"Eskiden beri işitiyoruz ki: 'Bazı Jön Türkler masondurlar, dine zarar ediyorlar.'” sorusu ve "İstibdat, kendini ibka etmek için şu telkinatı vermiştir..." şeklinde başlayan cevabı açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"S - Eskiden beri işitiyoruz ki: 'Bazı Jön Türkler masondurlar, dine zarar ediyorlar.'"

"C - İstibdat, kendini ibka etmek için şu telkinatı vermiştir. Bazı lâübâlilik dahi şu vehme kuvvet veriyor. Fakat emin olunuz ki, onların masonluğa girmeyen kısmının maksatları dine zarar değildir. Belki, milletin selâmetini temin etmektir. Fakat bazıları, dine lâyık olmayan bârid taassuba müfritâne ilişiyorlar. Demek, hürriyete ve meşrutiyete hizmetleri sebkat eden veyahut kabul eyleyenleri Jön Türk tesmiye ediyorsunuz. İşte onların bir kısmı, İslâmiyet fedâileridir. Bir kısmı da selâmet-i millet fedâileridir. Onların ukde-i hayatiyelerini teşkil eden, mason olmayan ekseri, İttihad ve Terakkidir. Ve sizin şu aşâiriniz kadar ulema ve meşâyih, Jön Türkler meyanında mevcuttur. Vakıa onlarda birtakım edepsiz, çok sefih masonlar dahi bulunur; lâkin yüzde ondur. Yüzde doksanı sizin gibi mu'tekid müslimlerdir. Ve’l-hükmü li’l-ekser."

بِقَاعِدَةِ اَنَّ زَيْنَ عَيْنِ الرِّضَا حُسْنُ النَّظَرِ بِاللُّطْفِ وَالشَّفْقَةِ وَاَنَّ نُورَ الْفُؤَادِ بِالرِّفْقِ وَالرَّحْمَةِ وَلَقَدْ سَمٰى عَلَى الْحَقِّ بِاَقْدَامِ التَّوْفِيقِ وَسَعِدَ مَنِ اخْتَارَ اْلاِسْتِضَآءَ بِمِصْبَاحِ اَناَ عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِى بِى

"Şu kaideye binaendir ki: Hoşgören gözün ziyneti, lütuf ve şefkatle hüsn-ü nazar etmekte ve kalbin nuru dahi rıfk ve rahmettedir. Hakka tevfik ayağıyla çıkılır. 'Kulum Beni nasıl tanırsa, onunla öyle muamele ederim.' (Buharî, Tevhid: 15, 35; Müslim, Tevbe: 1) misbahıyla aydınlanmayı ihtiyar eden, saadete erişir."

"Hüsn-ü zan ediniz. Sû-i zan hem size, hem onlara zarar verir.(HAŞİYE)

"HAŞİYE: Tekrar temâşâ et, çünkü bu Arabî fıkra şifrelidir, işârâtı var."(1)

Özetle bu haşiyede "Yukarıdaki metni ve cevabı çok dikkatli bir şekilde incele, ondan sonra Jön Türkler hakkında kanaat sahibi ol." diyor.

Jön Türklerin kahir ekseriyeti meşrutiyet isterken, muhalifler de istibdatın yani saltanat rejimin devamını istiyorlar. İstibdat taraftarları Jön Türklerin bu haklı taleplerini halk nezdinde itibarsızlaştırmak için onlara "mason ve din düşmanı" damgasını vuruyorlar. Dolayısı ile avam kitlenin kafası karışıyor. Halkın tasavvuruna göre mason ve din düşmanlarının elinde ne olsa reddedilmek gerekir.

Tarihte Jön Türkler diye bilenen insanların hepsine dinsiz ve mason nazarı ile bakmak insaf ile bağdaşmaz. Evet, onların bir kısmı dinsiz ve mason olabilir. Ama içlerinde gerçekten dinine ve milletine hizmet etmeyi misyon edinen, hamiyet sahibi İslam fedaileri de vardır. İşte onlardan bazıları, İslam’a yakışmayan, soğuk ve itici olan taassuba aşırı bir şekilde tepki gösterip ilişiyorlar. Bu aşırı tepki ve ilişmenin kökeninde yine dine hizmet etme niyeti hükmediyor. Buradaki sorun, tepkide aşırı gitmeleridir. Aşırılıklar ise insanı, haklı durumdan haksız duruma düşürebilir.

Dine olan taassuba karşı Jön Türklerin bir kısmının böyle aşırı ilişmesini ve tepki göstermesini, cahil ve mutaassıp tabaka, dine ilişmek gibi telakki ediyor. Halbuki onlar samimi Müslümandırlar ve hedeflerinde sadece taassup vardır, taassuba saldırı vardır.

Üstadımız bu ihtar ve ikazını birkaç veciz ifade ve hadisle de teyit ediyor.

“Hoş gören gözün ziyneti, lütuf ve şefkatle hüsn-ü nazar etmekte ve kalbin nuru dahi rıfk ve rahmettedir.” Bu Arabi ifadenin mealinde, insanları yargılarken lütuf ve şefkatle yargıla, işin iyi tarafından bakmaya çalış, deniyor.

"Kulum beni nasıl tanırsa, onunla öyle muamele ederim."(2)

hadisi de benzer bir manada insanları yargılarken müspet ve olumlu tarafından yargılayın diyor. Olumlu yargılamanın bir riski yok, ama kötülemenin manevi bir sorumluluğu ve riski bulunuyor.

Mesela, Enver Paşa gibi samimi ve dindar bir İttihat ve Terakki mensubu birisine, dinsiz ve mason demenin büyük bir vebali bulunuyor. Muhafazakar camiada böyle ifrat ve ölçüsüz bir İttihat ve Terakki düşmanlığı maalesef var.

Dipnotlar:

(1) bk. Münazarat, Sualler ve Cevapları.
(2) bk. Buhari, Tevhid, 15, 35; Müslim, Tevbe, 1.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...