3. âyetin tefsiri

İçerikler


 1. "Takvâ ile seyyiattan temizlenir temizlenmez, hemen onun ardında imanla tezyin edilmiş ve süslendirilmiştir." Önce iman sonra takva olması gerekmez mi?

 2. "Kur’ân-ı Kerim, takvâyı üç mertebesiyle zikretmiştir: Birincisi; şirki terk, İkincisi; maâsiyi terk, Üçüncüsü; mâsivâullahı terk etmektir." İzah eder misiniz?

 3. "A’mâl-i mâliyenin kutbu, zekâttır." cümlesini izah eder misiniz?

 4. "اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ hal iktizasına göre îcaz ise de aynı manayı ifade eden اَلْمُؤْمِنُونَ kelimesine nazaran itnabdır (uzundur)..." İzah eder misiniz?

 5. "اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ" Burada neden "gaybün" denilmemiş de "el gayb" denilmiş. Yani nekre değil, lam-ı tarif kullanılmasının sebebi ne olabilir?

 6. ".., iman fiilini hayal nazarına gösterip, keyfiyetin tasvir edilmesine, dahili ve harici delillerin tecellisiyle imanın istimrar ve devam ile teceddüt etmesine işarettir." Açıklar mısınız?

 7. İmanın "Zaruriyat-ı diniyeyi tafsilen ve zaruriyatın gayrısını icmalen tasdik etmekten hasıl olan bir nur" olmasını izah eder misiniz?

 8. "Avâm-ı nâstan, hakaik-i diniyeyi tabir eden ancak yüzde birdir." Burayı izah eder misiniz?

 9. "Hattâ belâgat dâhilerinden Sekkâkî gibi bir zât, İmruu’l-Kays veya başka bir bedevînin ibraz ettiği belâgat incelerini kavramamıştır." cümlesini izah eder misiniz?

 10. "İman, Sa’d-ı Taftazanî’nin tefsirine göre; 'Cenâb-ı Hakkın, istediği kulunun kalbine, cüz-i ihtiyarının sarfından sonra ilka ettiği bir nurdur.' denilmiştir." Doğuştan Müslümanım ve cüzi irademi kullanmadım. Burayı nasıl anlayabiliriz?

 11. "İman, Şems-i Ezeliden vicdan-ı beşere ihsan edilen bir nur ve bir şuadır ki, vicdanın içyüzünü tamamıyla ışıklandırır." cümlesini nasıl anlamalıyız?

 12. "Vicdanında bulunan bütün emel ve istidatlarının tohumları bir şecere-i tûbâ gibi neşvünemaya başlar, ebed memleketine doğru hareket eder, gider." Emel ve istidat tohumlarının neşvünema olarak ebed memleketine gitmesi, ne demektir?

 13. "Evet, dağınık bir vaziyette bulunan efradı büyük bir sevinçle içtimaa sevk ettiren malûm âletin sesi gibi..." İzah eder misiniz, “malum alet”ten kasıt ne olabilir?

 14. "Namazda lâzım olan tâdil-i erkân, müdavemet, muhafaza gibi 1ikame"nin manalarını müraat etmeye işarettir." cümlesini, özellikle "muhafaza" kısmını nasıl anlamalıyız?

 15. "Namaz, kul ile Allah arasında yüksek bir nispet ve ulvî bir münasebet ve nezih bir hizmettir ki, her ruhu celb ve cezb etmek namazın şe’nindendir." İzah eder misiniz?

 16. "Namazın erkânı, Fütuhat-ı Mekkiye'nin şerh ettiği gibi, öyle esrarı hâvidir ki, her vicdanın muhabbetini celb etmek, namazın şe'nindendir." cümlesini açıklar mısınız?

 17. "Namaz, Hâlık-ı Zülcelal tarafından her yirmi dört saat zarfında tayin edilen vakitlerde manevi huzuruna yapılan bir davettir. Bu davetin şe’nindendir ki, her kalb, kemal-i şevk ve iştiyakla icabet etsin..." İzah eder misiniz?

 18. "Namaz, kalblerde azamet-i İlâhiyeyi tesbit ve idame ve akılları ona tevcih ettirmekle adalet-i İlâhiyenin kanununa itaat ve nizam-ı Rabbânîye imtisal ettirmek için yegâne İlâhî bir vesiledir." cümlesini izah eder misiniz?

 19. "Zaten insan medeni olduğu cihetle, şahsi ve içtimai hayatını kurtarmak için, o kanun-i İlahiye muhtaçtır." Bu cümleyi açıklayıp, örnek verir misiniz?

 20. "Tembellikle namazı terk eden veyahut kıymetini bilmeyen ne kadar cahil, ne derece hâsir, ne kadar zararlı olduğunu bilahare anlar, ama iş işten geçer." İzah eder misiniz?

 21. "Zekât da İslâmın kantarası, yani köprüsüdür." cümlesini izah eder misiniz?

 22. "Zekât ile sadakanın lâyık oldukları mevkilerini bulmak için birkaç şart vardır: ... 3. Minnetle in'âmın bozulmaması..." Bu üçüncü şartı izah eder misiniz?

 23. Zekat ve sadakanın layık oldukları mevkilerini bulmak için, sadakayı vermekte israf olmaması gerektiğini şart koşuyor Üstad. Acaba bunu nasıl anlamalıyız?

 24. "Müslümanların birbirine yardımları, ancak zekât köprüsü üzerinden geçmekle yapılır. Zira yardım vasıtası zekâttır." İzah eder misiniz?

 25. "İnsanların heyet-i içtimaiyesinde intizam ve asayişi temin eden köprü, zekâttır. Âlem-i beşerde hayat-ı içtimaiyenin hayatı, muavenetten doğar." İzah eder misiniz?

 26. "Vücub-u zekât ile hurmet-i ribaya müraat etmediklerinden, tabakalar arası gittikçe gerginleşir, hatt-ı muvasala kesilir, sıla-yı rahim kalmaz." Zekât ve faizin, sıla-i rahimle ilgisi nasıldır?

 27. "Tabakalar arasında musalâhanın temini ve münâsebetin tesisi, ancak ve ancak erkân-ı İslâmiyeden olan zekât ve zekâtın yavruları olan sadaka ve teberruatın heyet-i içtimaiyece yüksek bir düstur ittihaz edilmesiyle olur." İzahı?

Yükleniyor...