum?

 21. Asr Suresi Risalelere İşaret Ediyor mu?

 22. "Ehemmiyetli medar-ı teselli ise, samimi dostlarla görüşmektir." Buradaki "samimi dost" manasını izah eder misiniz?

 23. "Kısmet ve kadere itiraz hükmünde olan şekvâlar ve 'Böyle olmasaydı şöyle olmazdı.' diye birbirinizden gücenmeyiniz. Ben anladım ki, bunların hücumundan kurtulmak çaremiz yoktu..." Ehl-i sünnete göre "meçhul" denilmesi gerekmiyor muydu?

 24. "Biz öyle bir hakikate hayatımızı vakfetmişiz ki, güneşten daha parlak ve cennet gibi güzel ve saadet-i ebediye gibi şirindir. Elbette biz bu sıkıntılı hallerle müftehirâne, müteşekkirâne bir mücahede-i mâneviye yapıyoruz diye, şekvâ etmemek lâzım." İzah?

 25. "Burada bir günde çektiğim sıkıntı ve azabı, Eskişehir'de bir ayda çekmezdim. Dehşetli masonlar, insafsız bir masonu bana musallat eylemişler." İşkencenin mahiyeti nedir, masonlar hapse Üstad'a sıkıntı vermek için mi sokulmuş?

 26. "Geçici, dünyevî musibetlerin sonları ekseriyetle ferahlı ve hayırlı oluyor." Buradan, bütün musibetlerin sonuçlarının hayırlı olmadığı anlaşılıyor, bilgi verir misiniz?

 27. “Evvel âhir tavsiyemiz: Tesanüdünüzü muhafaza; enaniyet, benlik, rekabetten tahaffuz ve itidâl-i dem ve ihtiyattır.” İtidâl-i dem ne demektir?

 28. "Risale-i Nur'un mes'eleleri müzakere olsa, inşâallah talebe-i ulûmun şerefini kazandırır." "Müzakere" tam olarak nedir, bu kısmı açar mısınız?

 29. "Hapsin haricinde onlara faidesiz sevaplar, mes’uliyetli meşakkat verdiğinden..." Sevap faidesiz olur mu, mesuliyetli meşakkat nedir?

 30. "Evet, bir ehemmiyetli ihsan-ı İlahî, ihsanını enaniyetini bırakmayana ihsas etmemektir; ta ucb ve gurura girmesin... Bunlar mı hakîkat kahramanları ve dünyaya karşı meydan okuyan?.." Bu ifadelerin geçtiği yeri izah eder misiniz?

 31. Evet, bir ehemmiyetli ihsan-ı ilahi, ihsanını, enâniyetini bırakmayana ihsas etmemektir. Ta ucb ve gurura düşmesin... Bu cümleleri nasıl anlamalıyız?

 32. Makbul bir insan hakkında, en büyük bir İhsan-ı İlahî ona ihsanını ihsas etmemektir, demişti bir ağabey. Ama Şualar’da, Cenab-ı Hak enaniyetli kullarına ihsanını ihsas ettirmez, diye geçiyor. Burayı açıklar mısınız?

 33. "Bazı esbaba binaen, ben en ziyade Hüsrev’i ve Hâfız Ali (r.h.), Tahirî’yi sıkıntıda tahmin ettiğim halde, en ziyade temkin ve teslim ve rahat-ı kalb, onlarda ve beraberlerinde bulunanlarda görüyordum..." Üstad neden bu ağabeyleri merak ediyor?

 34. "Gaflet ve dünyaperestlikten çıkan dehşetli bir enâniyet bu zamanda hükmediyor. Onun için ehl-i hakikat -hattâ meşrû bir tarzda dahi olsa- enâniyetten, hodfuruşluktan vazgeçmeleri lâzım olduğundan..." İzah eder misiniz, özellikle meşru enaniyet ne demek?

 35. "Evet, münâfıkların ehemmiyetli ve tecrübeli bir plânı, böyle her biri birer zâbit, birer hâkim hükmündeki eşhası, müşterek bir meselede böyle kaçınmak ve birbirini tenkit etmek asabiyetini veren sıkıntılı yerlerde toplattırır, boğuşturur..." İzahı?

 36. "Risale-i Nur, Eskişehir imtihan ve mahkemesinde, şakirtlerinden yalnız bir buçuk kaybetti." Buradaki "bir buçuk talebe"yi nasıl anlamalıyız?

 37. "Bir zaman, müslim olmayan bir zât, tarîkatten hilâfet almak için bir çare bulmuş ve irşada başlamış. Terbiyesindeki müridleri terakkiye başlarken, birisi keşfen mürşidlerini gayet sukutta görmüş." Müslüman olmayan biri, nasıl olur da şeyhlik yapıyor?

