Zerre Risalesinde geçen "gavurlar” tabiri Risale-i Nurun nezihane ve nazikane mesleğine zahiren pek uygun düşmüyor. Muazzez Üstadımızı bu kadar celallendiren ve bu ağır tabirleri kullanmaya sevk eden saik ne olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu tabirleri kolay kolay kullanmayan Bediüzzamanı buna sevk eden bazı amiller vardır. Bunlar;

Birincisi: Allah (c.c) Kur'anda, "Cinleri ve insanları ancak bana îman ve ibadet etsinler diye yarattım." (Zâriyat, 51/56) buyuruyor. Muazzez Üstadımız, bunu tefsir ederken Yedinci Şua’da şu ifadeleri kullanıyor:

“Bu âyet-i uzmanın sırrıyla, insanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi; Hâlık-ı kâinat'ı tanımak ve ona iman edip ibadet etmektir. Ve o insanın vazife-i fıtratı ve farîza-i zimmeti, marifetullah ve iman-ı billahtır ve iz'an ve yakîn ile vücudunu ve vahdetini tasdik etmektir.”(1)

Hayatını hep bu gayeye göre geçiren, “milletimizin imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım.” diyen ve başkasının günahına ağlayacak kadar şefkatli olan bir zatın bu tabiri kullanması, kâinatta en yüksek hakikatin iman olması sebebiyledir. Mesele iman olunca, idam edileceğini bilse bile en zalim bir cabbar, en hunhar bir düşman kumandanına tezellül etmemesi, bu konuda ne kadar samimi olduğunun delilidir.

İkincisi: Sadece Tabiat risalesinde ve bu risalede Üstadımız bu şekilde celalleniyor. Bunun sebebi, imansızlığın veya küfrün ne derece çürük ve safsatadan ibaret olduğunun altını çizmek veya tekid etmektir, zannediyoruz.

Üçüncüsü; Üstadımız kendi halinde olan ve dine zararsız inkârcılara sadece acımış ve imanlarının kurtulması için şefkatle dua etmiştir. Fakat dinsizliği dava eden ve iman cephesini tahrip etmeye çalışanlara, yani “mütecaviz dinsizlere” şefkatle davranmamış, onları tokatlamıştır. Mesela, "Nurun İlk Kapısı" kitabında,

"Bu risalenin felsefeye vurduğu tokat, beşere zararlı ve dine zıt olan felsefe kısmıdır. Beşere menfaatli ve diyanete dost olan felsefe değildir. Hem 'ecnebi kâfirler' tâbiri, İslâmiyet ve din aleyhinde çalışanlara aittir."(2)

emekle, bütün felsefeciler ve inkârcıların aynı olmadığını ihsas etmiştir.

Dipnotlar:

(1) bk. Şualar, Yedinci Şua, Mukaddime.
(2) bk. Nur'un İlk Kapısı, Mukaddime.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...