"On beş envâ-ı mu’cizattan yalnız bereket kısmındaki mu’cizâtı ve o kısmın on beş kısmından ancak bir kısmını, on beş misalle gösterdik." Buradaki on beş mucize çeşidi nasıl anlaşılabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Bir Nükte-i Mühimme: Malûmdur ki; zaîf şeyler içtima' ettikçe kuvvetleşir. İncecik ipler topak yapılsa, kuvvetli halat olur. Kuvvetli halatlar topak yapılsa, kimse koparamaz. İşte on beş enva'-ı mu'cizattan yalnız ‘bereket’ kısmındaki mu'cizatı ve o kısmın on beş kısmından ancak bir kısmını, on beş misal ile gösterdik.”1

Evvelâ:

“Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın mu'cizatı çok mütenevvidir. Risaleti umumî olduğu için, hemen ekser enva'-ı kâinattan birer mu'cizeye mazhardır.”2

İşte bu nokta-i mühimme, Üstad Hazretlerinin, “On beş enva'-ı külliye-i mu'cizat” olarak ele alıp izah ettiği Resulullah Efendimiz (asm)'in umumen mu’cizelerine dair “On Dokuzuncu Mektub” ismiyle müsemma olmuş mümtaz risalede beyan edilmiştir. Evvelen, bu “küllî mu’cizat nev’leri”ne bakmak icab ediyor ki; bu on beş çeşit mu’cizat, yaptığımız mütalaalar ve istihraçlar neticesinde şu şekilde tafsilatlı olarak ele alınıp ifade edilmiştir:

1. “Umûr-u gaybiye”ye dair mu’cizat: Beşinci ve Altıncı Nükteli İşaret.

2. “Bereket-i taam” hususunda vukua gelen Mu'cizat-ı Nebeviye: Yedinci Nükteli İşaret.

3. “Su” hususunda tezahür eden bir kısım mu'cizat: Sekizinci İşaret.

4. Mu'cize-i Şeceriye”: Dokuzuncu ve Onuncu İşaret.

5. “Cemadatta taş ve dağ taifesi”: On Birinci İşaret.

6. “Hastalar ve yaralılar nefes-i mübarekiyle şifa bulmaları”: On Üçüncü İşaret.

7. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın “dua”sıyla zahir olan hârikalar: On Dördüncü İşaret.

8.Hayvanat” cinsi, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ı tanıyorlar ve mu'cizatını da izhar ediyorlar: On Beşinci İşaret, Birinci Şube.

9. “Cenazelerin ve cinlerin ve melaikelerin", Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ı tanımalarıdır: On Beşinci İşaret, İkinci Şube.

10. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın “hıfzı ve ismeti”: On Beşinci İşaret, Üçüncü Şube.

11. “İrhasat” denilen; bi'set-i nübüvvetten evvel fakat nübüvvetle alâkadar olarak vücuda gelen hârikalar ile irhasattan Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın veladeti hengâmında vücuda gelen hârikalar ve hâdiseler: On Altıncı İşaret.

12. “İnşikak-ı Kamer” denilen şu mu'cize-i a'zamı; Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, Arz ahalisine inşikak-ı Kamer mu'cizesini göstermiştir: On Yedinci İşaret ile On Dokuzuncu ve Otuz Birinci Sözlerin Zeyli.

13. “İsrâ ve Mi'rac” ile Semavat ahalisine Mi'rac mu'cize-i ekberini göstermiştir: On Yedinci İşaret ile Otuz Birinci Söz.

14. “Kur'an-ı Hakîm” Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın en büyük ve ebedî ve yüzer delail-i nübüvveti câmi' ve kırk vecihle i'cazı isbat edilmiş bir mu'cizesidir: On Sekizinci İşaret ile Yirmi Beşinci Söz.

15. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın Kur'andan sonra en büyük mu'cizesi, “kendi zatıdır”: On Yedinci İşaret ve On Dokuzuncu Nükteli İşaret.

Saniyen:

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, ehl-i tahkikin yanında bine kadar mu'cizat-ı bâhireyi göstermiştir. Üstad Hazretleri bu mânaya kuvvet verir ve şöyle buyurur:

“Çendan muhakkikîn-i ülema, delail-i nübüvveti ve mu'cizatı bin kadar demişler; fakat binler, belki yüz binler delail-i nübüvvet vardır.”3

Üstad bu ifadeleriyle, Resul-i Ekrem Efendimize ait sayısız mu’cizenin vuku’ bulduğuna da ayrıca atıf yaparak, dikkatimizi bu noktaya tevcih etmiştir.

