3. âyetin tefsiri

İçerikler


 1. "Önce takva ile seyyiattan temizlenir, sonra iman ile süslenir." cümlesini anlamadım, önce iman sonra takva olması gerekmez mi?

 2. ".., iman fiilini hayal nazarına gösterip, keyfiyetin tasvir edilmesine, dahili ve harici delillerin tecellisiyle imanın istimrar ve devam ile teceddüt etmesine işarettir." Açıklar mısınız?

 3. "A’mâl-i mâliyenin kutbu, zekâttır." cümlesini izah eder misiniz?

 4. "Kur’ân-ı Kerim, takvâyı üç mertebesiyle zikretmiştir: Birincisi; şirki terk, İkincisi; maâsiyi terk, Üçüncüsü; mâsivâullahı terk etmektir." İzah eder misiniz?

 5. "اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ hal iktizasına göre îcaz ise de, aynı mânâyı ifade eden اَلْمُؤْمِنُونَ kelimesine nazaran itnabdır (uzundur). Evet, اَلْ harfi, اَلَّذِينَ ile مُؤْمِنُونَ kelimesi يُؤْمِنُونَ fiiliyle tebdil edilmiştir." İzah?

 6. "Avâm-ı nâstan, hakaik-i diniyeyi tabir eden ancak yüzde birdir." Burayı izah eder misiniz?

 7. "Bütün müminler kardeştir." buyuruluyor. Mümin, Allah'a inanan kimse olduğuna göre, diğer Allah inancı olan hak dinlerdekilerle de kardeş mi oluyoruz?

 8. "Hattâ belâgat dâhilerinden Sekkâkî gibi bir zât, İmruu’l-Kays veya başka bir bedevînin ibraz ettiği belâgat incelerini kavramamıştır." cümlesini izah eder misiniz?

 9. "Maahâzâ, imanın var olup olmadığı sorguyla anlaşılır..." İmanın sual ile anlaşılması ne demektir, izah eder misiniz?

 10. "Öyleyse, iman, Şems-i Ezeliden vicdan-ı beşere ihsan edilen bir nur ve bir şuadır ki, vicdanın içyüzünü tamamıyla ışıklandırır." cümlesini nasıl anlamalıyız?

 11. "اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ" Burada neden "gaybün" denilmemiş de "el gayb" denilmiş. Yani nekre değil, lam-ı tarif kullanılmasının sebebi ne olabilir?

 12. (İman) "Cenâb-ı Hakk'ın, istediği kulunun kalbine, cüz-i ihtiyarının sarfından sonra ilka ettiği bir nurdur." Kul önce iman yolunu seçiyor, sonra da Allah imanı veriyorsa, iman sonradan oluşuyor demektir. O zaman iman mahluk mudur?

 13. Hidayet Allah'tan ise, Hidayeti Bulamayanın Ne Suçu Vardır?

 14. İman, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın tebliğ ettiği zaruriyat-ı diniyeyi tafsilen ve zaruriyatın gayrısını icmalen tasdik etmekten hasıl olan bir nurdur... İmanın tarifi olan bu cümleyi açar mısınız?

 15. İmanda ne var ki, onunla bir çok mesele-problem hallolmuş oluyor, insanın kendi alemi ve kainat aydınlanıyor, her şey açık seçik gözüküyor?

 16. İnsanda Allah'ı tanımayan nedir; aklı mı, nefsi mi, bilinci mi? Allah'ı tanımayan insan, sonrada tanıyorsa, bu tanımayı kabul eden nedir? Bunlar beden, kalb, ruh, latife-i Rabbaniye, vicdan gibi cevherler mi?

 17. Zaruriyat-ı diniye ve zaruriyatın gayrısı nelerdir? Bunları tafsili ve icmali bilmek ne demektir?

 18. "Evet, dağınık bir vaziyette bulunan efradı büyük bir sevinçle içtimaa sevk ettiren malûm âletin sesi gibi..." İzah eder misiniz, “malum alet”ten kasıt ne olabilir?

 19. "Ve öyle bir vüs'at ve genişlik verir ki, insan o vüs'atle geçmiş ve gelecek zamanları yutabilir." cümlesini izah eder misiniz?

 20. "Namaz, kalblerde azamet-i İlâhiyeyi tesbit ve idame ve akılları ona tevcih ettirmekle adalet-i İlâhiyenin kanununa itaat ve nizam-ı Rabbânîye imtisal ettirmek için yegâne İlâhî bir vesiledir." cümlesini izah eder misiniz?

 21. "Namaz, kul ile Allah arasında yüksek bir nispet ve ulvî bir münasebet ve nezih bir hizmettir ki, her ruhu celb ve cezb etmek namazın şe’nindendir." İzah eder misiniz?

 22. "Namazda lâzım olan tâdil-i erkân, müdavemet, muhafaza gibi “ikame”nin mânâlarını müraat etmeye işarettir." cümlesini, özellikle "muhafaza" kısmını nasıl anlamalıyız?

 23. "Namazın erkânı, Fütuhat-ı Mekkiye'nin şerh ettiği gibi, öyle esrarı hâvidir ki, her vicdanın muhabbetini celb etmek, namazın şe'nindendir." Cümlesini açıklar mısınız?

 24. "Zaten insan medeni olduğu cihetle, şahsi ve içtimai hayatını kurtarmak için, o kanun-i İlahiye muhtaçtır." Bu cümleyi açıklayıp, örnek verir misiniz?

 25. Namazda, -farzlarda ve sünnetlerde- secdede çok kalmak istiyorum, bunun bir sakıncası var mıdır? Ayrıca maksimum minimum süresi var mıdır? Üstad'ın bu konuda bir açıklaması var mıdır?

 26. Namazın İkamesi Ne Anlam İfade Etmektedir?

 27. "Zekât da İslâmın kantarası, yani köprüsüdür." cümlesini izah eder misiniz?

 28. "Zekât ile sadakanın lâyık oldukları mevkilerini bulmak için birkaç şart vardır: ... 3. Minnetle in'âmın bozulmaması..." Bu üçüncü şartı izah eder misiniz?

 29. "İnsanların heyet-i içtimaiyesinde intizam ve asayişi temin eden köprü, zekâttır. Âlem-i beşerde hayat-ı içtimaiyenin hayatı, muavenetten doğar." İzah eder misiniz?

 30. "Müslümanların birbirine yardımları, ancak zekât köprüsü üzerinden geçmekle yapılır. Zira yardım vasıtası zekâttır." İzah eder misiniz?

 31. Zekat ve sadakanın layık oldukları mevkilerini bulmak için, sadakayı vermekte israf olmaması gerektiğini şart koşuyor Üstad. Acaba bunu nasıl anlamalıyız?

 32. "Halbuki vücub-u zekât ile hurmet-i ribaya müraat etmediklerinden, tabakalar arası gittikçe gerginleşir, hatt-ı muvasala kesilir, sıla-yı rahim kalmaz." Zekât ve faizin, sıla-i rahimle ilgisi nasıldır?

 33. "Tabakalar arasında musalâhanın temini ve münâsebetin tesisi, ancak ve ancak erkân-ı İslâmiyeden olan zekât ve zekâtın yavruları olan sadaka ve teberruatın heyet-i içtimaiyece yüksek bir düstur ittihaz edilmesiyle olur." İzahı?

Yükleniyor...