"Yirmi sene ömrünü küfürle geçiren ve küfürle ölen bir adam, kanun-u adaletle, elli yedi trilyon iki yüz bir milyar iki yüz milyon sene, beşerin kanun-u adaletiyle hapse müstehak olur." 57.201.200.000.000 sayısı nasıl bulunmuş?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Madem küfür hadsiz hukuka bir tecavüzdür; elbette hadsiz bir cinayettir. Öyle ise hadsiz bir azaba müstehak eder. Madem bir dakika katl, on beş sene cezada (sekiz milyona yakın dakikada) hapis azabını çekmesini adalet-i beşeriye kabul edip maslahata ve hukuk-u âmmeye muvafık görür. Elbette bir küfür bin katl kadar olması cihetiyle, bir dakika küfr-ü mutlak, sekiz milyara yakın dakikalarda azap çekmesi, o kanun-u adalete muvafık geliyor. Bir sene ömrünü o küfürde geçiren, iki (2) trilyon sekiz yüz seksen (880) milyara yakın dakikada azaba müstehak ve خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا sırrına mazhar olur." (1)

"Sual: Kısa bir zamandaki küfre mukabil, hadsiz bir zaman Cehennemde hapis nasıl adalet olur?

Elcevap: Sene 365 gün hesabıyla, bir dakikada katl, yedi (7) milyon sekiz yüz seksen dört (884) bin dakika hapis iktizası kanun-u adalet iken, bir dakika küfür bin katl hükmünde olduğundan, yirmi sene ömrünü küfürle geçiren ve küfürle ölen bir adam, kanun-u adaletle, elli yedi (57) trilyon iki yüz bir (201) milyar iki yüz (200) milyon sene, beşerin kanun-u adaletiyle hapse müstehak olur. Elbette فِيهَآ اَبَدًا adalet-i İlâhî ile veçh-i muvafakati bundan anlaşılıyor." (2)

Risale-i Nur külliyatında mevzumuz ile alakalı iki yerde, üstad hazretleri cebir ilminden istifade etmek suretiyle ve dünyevi cezalara atıfla, mahiyet-i küfür ve feci akıbetini izah etmiştir. Sorulan suale binaen, burada küfrün mahiyet-i hakikiyesini değil; belki küfrün Allah katında ahiretteki cezasının, cebir yani matematiksel olarak mütalaasını yapmaya çalışacağız.

Üstad hazretlerinin burada “küfür” ve “katl” kıyaslamasıyla birlikte cebri bir çevirme işlemi yaptığı anlaşılıyor. Böyle bir çevirme işlemini matematikte ki 1 kg/1000gr yahut 100cm/1m şeklindeki dönüştürmeler gibi algılayıp ve böylece hesap yapmamak icab ediyor.

Zira burada somut bir dünyevi fiilin, soyut olan uhrevi neticesine atfen cebri bir hesaplama yapıldığı anlaşılmaktadır.

Dolayısıyla mevzuyu bu noktadan çok daha geniş bir perspektifle ele almak, meseleyi salt bir hesaplamadan çıkarıp daha anlaşılır kılacaktır.

Evvela; üstadımızın yaptığı aynı meseleye dair birbirini takviye eden mezkûr iki ayrı hesapta istimal ettiği malumatı cebirsel olarak kayda geçirelim ki, yapacağımız hesaplarda bu bilgilerden istifade edeceğiz;

1 Sene = 365 gün

1 Dakika Katl = 15 Sene (sekiz milyona yakın dakika)

1 Dakika Katl = 7.884.000 Dakika

1 Küfür = 1.000 Katl

1 Dakika Küfrü Mutlak = Sekiz milyara yakın dakika

1 Sene Küfrü Mutlak = İki trilyon sekizyüzseksen milyara yakın dakika

20 Sene Küfrü Mutlak = 57.201.200.000.000 (elli yedi trilyon ikiyüz bir milyar iki yüz milyon sene)

Saniyen; Muazzez Üstadımızın bu kıymetli hesaplarından sonra, cebir ilmine istinaden verilen hesaplara dair yaptığımız cebirsel mütalaamızı arz ediyoruz;

