"On beş enva-ı mucizattan yalnız bereket kısmındaki mucizatı ve o kısmın on beş kısmından ancak bir kısmını, on beş misalle gösterdik." Buradaki on beş mucize çeşidi nasıl anlaşılabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Bir Nükte-i Mühimme: Malumdur ki; zaif şeyler içtima ettikçe kuvvetleşir. İncecik ipler topak yapılsa, kuvvetli halat olur. Kuvvetli halatlar topak yapılsa, kimse koparamaz. İşte on beş enva-ı mucizattan yalnız ‘bereket’ kısmındaki mucizatı ve o kısmın on beş kısmından ancak bir kısmını, on beş misal ile gösterdik.” (Mektubat, On Dokuzuncu Mektup, Yedinci Nükteli İşaret)

Evvela:

“Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın mu'cizatı çok mütenevvidir. Risaleti umumî olduğu için, hemen ekser enva'-ı kâinattan birer mu'cizeye mazhardır.” (age., Üçüncü Nükteli İşaret)

İşte bu nokta-i mühimme, Üstad Hazretlerinin, “On beş enva-ı külliye-i mu'cizat” olarak ele alıp izah ettiği Resulullah Efendimiz (asm)'in umumen mucizelerine dair “On Dokuzuncu Mektup” ismiyle müsemma olmuş mümtaz risalede beyan edilmiştir. Evvelen, bu “küllî mu’cizat nevleri”ne bakmak icab ediyor ki; bu on beş çeşit mucizat, yaptığımız mütalaalar ve istihraçlar neticesinde şu şekilde tafsilatlı olarak ele alınıp ifade edilmiştir:

1. “Umûr-u gaybiye”ye dair mu’cizat: Beşinci ve Altıncı Nükteli İşaret.

2. “Bereket-i taam” hususunda vukua gelen Mu'cizat-ı Nebeviye: Yedinci Nükteli İşaret.

3. “Su” hususunda tezahür eden bir kısım mu'cizat: Sekizinci İşaret.

4. Mu'cize-i Şeceriye”: Dokuzuncu ve Onuncu İşaret.

5. “Cemadatta taş ve dağ taifesi”: On Birinci İşaret.

6. “Hastalar ve yaralılar nefes-i mübarekiyle şifa bulmaları”: On Üçüncü İşaret.

7. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın “dua”sıyla zahir olan harikalar: On Dördüncü İşaret.

8.Hayvanat” cinsi, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ı tanıyorlar ve mu'cizatını da izhar ediyorlar: On Beşinci İşaret, Birinci Şube.

9. “Cenazelerin ve cinlerin ve melaikelerin", Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ı tanımalarıdır: On Beşinci İşaret, İkinci Şube.

10. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın “hıfzı ve ismeti”: On Beşinci İşaret, Üçüncü Şube.

11. “İrhasat” denilen; bi'set-i nübüvvetten evvel fakat nübüvvetle alakadar olarak vücuda gelen harikalar ile irhasattan Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın veladeti hengâmında vücuda gelen harikalar ve hadiseler: On Altıncı İşaret.

12. “İnşikak-ı Kamer” denilen şu mu'cize-i a'zamı; Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, Arz ahalisine inşikak-ı Kamer mu'cizesini göstermiştir: On Yedinci İşaret ile On Dokuzuncu ve Otuz Birinci Sözlerin Zeyli.

13. “İsrâ ve Mi'rac” ile semavat ahalisine Mi'rac mu'cize-i ekberini göstermiştir: On Yedinci İşaret ile Otuz Birinci Söz.

14. “Kur'an-ı Hakîm” Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın en büyük ve ebedî ve yüzer delail-i nübüvveti câmi' ve kırk vecihle i'cazı isbat edilmiş bir mucizesidir: On Sekizinci İşaret ile Yirmi Beşinci Söz.

15. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın Kur'andan sonra en büyük mu'cizesi, “kendi zatıdır”: On Yedinci İşaret ve On Dokuzuncu Nükteli İşaret.

Saniyen:

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, ehl-i tahkikin yanında bin kadar mucizat-ı bâhireyi göstermiştir. Üstad Hazretleri bu manaya kuvvet verir ve şöyle buyurur:

“Çendan muhakkikîn-i ülema, delail-i nübüvveti ve mu'cizatı bin kadar demişler; fakat binler, belki yüz binler delail-i nübüvvet vardır.” (age., İkinci Nükteli İşaret)

Üstad bu ifadeleriyle, Resul-i Ekrem Efendimize ait sayısız mucizenin vukuı bulduğuna da ayrıca atıf yaparak, dikkatimizi bu noktaya tevcih etmiştir.