 38. "Buna benzer vukua gelen hâdiseler, ya siyaset-i diniye veya başka sebeplerle, umum âlem-i İslâm namına olamadılar." cümlesini izah eder misiniz?

 39. "Fakat birden asabiyet ve sıkıntıdan gelen bir titizlik, şiddetli münakaşalara sebebiyet vermeye başladı..." cümlesini izah eder misiniz?

 40. "Hak ve hakikat ve Kur’ân ve iman yolunda bu asra meydan okuyan bir kahramanlar kafilesi suretinde görünüyorlar." cümlesini izah eder misiniz?

 41. "Bîçare merhum Şeyh Abdülhakîm, Şeyh Abdülbâki kurtulamadılar." Neyden kurtulamıyorlar, bir de bu iki zat hakkında bilgi verir misiniz?

 42. "Sakın, sakın, has rükünlerin gösterdikleri faaliyeti bu musibete bir sebep görüp onlardan gücenmek ise, Risale-i Nur’dan çekilmek ve hakaik-i imaniyeyi öğrenmeden pişman olmaktır." Buradaki faaliyet neydi ki musibeti celp etsin?

 43. "Merak, musibeti ikileştirir, maddî musibeti kalpte de yerleştirmek için bir kök olur." cümlesini izah eder misiniz, merak musibeti nasıl ikileştirir?

 44. "Risale-i Nur’un tarz-ı beyanını gören, lâkayt kalamaz. Başka eserler gibi yalnız aklı ve kalbi değil, belki nefsi de ve hissiyatı da musahhar eder." Akıl ve kalbin etkilenmesi yeterli olmuyor mu? Nefis ve hissiyatı musahhar etmesini açar mısınız?

 45. Üstad, "Hayır Allah'ın seçtiği şeydir.", yani "اَلْخَيْرُ فِيمَا اخْتَارَهُ اللهُ" ifadesini çok kullanıyor. Burada iradenin rolü yok mu?

 46. "Risale-i Nur beraet etmezse ve benim müdafaatım nazara alınmazsa, faydasız, zâhirî inkârınız sizi kurtarmayacak." İnkâr edilen nedir, konuyu açar mısınız? Devamındaki mezkûr Şeyh Süleyman hakkında bilgi verebilir misiniz?

 47. "Eski zamanda birbirinin bedeline hasta olması ve ölmesi gibi harika fedakârlık gösteren zatlar gibi, benim bir parça rahatsızlığımı aldın." Eski zamanda bu nasıl oluyordu? Üstad'ın hastalığını birilerinin kendisine alması nasıl olur?

 48. “Ben, birkaç gündür bir duamı değiştirdim...cümlesinden اَلصَّادِقِينَ kelimesini kaldırdım—tâ ki ruhsatla amele kendini mecbur bilen…” Burayı açıklar mısınız? Ruhsatla amele kendini mecbur bilmek ne demektir?

 49. "Ben hem kendimi, hem sizi, hem Risale i Nur’u tâziye ve merhum Hâfız Ali’yi ve Denizli Mezaristanını tebrik ediyorum." Risale-i Nur'u taziye nasıl oluyor; kitabın taziyesi olur mu?

 50. "Meyve Risalesinin hakikatini ilmelyakîn ile bilen bu kahraman kardeşimiz, aynelyakîn ve hakkalyakîn makamına çıkmak için, kabre cesedini bırakıp melekler gibi yıldızlarda âlem-i ervahta..." Öldükten sonra terakki devam eder mi?

 51. "Eski zamanlarda bazen böyle fedakâr zâtlar, kendi dostu yerine ölüyorlardı. Zannederim, o merhum benim yerimde gitti." Hafız Ali Ağabeyin Üstad yerine gitmesini nasıl anlamalıyız? Ölüm herkes için belli değil midir?

 52. "Haşirde, adalet-i İlâhiye, hasenelerin seyyielere râcih gelmesiyle affettiğine binaen..." Buradaki tartı işlemi nasıldır? Mübarek zaman dilimlerinde milyonlarca sevap kazanırken, belki birkaç günah işliyoruz?

 53. "Risale-i Nur zinciriyle kuvvetli uhuvvet öyle bir hasenedir ki, bin seyyieyi affettirir..." Buradaki ifadeye göre kuvvetli uhuvvet ne mana taşıyor; ölçüsü var mı, uhuvvet bin seyyieyi nasıl affettirebilir?

 54. "Buna kıyasen, ümmetin geçireceği safahatı küllî bir sûrette bir hadîs beyan ettiği vakit, bazen o küllînin bir tek hâdisesini, misal olarak tarihi gösterir." İzah eder misiniz, burada hangi hadis-i şeriften bahsediliyor?

