Bediüzzaman Said Nursi'nin Nüfus Cüzdanı Var mıydı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Osmanlı devletinin verdiği nüfus cüzdanı:

MALİYE NEZARETİ, EVRAK-I NAKDİ VE LEVAZIM MÜDÜRÜYETİ ŞURA-YI DEVLETİN GAYR-I DEVAİRDEN MESALİH-İ ŞAHSİYEYE DAİR VERİLEN MAZBATAYA MAHSUS VARAKADIR

Kıymeti Beş Kuruştur

DEVLET-İ ALİYE-İ OSMANİYE TEZKERESİDİR

İsim ve Şöhreti : Bediüzzaman Said Efendi.

Pederi İsmiyle Mahall-i İkameti : Müteveffa Mirza Efendi.

Validesi İsmi : Müteveffiye Nuriye Hanım.

Tarih ve Mahall-i Veladeti : 1295 (bin iki yüz doksan beş) ve 1293 (bin iki yüz doksan üç).

Hizan Kazası, Nurs Karyesi.

Milleti : Müslim.

San'at, Sıfat ve İntihab Selahiyeti: Darü'l-Hikmeti'l-İslamiye azasından.

Müteehhil ve Zevcesi Olup Olmadığı: Mücerred.

Derecat ve Sınıf-ı Asliyesi : -

EŞKALİ, SİCİL-İ NÜFUSA KAYID OLUNAN MAHALLLİ

Boy : Orta. - Göz : Ela. - Sima: Buğday.

Alamet-i Farika-i Sabite: Tam.

Vilayeti : İstanbul. - Kazası: Beyoğlu, Rumeli, Boğaziçi.

Mahalle ve Karyesi : Sarıyer. - Sokağı: Fıstıklı Bağlar.

Mesken Numarası : 18/11. - Mesken Nev'i: Yabancı.

Esas kaydı : Bitlis Vilayeti, Hizan Kazası, Nurs Karyesi.

Balâda isim ve şöhreti, hâl ve sıfatı muharrer olan Bediüzzaman Said Efendi, Devlet-i Aliye-i Osmaniye tebaiyetini haiz olup, ol suretle ceride-i nüfusta mukayyed olduğunu mü'şir işbu tezkere ita kılındı.

— 26 Eylül 1337 —

Nezaret-i Umur-ı Dahiliye

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...