Yedinci İşaret

İçerikler


 1. "Bir günah-ı kebireyi işleyen bir mü'minin imanı gider." Üstad böyle mi düşünüyor? Mutezile bunu iddia etmiyor, fasık olur diyor. Ebu Hanife müminin zıddı kafirdir diyerek, "Al-manzila bayn al-manzilatayn" ifadesini kabul etmiyor.

 2. "Bir şerrin vücudu çok hayırlı neticelere mukaddeme olduğu için..." Buna örnekler verir misiniz?

 3. "Evet kesb ise, mübaşeret-i cüz´iye olduğu için, hususî bir netice-i şerriyenin mazharı olur; o kesb-i şerr, şerr olur." cümlesini izah eder misiniz?

 4. "Küfür ve dalaletin hilkati" ifadesi ne demektir? Haşa, evrimi savunan bir kişinin kafasına bir yaratıcının olmadığı fikrini Allah mı vermiştir? Ayrıca "beşer kendi fiilinin halıkı" ne demektir?

 5. Mutezile kader hakkında yani imani bir meselede Ehl-i Sünnetten farklı ve zıt düşünüyorsa, neden ehl-i itizale kâfir denilmiyor da, dalalet ehli deniliyor?

 6. "Çünkü tevehhüm ve heves ve his, ileriyi görmüyor, belki inkâr ediyorlar. Nefis dahi yardım etse, mahall-i iman olan kalb ve akıl susarlar, mağlûp oluyorlar. Şu halde, kebâiri işlemek imansızlıktan gelmiyor..." İzahı nasıl?

 7. "Kebairi işlemek, imansızlıktan gelmiyor, belki hiss ve hevesin ve vehmin galebesiyle akıl ve kalbin mağlubiyetinden ileri gelir."; "Büyük günahları serbest işleyip istiğfar etmemek ve aldırmamak, o imandan hissesi olmadığına delildir." İki cümle zıt?..

 8. "Şu halde, kebâiri işlemek imansızlıktan gelmiyor, belki his ve hevesin ve vehmin galebesiyle akıl ve kalbin mağlûbiyetinden ileri gelir." His ve heves aklı susturabilir mi, akıl ve kalbin buna mağlup olması imtihan sırrına zıt olmaz mı?

 9. Bir insan, "Ben iman ediyorum ve İslamiyeti yaşamaya çalışıyorum." dediği halde, bu Nurları bildiği halde, nasıl oluyor da göz göre göre, bazen oluyor da imana ve İslam'a muhalif bir yaşantıya saplanıyor, günaha girebiliyor?

 10. Büyük günahları işleyen kafir olur mu? Bu konu Risalelerde nasıl geçiyor?

 11. Günah-ı kebire imansızlıktan gelmiyorsa: Kişi ilminin yetersizliğinden şirk sayılabilecek bir günah işlemesi, olayı düzgün idrak ve muhakeme edememesi sonucu gizli şirke düşmesi, bu o kişiyi mürted yapar mı?

 12. İmanı zaif olan kişi şeytana daha fazla yenilmez mi? On Üçüncü Lem'a'da ise, "Günaha girme iman zaifliğinden değildir." deniyor. Açıklar mısınız?

 13. On Üçüncü Lem'a'da geçen his, heves ve vehmin galebesi ile iman zayıflığı arasındaki ince sırrı açıklar mısınız?

 14. On Üçüncü Lem'ada, büyük günahları işlemenin, iman zaafından kaynaklanmadığı ifade edilmektedir. Ama bir taraftan da asrın en büyük hastalığının zaaf-ı iman olduğu ifade edilmektedir. Bunu nasıl telif edebiliriz?

 15. "Tekrarat cihetinde bin bir ismiyle ehl-i imana muavenetini takdim ediyor ve binler merhamet ellerini imdadına uzatıyor. Şerefini kırmıyor, belki vikaye ediyor. İnsanın kıymetini küçük düşürtmüyor, belki şeytanın şerrini büyük gösteriyor." İzahı nasıldır?