Risale-i Nur'da, Efendimiz Hazreti Muhammed (asm) için kullanılan tabirler ve tavsifler nelerdir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nur’da Hz. Peygamber (a.s.m) için çok fazla sıfatlar zilredilmiştir. Ama biz burda bazı mühimlerini nakletmek istiyoruz.

- Sultanü'l-Enbiya
- Resul-i Ekrem Efendimiz
- Peygamber-i Zîşan
- Fahr-i Cihan Efendimiz
- Fahr-ı Âlem
- Şems-i Hidayet
- Habib-i Kibriya
- Habibullah
- Yaver-i Ekrem
- Mübelliğ-i Marziyat
- Tercüman-ı Evamir
- Rehber bir muallim
- Dergâhı ilahiye elçisi
- Cennetin vesile-i icadı ve sebeb-i vücudu
- Saadeti ebediyenin sebebi husuli ve vesile-i vüsulü
- Ferd-i mümtaz
- Şeref-i nev-i insan
- Ferid-i kevn ü zaman olan fahr-i kâinat
- Hayatı kâinatın hayat-ı
- Şuur-u kâinatın şuuru
- Nuru hayatın nuru
- Burhan-ı natık
- Burhan-ı tevhid
- Şahid-i sadık
- Delil-i sadik
- Muciznüma
- Hidayet eda
- Burhan-ı katıı
- Delil-i satıı
- Muarrif üstad
- Abd-i aziz
- Saltanat-ı rububiyetin tellalı
- Mübelliğ-i marziyatı
- Kitab-ı kâinatın tercüman-ı âyâtı
- Resullerin seyyidi
- Sultan-ı enbiya
- Umum muminlerin imamı
- Ehl-i cennetin reisi
- Umum melaikelerin makbulu
- Bütün enbiyanın imamı
- Bütün asfiyanın serveri
- Bütün mukarrebînin akrebi
- Bütün mahlukatın ekmeli
- Bütün mürşidlerin sultanı
- Muhbir-i sadık
- Kitab-ı kebirin âyet-i kübrası olan Hâtemü'l-Enbiya
- Ehl-i imana imam
- Bütün insanlara hatib
- Bütün enbiyaya reis
- Bütün evliyaya seyyid
- Bütün enbiya ve evliyadan mürekkeb bir halka-i zikrin serzâkiri...
- Bütün enbiya hayattar kökleri
- Bütün evliya taravettar semereleri bir şecere-i nuraniye
- Mahbub-u kulûb
- Muallim-i ukûl
- Mürebbi-i nüfus
- Sultan-ı ervah
- Memur-u mahsus
- Abd-i mahsus
- Delllal-ı saltanat
- Keşşaf-ı tılsım
- Güzel âyine-i cemal-i Zat-ı Ehadiye
- Ümmi zat
- Sema-yı risaletin kamer-i müniri olan Hâtem-i Divan-ı Nübüvvet
- Üstadı küll
- Kefil-i mutlak
- Ahsen-i takvimde bir mu'cize-i kudret-i Samedaniyesi
- Mektubat-ı Samedaniyenin bir nüsha-i câmiası
- Sultan-ı Ezel ve Ebed'in bir muhatabı
- Abd-i hâssı
- Kemalâtının istihsancısı
- Halili ve cemalinin hayretkârı
- Cennet-i bâkiyesine namzed bir misafir-i azizi
- Kitab-ı kebirin âyet-i kübrası
- Kur'an-ı Kebirdeki ism-i a'zamı
- Şecere-i kâinatın çekirdeği ve en münevver meyvesi
- Saray-ı âlemin güneşi
- Âlem-i İslâmın bedr-i münevveri
- Rububiyet-i İlahiyenin dellâl-ı saltanatı
- Tılsım-ı kâinatın keşşaf-ı zîhikmeti olan Seyyidimiz Muhammedü'l-Emin Aleyhissalâtü Vesselâm...

Hz. Muhammed (asm) için geçen aşağıdaki tabirler ve tavsifler, o kadar güzeldir ki aynen naklediyoruz.