1 Sene = 365 gün

1 Dakika Katl = 15 Sene (sekiz milyona yakın dakika)

1 Dakika Katl = 7.884.000 Dakika

Haşiye: Üstad hazretlerinin “1 Dakika Katl” şeklinde tarif ettiği mananın hakikati, “1 Katl yahut 1 cinayet” şeklinde olmak ihtimali kavidir. Zira bir cinayetin “dakika” cinsinden ifadesi şeklinde algılamak; işlenen bir cinayetin “kaç dakika sürdüğü/sürebileceği” suretinde bir yanlış anlamı netice vereceği gibi, yapılacak hesaplamalarda da hataya sebep olabilecektir.

***

1 katl = 15 sene dünyevi hapis cezasını netice verir.

15 sene * 365 gün = 5.475 gün

5.475 gün * 24 saat = 131.400 saat

131.400 saat * 60 dakika = 7.884.000 dakika

Dolayısıyla;

1 Katl = 15 Sene olduğuna nazaran, bunu dakika cinsinden ifade etmek gerekirse; yaptığımız hesaplamada ortaya çıkan sonuç;

**1 Katl = 15 Sene = 7.884.000 Dakika**

1 Küfür = 1.000 Katl

1 Dakika Küfrü Mutlak = Sekiz milyara yakın dakika

***

1 küfür, 1.000 katl hükmünde olduğuna göre; yapılacak hesaplamalar da üstadımızın bu verisi, katları(çarpım şeklinde yani 1 küfür * 1.000 katl olarak dikkate alınması gerekiyor.

Yukarıda yaptığımız hesaplama da 1 katl = 7.884.000 dakika’ya denk geldiğine göre ve 1 küfür = 1.000 katl hükmünde olduğuna binaen yapılacak hesaplama şöyle oluyor;

1 Dakika Küfrü Mutlak = 1.000 katl * 7.884.000 dakika yani netice olarak;

**1 Dakika Küfrü Mutlak yahut 1 Küfür = 7.884.000.000 dakika (Sekiz milyara yakın dakika)**

1 Sene Küfrü Mutlak = İki trilyon sekizyüzseksen milyara yakın dakika

***

1 Dakika Küfrü Mutlak = 7.884.000.000 dakika (Sekiz milyara yakın dakika) şeklinde bir sonucu bize verdiğine göre; 1 sene küfrü mutlak ile geçen bir ömrün dakika cinsinden ifadesinin “katı” şeklindeki karşılığını bulmaya çalışalım;

1 Dakika Küfrü Mutlak yahut 1 Küfür = 7.884.000.000 dakika * 1 Sene

1 Sene 365 gün olduğuna göre;

1 Küfür = 7.884.000.000 dakika * 365 gün

1 Senelik Küfrü Mutlak = 7.884.000.000 dakika * 365 gün

**1 Senelik Küfrü Mutlak = 2.877.660.000.000 dakika (İki trilyon sekizyüzseksen milyara yakın dakika)**

20 Sene Küfrü Mutlak = 57.201.200.000.000 Sene (elli yedi trilyon ikiyüz bir milyar iki yüz milyon sene)

1 Senelik Küfrü Mutlak, yaptığımız hesaplamalara göre, 2.877.660.000.000 dakika yaptığına göre; 20 Senelik Küfrün dakika olarak karşılığını bulalım;

20 Senelik Küfrü Mutlak = 2.877.660.000.000 dakika x 20 Sene

20 Senelik Küfrü Mutlak = 57.553.200.000.000 dakika

Elhasıl: Eserlerin bazı yerlerinde, edebiyat kaidesine veya başka üslûblara nazaran pek münasib düşmemiş gibi zannedilen bir noktaya rastlanırsa, orada gayet ince bir nükte, bir îma veya ince bir mana veya hikmet vardır. Ve o beyan tarzı, oraya tam muvafıktır. Fakat o ince inceliği, âlimler de birden pek anlamadıklarını itiraf etmişlerdir. (3)

Üstad hazretlerinin bu beyanatlarından da anlaşılacağı üzere, mezkûr hesaplamalardaki kusur bize aittir. Şüphesiz anlayamadığımız veyahut izah edip ispat edemediğimiz bu hesaplamalardaki bazı noktalardaki ince inceliklerde çok hikmetler vardır diye âcizane tasdik ediyoruz.