İşte bu noktada, Yedinci Nükteli İşaret’te bir parça tafsilatlı olarak ele alınan “Bereket” hususunda olan Mu'cizat-ı Nebeviyenin de çeşitli nevilerde vukuuna şahidler çoktur. Bu mânayı Üstad Hazretleri izah babında “...on beş enva'-ı mu'cizattan yalnız bereket kısmındaki mu'cizatı ve o kısmın on beş kısmından ancak bir kısmını, on beş misal ile gösterdik.”(4) şeklinde ifade ederek; bereket-i taam mu’cizatına dair “on beş kısım” mu’cizenin vücuda geldiğini beyan etmiştir.

Dolayısıyla “Bereket” hususunda, yani “artmak”, “çoğalmak”, “ziyadeleşmek” gibi suretlerde vücuda gelen bu “on beş kısım” yahut “on beş nevi” veyahut “on beş çeşit” mu’cizat, Risale-i Nur’dan ve hususan Mu’cizat-ı Ahmediye Risalesinden iktibas suretinde şu şekilde ifade edilebilir:

1. “Yemek” yani pişmiş halde “taam”: Yedinci Nükteli İşaret; Birinci, İkinci, Dördüncü, Beşinci, Altıncı, Sekizinci, Onuncu, On Birinci ve On İkinci Misaller.

2. “Süt”: Yedinci Nükteli İşaret; Onuncu ve On Altıncı Misaller

3. “Zâd-ü zahire” yani pişmemiş haldeki “taam”: Yedinci Nükteli İşaret; Üçüncü, Yedinci, Dokuzuncu, On Üçüncü ve On Beşinci Misaller.

4. “Bağ ve bahçe mahsulü”: Yedinci Nükteli İşaret, On Dördüncü Misal ve On Dördüncü İşaret, Altıncı Misal, İkincisi.

5. “Su”: Sekizinci İşaret; Altıncı ve Yedinci Misaller ile On Dördüncü İşaret, Yedinci Misal.

6. “Hayvanat”: On Altıncı İşaret; Üçüncü Kısım; Dokuzuncusu ve On Dördüncü İşaret, Sekizinci Misal.

7. “Ticarette kâr ve kazanç ile kesret-i mal ve servet”: On Dördüncü İşaret, Üçüncü Misal.

8. “Yağ”: On Dördüncü İşaret, Altıncı Misal, Üçüncüsü.

9. “Akıl ve kuvve-i hâfızanın ziyadeleşmesi”: Yedinci Nükteli İşaret, On Beşinci Misal ve On Üçüncü İşaret, Sekizinci Misal, Birincisi ile On Dördüncü İşaret, Üçüncü Misal.

10. “Hayâ ve güzel ahlak yani hüsn-ü siretin ziyadeleşmesi”: On Üçüncü İşaret, Sekizinci Misal, Yedinci Çocuk.

11. “Hüsn-ü cemalin ziyadeleşmesi”: On Dördüncü İşaret, Dokuzuncu Misal.

12.Bir avuç toprak ile küçük taşlar”: On İkinci İşaret, Birinci Misal.

13. “Kesret-i evlâd”: On Dördüncü İşaret, Üçüncü Misal.

14. “Kuvvet-i ilmiyenin ziyadeleşmesi”: On Dördüncü İşaret, Üçüncü Misal.

15. “İltifat-ı Ahmedîden, bir çeviklik ve bir sevinçlik peyda etmek”: On Beşinci İşaret, Birinci Şubesi, Üçüncü ve Dördüncü Hadise.

Elhasıl:

“Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın mu'cizatı çok mütenevvidir. Risaleti umumî olduğu için, hemen ekser enva'-ı kâinattan birer mu'cizeye mazhardır.”5

Üstad Hazretlerinin bu beyanatına binaen, bir parça mücmel olarak ifade ettiğimiz enva’ı mu'cizatın umumunu bahsetmek için, ciltlerle yazı yazmak lâzım gelir. Muhakkikîn-i asfiya denilen Hz. Peygamber (asm) varislerinin, delail-i nübüvvetin tafsilâtına dair yazdıkları ciltler dolusu eserlere havale ederek; yalnız icmalî işaretler nev'inden, on beş nevi mu'cizatın kat'î ve manevî mütevatir olan küllî enva'ından bir kısmına ait izahla iktifa ediyoruz.

İlm-i gayb, ancak Allah'a mahsustur.

Kaynaklar:

1. bk. Mektubat, On Dokuzuncu Mektub, Yedinci Nükteli İşaret, Bir Nükte-i Mühimme.
2. bk. age., Üçüncü Nükteli İşaret.
3. bk. age., İkinci Nükteli İşaret.
4. bk. age., Yedinci Nükteli İşaret, Bir Nükte-i Mühimme.
5. bk. age., Üçüncü Nükteli İşaret.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...