"O zat, bir saadet-i ebediyenin muhbiri, müjdecisi, bir rahmet-i binihayenin kâşifi ve ilâncısı ve saltanat-ı rububiyetin mehasininin dellâlı, seyircisi ve künuz-u esma-i İlahiyenin keşşafı, göstericisi olduğundan; böyle baksan -yani ubudiyeti cihetiyle- onu bir misal-i muhabbet, bir timsal-i rahmet, bir şeref-i insaniyet, en nurani bir semere-i şecere-i hilkat göreceksin. Şöyle baksan, -yani risaleti cihetiyle- bir burhan-ı Hak, bir sirac-ı hakikat, bir şems-i hidayet, bir vesile-i saadet görürsün. (Sözler, On Dokuzuncu Söz)

SÂDİSEN: Onuncu Söz'ün İkinci İşareti'nde işaret edildiği gibi uluhiyet, mukteza-yı hikmet olarak tezahür istemesine mukabil, en a'zamî bir derecede Zat-ı Ahmediye (asm) dinindeki a'zamî ubudiyetiyle en parlak bir derecede göstermiştir.

Hem Hâlık-ı Âlem'in nihayet kemaldeki cemalini bir vasıta ile göstermek, mukteza-yı hikmet ve hakikat olarak istemesine mukabil; en güzel bir surette gösterici ve tarif edici, bilbedahe o zattır.

Hem Sâni'-i Âlem'in nihayet cemalde olan kemal-i san'atı üzerine enzar-ı dikkati celb etmek, teşhir etmek istemesine mukabil; en yüksek bir sadâ ile dellâllık eden, yine bilmüşahede o zattır.

Hem bütün âlemlerin Rabbi, kesret tabakatında vahdaniyetini ilân etmek istemesine mukabil, -tevhidin en a'zamî bir derecede- bütün meratib-i tevhidi ilân eden yine bizzarure o zattır.

Hem Sahib-i Âlem'in nihayet derecede âsârındaki cemalin işaretiyle, nihayetsiz hüsn-ü zatîsini ve cemalinin mehasinini ve hüsnünün letaifini âyinelerde mukteza-yı hakikat ve hikmet olarak görmek ve göstermek istemesine mukabil; en şaşaalı bir surette âyinedarlık eden ve gösteren ve sevip ve başkasına sevdiren yine bilbedahe o zattır.

Hem şu saray-ı âlemin Sâni'i, gayet hârika mu'cizeleri ile ve gayet kıymetdar cevahirler ile dolu hazine-i gaybiyelerini izhar ve teşhir istemesi ve onlarla kemalâtını tarif etmek ve bildirmek istemesine mukabil, en a'zamî bir surette teşhir edici ve tavsif edici ve tarif edici yine bilbedahe o zattır.

Hem şu kâinatın Sâni'i, şu kâinatı enva'-ı acaib ve zînetlerle süslendirmek suretinde yapması ve zîşuur mahlukatını seyr ve tenezzüh ve ibret ve tefekkür için ona idhal etmesi ve mukteza-yı hikmet olarak onlara o âsâr ve sanayiinin manalarını, kıymetlerini, ehl-i temaşa ve tefekküre bildirmek istemesine mukabil; en a'zamî bir surette cin ve inse, belki ruhanîlere ve melaikelere de Kur'an-ı Hakîm vasıtasıyla rehberlik eden, yine bilbedahe o zattır.

Hem şu kâinatın Hâkim-i Hakîm'i, şu kâinatın tahavvülâtındaki maksad ve gayeyi tazammun eden tılsım-ı muğlakını ve mevcudatın "Nereden? Nereye? Ve ne oldukları?" olan şu üç sual-i müşkilin muammasını bir elçi vasıtasıyla umum zîşuurlara açtırmak istemesine mukabil, en vâzıh bir surette ve en a'zamî bir derecede hakaik-i Kur'aniye vasıtasıyla o tılsımı açan ve o muammayı halleden, yine bilbedahe o zattır.

Hem şu âlemin Sâni'-i Zülcelal'i, bütün güzel masnuatıyla kendini zîşuur olanlara tanıttırmak ve kıymetli nimetlerle kendini onlara sevdirmesi, bizzarure onun mukabilinde zîşuur olanlara marziyatı ve arzu-yu İlahiyelerini bir elçi vasıtasıyla bildirmesini istemesine mukabil, en a'lâ ve ekmel bir surette, Kur'an vasıtasıyla o marziyat ve arzuları beyan eden ve getiren, yine bilbedahe o zattır.

Hem Rabbü'l-Âlemîn, meyve-i âlem olan insana, âlemi içine alacak bir vüs'at-i istidad verdiğinden ve bir ubudiyet-i külliyeye müheyya ettiğinden ve hissiyatça kesrete ve dünyaya mübtela olduğundan, bir rehber vasıtasıyla, yüzlerini kesretten vahdete, fâniden bâkiye çevirmek istemesine mukabil; en a'zamî bir derecede, en eblağ bir surette, Kur'an vasıtasıyla en ahsen bir tarzda rehberlik eden ve risaletin vazifesini en ekmel bir tarzda îfa eden, yine bilbedahe o zattır.

