"Nurlar Külliyatı'nın ekserisinde tam bir muharriklik vazifesini deruhte eden Üstad-ı Sâni Hulûsi Beyefendimi,.." Burada Hulusi Ağabey'e "Üstad-ı Sâni" denilmesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Üstad-ı Muazzezim; Kur’ân-ı Azîmüşşânın, ne derecelerde zengin bir hazine-i rahmet-i İlâhiye bulunduğu vâreste-i arz olup, o hazine-i kudsiyenin muhtevi bulunduğu envâ-ı türlü elmas ve pırlantaları çıkartmak ve bilvesile bizim gibi muhtaç olanlara da verdirmek hususunda, Nurlar Külliyatının ekserisinde tam bir muharriklik vazifesini deruhte eden Üstad-ı Sâni Hulûsi Beyefendimi, teşbih ve tabiri caizse, saatçılarda bulunan yıldızvâri sekiz-on ağızlı saat anahtarlarına benzetiyorum ki, o müteaddit ağızlı anahtar, âlemde mevcut her saati tahrik eder, işletir. Mümâileyh beyefendim de aynen o hâlde olup, emsâli görülmemiş ve duyulmamış birçok mesâil-i mühimme-i hakikiyeyi Hazret-i Kur’ân ve dellâl-ı Kur’ân’dan istiyor.(Hâfız Sabri)"(1)

Buradaki “üstad-ı sâni” ibaresi, Hafız Sabri Ağabey'in Hulusi Ağabey'e bir iltifatı bir muhabbet nişanesidir. Yoksa Üstat'tan sonra Üstadımızın yerine ikame edecek ikinci bir üstat, ikinci bir müceddid anlamına gelmiyor.

Hulusi Ağabey'in manevi makamı çok yüksek ve çok parlaktır ve Risale-i Nur dairesinde birinci sıradadır. Zaten bu husus Risale-i Nur'un müteaddit yerinde de ifade edilmektedir. Buna binaen diğer Nur talebeleri Hulusi Ağabey'in talebesi ya da manevi evladı mesabesindedir. Nur talebesi, Nur dairesindeki ağabeyleri kendine hoca, şeyh olarak görebilir, ama tabi bu hususi bir durumdur. Yoksa mutlak şeyh mutlak üstad Risale-i Nurlardır.

"Hem Risale-i Nur’un dâiresindeki hâlis, pek kuvvetli ve her ferdine çok ruhları kazandıran ve Sahâbenin sırr-ı verâset-i Nübüvvetle meşreb-i uhuvvetkârânesini gösteren 'meşreb-i hıllet ve meslek-i uhuvvet' ise, hâriç dâirelerde o pedere ve o mürşide üç cihetle zarar vermek suretiyle, bir pederi aramaya ihtiyaç bırakmaz; birtek peder yerine, pek çok ağabeyi buldurur. Elbette büyük kardeşlerin müteaddit şefkatleri, bir pederin şefkatini hiçe indirir."(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Barla Lahikası, (88. Mektup).
(2) bk. Lem'alar, Yirmi Sekizinci Lem'a, On Birinci Nükte.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...