33. Söz - On İkinci Bölüm

"Demek, bütün semâvâtın Rabbi olmayan, bir tek insanın simasındaki alâmet-i farika olan nakş-ı simavîyi yapamaz." cümlesini âyet-i kerîmelerin yerleri ve açıklamaları ile birlikte izah eder misiniz?

Yirmi dokuzuncu pencerenin başındaki âyeti kerîmenin yeri ve açıklaması ile birlikte giriş paragrafını; turra, sikke, mühür tabirlerinin münasebetini de ihtiva edecek şekilde izah eder misiniz?

Otuzuncu Penceredeki âyet-i kerîmenin yeri ve meali ile birlikte muhakkikler olarak ifade edilen ehl-i kelamın caddeleriyle münasebetini izah eder misiniz? Şerhü’l-Mevakıf ve Şerhü’l-Makasıd kitapları hakkında malumat verir misiniz?

“Âmiriyet ve hâkimiyetin muktezası, rakip kabul etmemektir,..” Mütekelliminin penceresinden tevhidi ispat etmesi icap ederken; Üstadımızın âlemin nizamından tevhidi ispat ettikten sonra imkân ve hudus bahsine girmesinin bir hikmeti var mıdır?

Hudus ne demektir? Kısaca açıklar mısınız?

Devir ve teselsülden maksat nedir? Kelam âlimleri on iki bürhanla bu davayı nasıl halletmişler? Bu on iki bürhanı öğrenebilir miyiz? Bu bürhanlar Arşî ve Süllemî namlarıyla zikredilmiş. Bu tabirlerden ne anlaşılabilir?

"Esbab, teselsülün berâhiniyle âlemin nihayetinde kesilmesinden ise, her şeyde Hâlık-ı Külli Şey’e has sikkeyi göstermek daha kat’î, daha kolaydır." İzah eder misiniz?

"Yalnız mütekellimînin teselsülün kesilmesi yoluna -elhak geniş ve büyük olan o caddeye- münhasır değildir." cümlesini izah eder misiniz?

Açıklayan: Prof. Dr. Alaaddin Başar
Program Adı: Sorularla Sözler

İndirme Linkleri
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...