Günah-ı kebire imansızlıktan gelmiyorsa: Kişi ilminin yetersizliğinden şirk sayılabilecek bir günah işlemesi, olayı düzgün idrak ve muhakeme edememesi sonucu gizli şirke düşmesi, bu o kişiyi mürted yapar mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Maahâzâ, imanın var olup olmadığı sorguyla anlaşılır. Meselâ âmi bir adama, Saniin, cihât-ı sittesiyle kabza-i tasarrufunda bulunan âlemin herhangi bir cihetinde mekân ittihaz etmesinin mümkün olup olmadığı hakkında bir sorgu yapıldığı zaman, 'Hiçbir cihette değildir, olamaz.' dese kâfidir. Çünkü, nef-yi cihetin, yani Sâniin hiçbir cihette olamayacağı hakikatinin onun vicdanında sabit olduğuna delâlet eder."(1)

Üstadımızın yukarıdaki ifadelerinden de anlaşıldığı üzere, avamın imanı sorgu ile anlaşılır. Şayet kişi sorgu neticesinde hatasında ısrar ederse, o zaman küfre girer; ama sorguda hatasını anlar da istiğfar ederse, imanına bir zarar gelmez.

Diğer bir husus, insan mutlak anlamda bilmediği ve muttali olamadığı bir konuda sorumlu olmaz. Ancak konuya vakıf ve hakim olduğu halde yanlışta ısrar ederse o zaman sorumlu olur.

Yani kişinin mürtet olup olmadığı ancak sorgu ve tahkik ile bilinebilir. Bu yüzden kişilerin lafız ve davranışlarına bakarak hemen tekfir yoluna gitmek caiz değildir.

Ehl-i sünnet alimleri iman lehine işaret eden delilleri küfür lehine işaret eden delillerden daha evla ve ehven görmekteler. Yani bir kişinin hem imanına hem de küfrüne işaret eden durumlar varsa, iman lehine hükmetmeyi tercih ediyorlar. Çünkü kişi mümin olduğu halde ona kafir demenin büyük bir vebali varken, kafir olduğu halde ona yanlışlıkla mümin demenin bir vebali bulunmuyor.

İşin özünü ise Allah bilir. Bu yüzden tekfir konusunda aceleci ve peşin hükümlü olmamak gerekir.

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Bakara Sûresi, 3. Âyet Tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...