Dipnotlar:
(1) bk. Şualar, On Birinci Şuâ, Sekizinci Mes'elenin bir Hülâsası.
(2) bk. Lem'alar, Yirmi Sekizinci Lem'a, On Dokuzuncu Nükte.
(3) bk. Sözler, Konferans.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Temaşager

 "bir dakika küfr-ü mutlak, sekiz milyara yakın dakikalarda azap çekmesi, o kanun-u adalete muvafık geliyor. Bir sene ömrünü o küfürde geçiren, iki (2) trilyon sekiz yüz seksen (880) milyara yakın dakikada azaba müstehak ve خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا sırrına mazhar olur." bunun bir izahı şöyle olabilir;

1 dk küfr-ü mutlak 8,000,000,000 dakika

8 milyar dakika X 1 sene (360 gün hesabıyla) = 2,880,000,000,000 sayısı elde ediliyor. Burda 8 milyar dakikayı direk 360 gün ile çarpılmasının bir kaç hikmeti şöyle olabilir diye kalbime geldi;

a. kafirin gün boyunca bütün dakikaları küfr-ü mutlak ile geçmiyor olabilir

b. Gün boyunca uyku vesaire içinde gaflet ile geçirilen saatler çıkarılmış olabilir. Bu ve benzeri nedenlerden dolayı bir gün boyunca en az bir dakikası küfr-ü mutlakla geçen kafirin cezası hesaplanmış olabilir. Çünkü böyle bir durumda bir günde  sadece 1 dakika hesaplanırsa 360 günde 360 dakika hesaplanır ve 8 milyar dakika 360 dakika ile çarpılırsa 2 trilyon 880 milyar dakika eder. 

Yani netice olarak en azı hesaplanmıştır ve manen bize şöyle derki "1 günde 1 dakikası böyle geçen insan 2 trilyon 880 milyar dakika cazaya müstehak olursa daha fazla dakikaları küfr-ü mutlakta geçeni siz hesaplayın"

Bununla beraber burda asıl maksat sayı hesaplamak değil kafirin hadsiz azabını akla yakınlaştırmak ve makul olduğunu göstermektir. Şu durumda netice hasıl oluyor. 

Yanlış bir şey yazmış isem Rabbimden bağışlamasını diliyorum ve dualarınızı bekliyorum.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
sancaktarân

28.Lema Hadsiz bir zaman Cehennemde hapis Hesabı..

1 dk Katl= 15 yıl hapis (dünyadaki adalet kanunlarınca..)
A = 15 Yıl hapis = 15 x 365 x 24 x 60 = 7.884.000 dk..
 1 dk küfür : 1000 katl hükmünde, yani;
 B = 1000dk
C= 20 sene = 20x365x24x60 dk,

..Ve iddiayı ispat : 20 sene küfür ile yaşayan ve ölen adamın cezası "dk cinsinden":
= A x B x C

Peki tersten doğrulama yapalım..
Üstad AxBxC nin 57.201.200.000.000 dk oldugunu soyluyor.. Bu sefer tersten dogrulama mantigiyla bölelim..

57.201.200.000.000 ÷ A ÷ B ÷ C = 0.0006901972 Küfür..(Yani bu sayida bir küfur olmaz ya 1 küfür olur yada hiç olmaz hasıli kelam ortalama 1 yapiyor ve tutuyor)
Yani Üstad zehirlendiği ve istibdat altında seri bi sekilde hesaplamak icin ortalama değerler ile hesapladiğından sonuç ortalama olarak TAM DOĞRU !!

 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...