İşte bu noktada, Yedinci Nükteli İşaret’te bir parça tafsilatlı olarak ele alınan “bereket” hususunda olan Mu'cizat-ı Nebeviyenin de çeşitli nevilerde vukuuna şahitler çoktur. Bu manayı Üstad Hazretleri izah babında “...on beş enva-ı mu'cizattan yalnız bereket kısmındaki mu'cizatı ve o kısmın on beş kısmından ancak bir kısmını, on beş misal ile gösterdik.” (age., Yedinci Nükteli İşaret, Bir Nükte-i Mühimme) şeklinde ifade ederek; bereket-i taam mucizatına dair “on beş kısım” mucizenin vücuda geldiğini beyan etmiştir.

Dolayısıyla “bereket” hususunda, yani “artmak”, “çoğalmak”, “ziyadeleşmek” gibi suretlerde vücuda gelen bu “on beş kısım” yahut “on beş nevi” veyahut “on beş çeşit” mu’cizat, Risale-i Nur’dan ve hususan Mu’cizat-ı Ahmediye Risalesinden iktibas suretinde şu şekilde ifade edilebilir:

1. “Yemek” yani pişmiş halde “taam”: Yedinci Nükteli İşaret; Birinci, İkinci, Dördüncü, Beşinci, Altıncı, Sekizinci, Onuncu, On Birinci ve On İkinci Misaller.

2. “Süt”: Yedinci Nükteli İşaret; Onuncu ve On Altıncı Misaller

3. “Zâd-ü zahire” yani pişmemiş haldeki “taam”: Yedinci Nükteli İşaret; Üçüncü, Yedinci, Dokuzuncu, On Üçüncü ve On Beşinci Misaller.

4. “Bağ ve bahçe mahsulü”: Yedinci Nükteli İşaret, On Dördüncü Misal ve On Dördüncü İşaret, Altıncı Misal, İkincisi.

5. “Su”: Sekizinci İşaret; Altıncı ve Yedinci Misaller ile On Dördüncü İşaret, Yedinci Misal.

6. “Hayvanat”: On Altıncı İşaret; Üçüncü Kısım; Dokuzuncusu ve On Dördüncü İşaret, Sekizinci Misal.

7. “Ticarette kâr ve kazanç ile kesret-i mal ve servet”: On Dördüncü İşaret, Üçüncü Misal.

8. “Yağ”: On Dördüncü İşaret, Altıncı Misal, Üçüncüsü.

9. “Akıl ve kuvve-i hâfızanın ziyadeleşmesi”: Yedinci Nükteli İşaret, On Beşinci Misal ve On Üçüncü İşaret, Sekizinci Misal, Birincisi ile On Dördüncü İşaret, Üçüncü Misal.

10. “Hayâ ve güzel ahlak yani hüsn-ü siretin ziyadeleşmesi”: On Üçüncü İşaret, Sekizinci Misal, Yedinci Çocuk.

11. “Hüsn-ü cemalin ziyadeleşmesi”: On Dördüncü İşaret, Dokuzuncu Misal.

12.Bir avuç toprak ile küçük taşlar”: On İkinci İşaret, Birinci Misal.

13. “Kesret-i evlat”: On Dördüncü İşaret, Üçüncü Misal.

14. “Kuvvet-i ilmiyenin ziyadeleşmesi”: On Dördüncü İşaret, Üçüncü Misal.

15. “İltifat-ı Ahmedîden, bir çeviklik ve bir sevinçlik peyda etmek”: On Beşinci İşaret, Birinci Şubesi, Üçüncü ve Dördüncü Hadise.

Elhasıl:

“Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın mu'cizatı çok mütenevvidir. Risaleti umumi olduğu için, hemen ekser enva-ı kâinattan birer mu'cizeye mazhardır.” (age., Üçüncü Nükteli İşaret)

Üstad Hazretlerinin bu beyanatına binaen, bir parça mücmel olarak ifade ettiğimiz envaı mucizatın umumunu bahsetmek için, ciltlerle yazı yazmak lazım gelir. Muhakkikîn-i asfiya denilen Hz. Peygamber (asm) varislerinin, delail-i nübüvvetin tafsilatına dair yazdıkları ciltler dolusu eserlere havale ederek; yalnız icmalî işaretler nevinden, on beş nevi mu'cizatın kati ve manevi mütevatir olan külli envaından bir kısmına ait izahla iktifa ediyoruz.

İlm-i gayb, ancak Allah'a mahsustur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...