"Ehl-i tahkikin yanında bine kadar mucizât-ı bâhireyi göstermiştir..." Buradaki mucizelerin tamamı sahih mi? Aralarında zayıf ve mevzu varsa mucizelere güven sarsılmaz mı? Üstad "bine yakın mucize" diyor, bazı sitelerde "üç-dört bin mucize var" deniyor!

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm iddia-yı nübüvvet etmiş, Kur'ân-ı Azîmüşşan gibi bir ferman-ı göstermiş ve ehl-i tahkikin yanında bine kadar mucizât-ı bâhireyi göstermiştir.(*) O mucizat, heyet-i mecmuasıyla, dâvâ-yı nübüvvetin vukuu kadar vücutları kat'îdir. Kur'ân-ı Hakîmin çok yerlerinde en muannid kâfirlerden naklettiği sihir isnad etmeleri gösteriyor ki, o muannid kâfirler dahi mucizâtın vücutlarını ve vukularını inkâr edemiyorlar. Yalnız, kendilerini aldatmak veya etbâlarını kandırmak için -hâşâ- sihir demişler."(1)

Üstad Hazretleri mucizelerin sayısı konusunda bin rakamını veriyor ve bu rakamı ehl-i tahkike dayandırıyor. Kaynağını da paragrafın altında belirttik. Üç bin dört bin rakamını iddia edenler, kaynaklarını ve delillerini belirtmeleri gerekiyor.

Hadislerin sıhhati ve sağlamlığı, asırlar evvel hadis erbabı ve muhaddisleri tarafından halledilmiş bir konudur. Günümüzde yeniden hadislerin sıhhatini sorgulamak ve tenkid etmek işgüzarlıktan başka bir şey değildir. Zira biz hangi hadisin sağlam, hangisinin uydurma olduğunu yine eski dönemdeki hadis erbabından öğreniyoruz. Bizim bu mesafeden, yani bu asırdan hadislerin sıhhat kontrolünü yapmamız imkânsızdır. Biz ancak eski zamanlarda yapılmış bu çalışmaları günümüzün teknik imkânları ile bir havuzda toparlar, bazı sınıflandırmalar yaparak kaliteli bir basım ile insanlara sunabiliriz.

Bunun dışında hadis usullerinin kaideleri ile hadisleri anlamak ve nasıl bir çalışma ile sıhhat testlerinin yapıldığını günümüz insanlarına ispat edebiliriz.

Hadisin dâhi imamları ve mütehassısları, hadisleri sıhhat yönünden gayet mükemmel bir süzgeçten ve elemeden geçirmiş, en ince teferruatına kadar inceledikten sonra hadis olup olmadığını ifade etmişlerdir.

Diğer ilim dallarında olduğu gibi hadis ilminde de bir icma ve bir nizam vardır. Bu icma ve nizamın haricinde gazel okuyanlara itibar edilmemiştir. Yani o tarihlerde de sağlam ve itimad edilir hadislere uydurma diyen sivri akıllı sapkınlar çıkmıştır, ama ümmetin müşterek aklı ve süzgeci bu kişilere fırsat vermemiştir. Genellikle zamanımızda hadisler hususunda şüphe vermeye gayret edenlerin, müsteşrik ve oryantalist denilen, batılı İslam araştırmacılarıdır.

İşte günümüzdeki şarlatan hadis düşmanları tarihteki bu aykırı ve çatlak sesleri kendilerine nokta-i istinad alarak iddiada bulunuyorlar. Biz böyle ümmetin ortak kabullerinden uzaklaşmış ve müşterek ilmî ölçülere uymayan sapkınları ciddiye almamalıyız. Zaten bütün ilim dünyası da bu düstur ile hareket ediyor. Mesela, fizikçiler içinde birisi çıkıp mesnetsiz bir şekilde fizik kaidelerine aykırı bir fikir ortaya atsa, fizik âlimleri bunu reddeder ve ciddiye almaz.

Bu konuda İmam Buhari, Müslim, Tirmizi, Beyhaki, Nesei, Suyuti, Ahmed b. Hanbel, Ebû Dâvud, Yahya b. Ma'în, Süfyân es-Sevrî, İmam-ı Deylemi, İmam-ı Taberani, İshak B. Rahuye, Kadı İyaz, İbn-i Mâce, İbn-i Hacerü'l-Heytemi, bunlar ve bunlar gibi Ehl-i sünnetin mütebahhir hadis mütehassısları dururken, bidat ehli kişilerin sözüne aldırmamak gerekir.

Bu zâtların eserlerinde bulunan sahih hadisleri, Allah Resulü (asm)'ın ağzından işitmiş gibi kabul etmek gerekir. Bütün ümmet bu gibi mevsuk imamların eserlerine itimat etmişlerken, bazı bid'at ehli imamların sözlerinden şüpheye düşmek ilim ve vicdan ile asla bağdaşmaz. Bu zâtlar hem mütehassıs olmaları hem de Asr-ı saadete yakın olmalarından, hadiste söz onlara aittir. Maddeci felsefe ile beyni sersemleşmiş, liyakatsiz bazı bid'at ehli ilahiyatçıların sözleri şu mütehassıs ve liyakatli icmanın karşısında sinek vızıltısı gibi kalır.

Dipnotlar:

(*) bk. El-Askalânî, Fethü'l-Bârî, VI, 454; Nevevî, Şerhu Sahih-i Müslim, I/2.

(1) bk. Mektubat, On Dokuzuncu Mektup, İkinci Nükteli İşaret.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...