İşte mevcudatın en eşrefi olan zîhayat ve zîhayat içinde en eşref olan zîşuur ve zîşuur içinde en eşref olan hakikî insan ve hakikî insan içinde geçmiş vezaifi en a'zamî bir derecede, en ekmel bir surette îfa eden zat; elbette o mi'rac-ı azîm ile Kab-ı Kavseyn'e çıkacak, saadet-i ebediye kapısını çalacak, hazine-i rahmetini açacak, imanın hakaik-i gaybiyesini görecek, yine o olacaktır. (Sözler, Otuz Birinci Söz, Üçüncü Esas)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

şeref askar

*Peygamber Efendimizi en güzel anlatan eserlerden biri olan Risale-i Nur'da RESÛLULLAH (A.S.M) için kullanılan sıfatlar ne güzeldir:*

 

1) Muhbir-i Sadık (A.S.M) (M.57)

2) Zât-ı Ekrem (A.S.M) (M.90)

3) Zât-ı Mübarek (A.S.M) (M.96)

4) Zât-ı Nuranî (A.S.M) (M.98)

5) Muhammed-i Arabî (A.S.M) (M.104) 6) Zât-ı Kudsî (A.S.M) (M.110) 7) Hoca-i Kâinat (A.S.M) (M.118) 8) Fahr-i Âlem (A.S.M) (M.118) 9) Muhammed-ül Emin (A.S.M) (M.135) 10) Seyyid-ül Âlemîn (A.S.M) (M.135) 11) Sultan-ı Levlâk (A.S.M) (M.160) 12) Hâtem-ül Enbiya (A.S.M) (M.162) 13) Resul-i Rabb-il Âlemîn (A.S.M) (M.162) 14) Reis-i Âlem (A.S.M) (M.169) 15) Seyyid-ül Beşer (A.S.M) (M.169) 16) Bürhan-ı Nâtık-ı Sâdık ve Musaddak (M.192) 17) Mu’cizat-ı Bâhire Sahibi (M.192) 18) Saadet-i Ebediye Müjdecisi (M.192) 19) Maden-i Kemalât (M.192) 20) Muallim-i Ahlâk-ı Âliye (M.192) 21) Dellâl-ı Vahdaniyet ve Saadet (M.192) 22) Tercüman-ı Kelâm-ı Ezelî (M.193) 23) Melek, Cinn ve Beşerin Seyyidi (M.193) 24) Kâinat Ağacının En Münevver ve Mükemmel Meyvesi (M.193) 25) Rahmet-i İlâhiyenin Timsali (M.193) 26) Muhabbet-i Rabbâniyenin Misali (M.193) 27) Hakk’ın En Münevver Bürhanı (M.193) 28) Hakikatın En Parlak Sirâcı (M.193) 29) Tılsım-ı Kâinatın Miftahı (M.193) 30) Muammâ-yı Hilkatin Keşşafı (M.193) 31) Hikmet-i Âlemin Şârihi (M.193) 32) Saltanat-ı İlâhiyenin Dellâlı (M.193) 33) Mehâsin-i San’at-ı Rabbaniyenin Vassafı (M.193) 34) Mevcudattaki Kemalâtın En Mükemmel Enmûzeci (M.193) 35) Kâinatın İllet-i Gáiyesi (M.193) 36) Sultan-ı Ezel ve Ebed’in Mübelliği ve Elçisi (M.194) 37) Ma’bûd-u Bilhakk’ın En Hâlis Abdi (M.194) 38) Kitab-ı Kebîrin Âyet-i Kübràsı (M.197) 39) Bürhan-ı Nâtıkî (A.S.M) (M.197) 40) Bürhan-ı Bâhir (A.S.M) (M.197) 41) Bütün Ehl-i İmana İmam (M.197) 42) Bütün İnsanlara Hatib (M.197) 43) Bütün Enbiyaya Reis (M.197) 44) Bütün Evliyaya Seyyid (M.197) 45) Bütün Enbiya ve Evliyadan Mürekkeb Bir Halka-i Zikrin Serzâkiri (M.197) 46) Nuranî Bürhan-ı Tevhid (M.198) 47) Bir Saadet-i Ebediyenin Muhbiri, Müjdecisi (M.199) 48) Rahmet-i