"Maahâzâ, imanın var olup olmadığı sorguyla anlaşılır..." İmanın sual ile anlaşılması ne demektir, izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"S - Avâm-ı nâstan, hakaik-i diniyeyi tabir eden ancak yüzde birdir."

"C - Tabir etmemesi, bilmemesine delil olamaz. Evet, çok defa lisan, insanın tasavvuratından incelerini tabirden âciz olduğu gibi, kalbindeki ve vicdanındaki inceler de akla görünmez. Hattâ belâgat dâhilerinden Sekkâkî gibi bir zat, İmruu'l-Kays veya başka bir bedevînin ibraz ettiği belâgat incelerini kavramamıştır. Maahâzâ, imanın var olup olmadığı sorguyla anlaşılır. Meselâ âmi bir adama, Saniin, cihât-ı sittesiyle kabza-i tasarrufunda bulunan âlemin herhangi bir cihetinde mekân ittihaz etmesinin mümkün olup olmadığı hakkında bir sorgu yapıldığı zaman, "Hiçbir cihette değildir, olamaz" dese kâfidir. Çünkü, nef-yi cihetin, yani Sâniin hiçbir cihette olamayacağı hakikatinin onun vicdanında sabit olduğuna delâlet eder."(1)

Avam birisi belki imanının ince ve latif hallerini tavırları ve lisanı ile tam ifade edemez, ama sorgulandığı zaman imanının kalbindeki sahih ve sağlam şeklini ifade edebilir. Bu yüzden avam insanların kalbindeki imanını bütün incelikleri ile ifade edememesini -haşa- imansız olmalarına delil gösteremeyiz. Bazen öyle oluyor ki alim ve veli zatlar bile kalbindeki imanının letafetini ifade etmekte zorlanabiliyor. Öyle ise iman hususunda sorgu yapmadan bir hükme gitmek yanlış olur. Üstad Hazretleri burada bu inceliğe işaret ediyor.

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Bakara Sûresi, 3. Ayetin Tefsiri

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...