"Bid’aların revacı hengâmında ehl-i iman ve takvadan bir kısım suleha, sahabe derecesinde veya daha ziyade efdal olabilir." Bu husustaki hadisler hangileridir, konuyla alakalı misal verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Ümmetimin fesadı zamanında kim sünnetime temessük ederse (yapışırsa), ona yüz şehid ecri vardır.”(1)

“Sizden sonra gelen ve sizin gibi dinine sarılan kimsenin kazandığı sevap, sizden aynı ameli işleyen elli kişinin sevabını kazanır.”(2)

Bu gibi hadisler, ahir zamanda gelen ve güzel işler yapan insanların, sahabeden daha üstün oldukları manasına gelmez. Burada sadece cüz’î faziletler söz konusudur. Çünkü “Cüz’î fazilet sahibi bazı kimseler, bazı hususlarda, külli fazilet sahibi bazı kimselerden daha üstün olabilirler.”(3)

Şu hadisten de bu cüz’î fazileti anlamak mümkündür:

“Siz öyle bir zamanda bulunuyorsunuz ki, eğer sizden bir kimse emredilenin onda birini terk etse, helak olur. Sonra öyle bir zaman gelecek ki, bir kimse emredilenin onda birini yaparsa kurtulur.”(4)

“Ümmetim mübarek bir ümmettir, evveli mi yoksa sonu mu daha iyidir bilinmez.”(5)

“Ümmetim, evveli mi sonu mu daha hayırlıdır, kesin bilinmeyen yağmur gibidir.”(6)

“Sizler benim ashabımsınız (arkadaşlarımsınız). Benim kardeşlerim de beni görmedikleri halde bana inananlardır. Mutlaka ben Rabbimden sizinle ve beni görmeden iman edenlerle gözlerimi aydınlatmasını istedim.”(7)

Bu ve buna benzer hadislerin tamamı ya teşvik ya cüz’î fazilet noktasından ya da hususi makamlar içindir. Sahabeye, umumi fazilet noktasından yetişmek mümkün değildir.

Dipnotlar:

1) bk. el-Bağavi, Hüseyin b. Muhammed eş-Şafi, Mesabihu’s-Sunne, I-II, Beyrut, ty. I, 40, no: 130; el-Munavi, Abdurra‘uf, Feyzu’l-Kadir, I-VI, Beyrut, ty. VI, 261. (no: 9171-9172).
2) bk. Taberi, İbn Kesir, Maide: 105. ayetin tefsiri.
3) bk. Tuhfetu’l-Ahvezi, 8/337.
4) bk. Tirmizî, Fiten, 79.
5) bk. Ramûzu’l-Ehadis s. 83, 1151. hadis. (İbn-i Asakir, Amr b. Osman’dan mürsel olarak); Kandehlevi Muhammed b. Yûsuf, Hayatu’s-Sahabe I-IV, Konya 1983, II, 599; Sübülü’s-Selam IV, 127; es-Savaiku’l-Muhrika s. 211.
6) bk. el-Cami‘li Ahkamil-Kur'an, IV, 172.
7) bk. Ramûzu’l-Ehadis s. 361, 4460 hadis (Ebu Nuaym, İbn-i Ömer’den) Ayrıca bk. Hak Dini IV, 2731 (Yunus suresi 62. ayeti ile ilgili olarak Evliyaullah’a havf, hüzün olmayacağı açıklanırken, benzer bir hadis-i şerifin mealinden söz edilir): Hayatu’s-Sahabe. II, 567-568 (iki uzun hadisle buradaki hakikata temas ediliyor.)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...