 55. "Hem manevî kıymet ve makam ve meziyet, bu dünyaya bakmıyor ki, kendini ihsas etsin. Hattâ en büyük makamda bulunanlardan bazı zâtlara verilen büyük bir ihsan-ı İlahîyi hissetmediklerinden, … ve makamlara medar ve mehenk olamaz." İzah eder misiniz?

 56. "İşte kardeşlerim! Dikkat ediniz; sizin nefs-i emmareniz, kıyas-ı binnefs cihetinde, suizan noktasında sizleri aldatmasın; Risale-i Nur terbiye etmiyor diye şüphelendirmesin." İzah eder misiniz?

 57. “Sonra katî bildim ki, âhir ömre kadar mücahede-i nefsiyenin sevabdar devamı için, nefs-i emmârenin ölmesi üzerine onun cihazatı damarlara ve hissiyata devredilir...” cümlesinin geçtiği paragrafı açıklar mısınız?

 58. "Bana bidayette hizmet eden Ömer, namaza başladı, şarkıları bıraktı. Fakat bir akşam, kapıya yakın bir şarkı kulağıma geldi, evrad ile meşguliyetime zarar verdi. Ben hiddet ettim, çıktım." Şarkı dinlemek büyük suç mu namaza başlamakla aynı kefeye konmuş?

 59. "Bir şarkı kulağıma geldi, evrad ile meşguliyetime zarar verdi. Ben, hiddet ettim, çıktım. Gördüm ki, hilâf-ı âdet, Ömer’dir. Ben de hilâf-ı âdet bir tokat vurdum." Üstad'ın tokat atmasını nasıl anlayabiliriz, sünnete muhalif değil mi?

 60. "Kardeşlerim, madem bir kısmın mâhiyetleri bu tarzdır; onlara, o kısma teslim olmak, bir nevi intihardır, İslâmiyetten pişman olmaktır, belki dinden insilâh etmektir... O Vekilin o farfaralı telâşı, zaafına ve tam korkusuna delâlet eder." İzahı nasıldır?

 61. "Bu dünya hayatı, hususan bu zamanda, bu şerait altında kıymeti yoktur. Başa ne gelse gelsin, hoş görmeli. " İzah eder misiniz?

 62. "Bir hadîste ferman etmiş ki: 'Bir tek adam seninle hidâyete gelse, sahrâ dolusu kırmızı koyun, keçilerden daha hayırlıdır.' " İzah eder misiniz, hidayete gelmek maddi şeylerle kıyaslanabilir mi?

 63. Şualarda, Üstad'a cinler için, içlerinden peygamber gelip gelmediği soruluyor. Acaba Üstad neden bu soruya cevap vermiyor? Cevap veremiyor mu, yoksa başka bir nedeni mi vardır?

 64. "Hiç olmazsa küfr-ü mutlaktan ve irtidattan en mütemerridleri bir derece kurtarır, meşkûk bir küfre çıkarır, mağrurâne ve cüretkârâne tecavüzlerini tâdil eder." cümlesini izah eder misiniz?

 65. Üstad için halüsinasyon ittihamına karşı "Ben çok şükrediyorum ki, bir hadîs-i şerifin mazhariyeti bu ihtimalle bana verilmiş." ifadesindeki hadis hangisi olabilir? Bu hadise herkes mazhar olabilir mi?

 66. "Hadîs-i sahihte vardır ki, 'Bir adam kemâl-i imanı kazandığına, avâm-ı nâsın akıllarının tavrı haricindeki yüksek hallerini mecnunluk, divanelik saymaları, onun kemâl-i imanına ve tam itikadına delâlet eder.' diye ferman ediyor." İzah eder misiniz?

 67. "Herkes delidir. Fakat boş şeylerle meşgul olma nisbetinde delilik derecesi farklılık arz eder." ifadesini izah eder misiniz?

 68. "Baş açık namaz kılmak ve Türkçe ezan okumaya Zeylin şiddet-i hücumunu zıt göstermeleriyle iktifa etmeleri..." Başı açık namaz kılmak, Türkçe ezan okuma ile bir mi tutuluyor?

 69. "Nefs-i emmâresini terkeden evliyalarda dahi bulunan bir nevi muvakkat enâniyet telâkki ediyorum. Siz benim bu hüsn-ü zannımı inat ile kırmayınız, barışınız..." Muvakkat enaniyet nedir, nerede gözükür?

 70. "Ve dinsizler tarafından öldürülen mazlum ve dindar Hıristiyanlar âhir zamanda bir nevi şehid olabilir." cümlesine binaen; Fetret ehli kimlerdir, Üstad'ımızın bu meseleye bakış açısı nasıldır, başka alimlerden de aynı düşünceye sahip olan var mıdır?

Yükleniyor...