Bînihâyenin Kâşifi ve İlâncısı (M.199) 49) Saltanat-ı Rububiyetin Mehasininin Dellâlı, Seyircisi (M.199) 50) Künûz-u Esma-i İlâhiyenin Keşşafı, Göstericisi (M.199) 51) Misâl-i Muhabbet (A.S.M) (M.199) 52) Timsâl-i Rahmet (A.S.M) (M.199) 53) En Nuranî Bir Semere-i Şecere-i Hilkat (M.199) 54) Bürhan-ı Hak (A.S.M) (M.199) 55) Şems-i Hidayet (A.S.M) (M.199) 56) Vesîle-i Saadet (A.S.M) (M.199) 57) Mahbûb-u Kulûb (A.S.M) (M.199) 58) Muallim-i Ukûl (A.S.M) (M.199) 59) Mürebbi-i Nüfus (A.S.M) (M.199) 60) Sultan-ı Ervah (A.S.M) (M.199) 61) Şeref-i Nev-i İnsan (A.S.M) (M.202) 62) Ferîd-i Kevn ü Zaman (A.S.M) (M.202) 63) Fahr-ı Kâinat (A.S.M) (M.202) 64) Semâ-yı Risâletin Kamer-i Münîri (M.210) 65) Hâtem-i Dîvan-ı Nübüvvet (M.210) 66) Muallim-i Ekber (A.S.M) (M.219) 67) Üstad-ı A’zam (A.S.M) (M.219) 68) Muhammed-i Kureyşî (A.S.M.) (M.220) 69) Benî-Âdem’in Medâr-ı Şerefi (M.220) 70) Habîbullah (A.S.M) (M.220) 71) Sebeb-i Hilkat-ı Eflâk (M.304) 72) Vesile-i Saadet-i Dâreyn (M.304) 73) Habib-i Rabb-ül Âlemîn (M.304) 74) Masnuat İçinde En Mükemmel Ferd (M.304) 75) Mahlûkat İçinde En Mümtaz Şahsiyet (M.304) 76) Üstad-ı Küll (A.S.M) (M.307) 77) Mürşid-i Mutlak (A.S.M) (M.311) 78) Rahmetenli’l-Âlemîn (A.S.M) (M.311) 79) Bütün Resullerin Ekmeli (M.316) 80) Hâtem-ül Enbiya (A.S.M) (M.335) 81) Bütün Enbiyanın Vârisi (M.335) 82) Din ve Şeriat-ı İslâmiyenin Sahibi (M.435) 83) İki Cihanın Sultanı (M.435) 84) Peygamber-i Zîşan (M.467) 85) Habîb-i A’zam (A.S.M) (M.503) 86) Dâmen-i Muallâ (A.S.M) (M.27) 87) Sultan-ı Ezel ve Ebed’in En Büyük Yâveri (M.91) 88) Mevcudatın En Meşhuru (M.216) 89) A’dâsının Tasdikiyle En Mükemmeli (M.216) 90) Mevcudatın En Büyük Kumandanı (M.216) 91) Mevcudatın En Namdar Hâkimi (M.216) 92) Mevcudatın Sözce En Yükseği (M.216) 93) Mevcudatın Akılca En Parlağı (M.216) 94) İslâmiyetin Menbaı (S.448) 95) İki Cihanın En Parlak Bir Güneşi (S.459) 96) Sıdk Ve Hayır ve Hakkın Dellâlı ve Nümunesi (S.490) 97) Risâlet Güneşi (A.S.M) (S.512) 98) Sahib-i Mi’rac (A.S.M) (S.512) 99) Abd-i Mahsus (A.S.M) (S.563) 100) Kemalât-ı İnsaniyeyi Câmi’ (S.563) 101) Bütün Tecelliyât-ı İlâhiyeye Mazhar (S.563) 102) Bütün Tabakàt-ı Kâinata Nâzır (S.563) 103) Marziyat-ı İlâhiyenin Mübelliği (S.563) 104) Saltanat-ı Rubûbiyetin Dellâlı (S.563) 105) Umum Mü’minlerin İmamı (S.572) 106) Umum Ehl-i Cennet’in Reisi (S.572) 107) Umum Melâikenin Makbulü (S.572) 108) Bütün Maksadların Medâr-ı Zuhûru (S.580) 109) Müezzin-i A’zam (A.S.M) (S.739) 110) Muhammed-ül Hâşimî (A.S.M.)