"...İmam-ı Şâfiî mürsel ve zayıf hadîsleri ahkâm-ı şer'iyede hüküm çıkarmak için hüccet tutmuyor..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hata 77: Bunların zayıf ve muztarip olduğunda ittifak vardır. İmam-ı Şâfiî değil mevzuu, mürseli de kabul etmediği halde, Said Şâfiî iken bunları kavl etmesinin hikmeti anlaşılamamıştır."

"Cevap: İttifak olmadığına bin seneden beri ehl-i hadîs ve ümmetçe bu hakikatın devamı kat'î bir delildir. Bu da hatâ içinde bir hatâdır. Hem İmam-ı Şâfiî mürsel ve zayıf hadîsleri ahkâm-ı şer'iyede hüküm çıkarmak için hüccet tutmuyor. Yoksa -hâşâ- ümmetçe kabul edilen hakikatli hadîsleri ahkâmda değil, fezâil-i a'mâlde ve hâdisât-ı İslâmiyede hüccetlerini ve delâletlerini kabul etmiştir."(1)

Senedi zayıf olan hadisleri şer’î hükümlerden fetva çıkarmak noktasından delil olarak kabul etmemek, o hadisleri külliyen inkâr etme mânasını taşımıyor. İmam-ı Şafiî Hazretleri şeriata ait meselelerde senedi zayıf olan hadisleri kullanmıyor.

Ama gerek İmam-ı Şafiî Hazretleri olsun gerek diğer İslam âlimleri olsun, senedi zayıf bu hadisleri amele ve fazilete teşvik etme ya da geleceğe dair hâdiselerde kullanmakta bir beis görmemişler.

Mehdi ve ahir zamanla alakalı hadislerin senedinin zayıf olması, bu hadisleri bütünü ile itimad edilmez yapmaz. Bu hadisler sadece şer’î hükümlerin tesisinde kullanılmazlar. Nitekim kelam âlimleri senedi âhad olan hadisleri itikadda delil olarak kabul etmezler, ama amele teşvik hususunda da kabul ederler.

Kısaca İmam Şafiî Hazretleri mürsel / senedinde râvî atlanmış olan hadislerin hadis oluşunu inkâr etmiyor, sadece şerî hükümlerde yetersiz olduğunu beyan ediyor.

(1) bk. Şualar, On Dördüncü Şua, Hata-Savab Cetveli.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...