Block title
Block content

Bediüzzaman Said Nursi'nin Nüfus Cüzdanı Var mıydı?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Osmanlı devletinin verdiği nüfus cüzdanı:

MALİYE NEZARETİ, EVRAK-I NAKDİ VE LEVAZIM MÜDÜRÜYETİ ŞURA-YI DEVLETİN GAYR-I DEVAİRDEN MESALİH-İ ŞAHSİYEYE DAİR VERİLEN MAZBATAYA MAHSUS VARAKADIR

Kıymeti Beş Kuruştur

DEVLET-İ ALİYE-İ OSMANİYE TEZKERESİDİR

İsim ve Şöhreti                           : Bediüzzaman Said Efendi.

Pederi İsmiyle Mahall-i İkameti : Müteveffa Mirza Efendi.

Validesi İsmi                               : Müteveffiye Nuriye Hanım.

Tarih ve Mahall-i Veladeti         : 1295 (bin iki yüz doksan beş) ve 1293 (bin iki yüz doksan üç). 

                                                       Hizan Kazası, Nurs Karyesi.

Milleti                                          : Müslim.

San'at, Sıfat ve İntihab Selahiyeti: Darü'l-Hikmeti'l-İslamiye azasından.

Müteehhil ve Zevcesi Olup Olmadığı: Mücerred.

Derecat ve Sınıf-ı Asliyesi         : -

EŞKALİ, SİCİL-İ NÜFUSA KAYID OLUNAN MAHALLLİ

Boy                                : Orta.           - Göz    : Ela.            - Sima: Buğday.

Alamet-i Farika-i Sabite: Tam.

Vilayeti                         : İstanbul.     - Kazası: Beyoğlu, Rumeli, Boğaziçi.

Mahalle ve Karyesi    : Sarıyer.       - Sokağı: Fıstıklı Bağlar.

Mesken Numarası     : 18/11.           - Mesken Nev'i: Yabancı.

Esas kaydı                 : Bitlis Vilayeti, Hizan Kazası, Nurs Karyesi.

Balâda isim ve şöhreti, hâl ve sıfatı muharrer olan Bediüzzaman Said Efendi, Devlet-i Aliye-i Osmaniye tebaiyetini haiz olup, ol suretle ceride-i nüfusta mukayyed olduğunu mü'şir işbu tezkere ita kılındı.

— 26 Eylül 1337 —

Nezaret-i Umur-ı Dahiliye

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...