(S.739) 111) Furkan-ı A’zam’ın İsm-i A’zamı (L.328) 112) İsm-i Ferd’in Cilve-i A’zamının Bir Âyinesi (L.328) 113) Mâden-i Şefkat (A.S.M) (L.382) 114) Mahlukatın En Müntehab ve En Müstesnası (Ş.6) 115) Tercüman-ı Zîşan (A.S.M.)(Ş.581) 116) En Yüksek Hasletleri Taşıyan Bir Şahsiyet (Ş.632) 117) Lütf u Rahmetinin Bir Parlak Misali (Ş.633) 118) Şefkat ve Muhabbetinin Bir Beliğ Lisanı (Ş.633) 119) Âlem-i Bâkîdeki Hayat-ı Dâime (Ş.633) 120) Nebiyy-i Akdes (A.S.M.) (Ş.670) 121) Üstad-ül Beşer (A.S.M) (İ.İ.106) 122) Mürşid-i İmanî (A.S.M) (M.N24) 123) Mürşid-i Hârika (A.S.M) (M.N25) 124) Ferd-i Ferîd (A.S.M) (M.N31) 125) Muhatab-ı Hâss (A.S.M) (M.N31) 126) Ekmel-ül Halk (A.S.M) (M.N48) 127) Şahid-i Sàdık (A.S.M) (M.N53) 128) İmam-ül Evliya Ve’l-Ülema (M.N53) 129) Mehbit-i Vahy-i İlahî (M.N53) 130) Nebiyy-i Zîşan (A.S.M) (M.N86) 131) Resul-i Zîşan (A.S.M) (M.N88) 132) Seyyid-ül Kevneyn (A.S.M) (B.L35) 133) Resul-i Müctebâ Aleyhi Ekmel-üt Tâhâ (B.L46) 134) Şâh-ı Levlâk (A.S.M) (B.L209) 135) Âhirzaman Nebisi (A.S.M) (B.L222) 136) Fahri Nebiyy-i Efhâmımız (B.L296) 137) İki Cihan Serveri (K.L53) 138) Ravza-i Pâk-i Ahmed (A.S.M) (E.L.1-124) 139) Hayatın Hayatı (E.L.1-176) 140) Kâinatın Hayatı (E.L.1-176) 141) İsm-i A’zam’ın Tecellî-i A’zamının Mazharı (E.L.1-176) 142) Bütün Zîruhların Nuru (E.L.1-176) 143) Kâinatın Çekirdek-i Aslîsi (E.L.1-176) 144) Server-i Kâinat (A.S.M) (Mu.7) 145) Nebiyy-i Ümmî (A.S.M) (Mu.8) 146) Muhammed Mustafa (A.S.M) (H.Ş.18) 147) Kur’an’ın Mübelliği (L.84) 148) Üstad-ı Mutlak (A.S.M) (L.131) 149) Muktedâ-yı Küll (A.S.M) (L.131) 150) Rehber-i Ekmel (A.S.M) (L.131) 151) Semâ-i Risâletin Şemsi (B.L148) 152) Seyyid-ül Mürselîn (B.L152) 153) Şefîu’-l Müznibîn (B.L219) 154) Ferd-i Mümtaz (S.71) 155) Zât-ı Muallâ (M.N23) 156) Mürşid-i Umumî (M.N23) 157) Hatîb-i Kudsî (M.N23) 158) Mürşid-i Kâmil (M.N24) 159) Rehber-i Ekber (L.317) 160) Muallim-i Ekmel (L.317) 161) Dellâl-ı A’zam (L.317) 162) Tılsım-ı Kâinatın Keşşafı (L.317) 163) Âyine-i Samedanî (L.317) 164) Habib-i Rahmanî (L.317) 165) Reis-i Muhterem (M.N42) 166) Efdal-ül Halk (M.N186) 167) Seyyid-ül Enam (M.N186) 168) İmam-ül Müttakîn (M.N201) 169) Resul-i Rahman (M.N216) 170) Fahr-i Cihan (B.L26) 171) Habib-i Yezdan (B.L26) 172) Seyyid-i Kâinat (B.L29) 173) Eşref-i Mahlûkat (B.L29) 174) Meb’us-u Âlem (B.L40) 175) Sultân-ül Evliya (S.620) 176) Habîb-i Ekrem (S.620) 

 

 

 

Kısaltmalar: S: Sözler M: Mektubat Ş: Şualar M.N: Mesnevi-i Nuriye L: Lem'alar B.L: Barla Lahikası E.L: Emirdağ lahikası

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...