30. Söz - Yirmi Üçüncü Bölüm

“Meselâ Ayasofya kubbesindeki taşlar, eğer mimarının emrine…” misali ve hakikate tatbikini açar mısınız, kubbeli binalardaki hususiyet nedir, mimari açıdan da detaylı izah etmeniz mümkün müdür?

Zerre Risalesinde geçen "gavurlar” tabiri Risale-i Nurun nezihane ve nazikane mesleğine zahiren pek uygun düşmüyor. Muazzez Üstadımızı bu kadar celallendiren ve bu ağır tabirleri kullanmaya sevk eden saik ne olabilir?

Bir Vâcibü’l-Vücudu kabul etmeyen maddiyunlar, neden zerrat adedince batıl ilahları kabul etmek mecburiyetinde kalırlar? O maddiyunların mezheplerinin ilcaatı nedir ki böyle bir batıl yola giriyorlar?

Münkir bir feylesof; ne kadar âlim dahi olsa, bunların nihayet derecede cehl-i azim içinde olmalarını nasıl anlamalıyız? Cehaletle beraber mutlak echeliyeti irtikap etmeleri ne demektir. Cehalet ve echeliyet arasında nasıl bir fark vardır?

“Zerreleri nurlandırmak” ne anlama gelmektedir? Yani “tahavvülat-ı zerrat”ın ne özelliği var ki zerreler bu hal ve vaziyetle devamlı nurlanıyorlar?

“Âlem-i uhreviye binasına layık zerreler olmak” ne demektir? Zerrelerin hareket etmeleriyle; “hayattar ve mânidar” olmalarının izahı nasıldır?

“Güya cism-i hayvanî ve insanî, hattâ nebatî, terbiye dersini almak için gelenlere…” Burayı “zerrelerin nurlanması, hayattar ve manidar olmaları” manası ile izah eder misiniz?

Program Adı: Sorularla Sözler

İndirme Linkleri
Yükleniyor...