Risale-i Nurlarda Kaç Ayet Açıklanmıştır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Nur-u Kur'ân'dan muktebes olan Risale-i Nurların gerçek mâhiyeti husususunda, dinî ilimlere, bilhassa Kur'ân ilmine vâkıf olan muhakkik âlimler itiraf etmişler ve ediyorlar ki: Kur'ân-ı Mu'ciz-ül Beyan, Risale-i Nurların yegâne menbâı ve üstadıdır. Nurlar bizzat Kur'ân'ın en nurlu, en berrak ve has müfessiridir ve onun nurlarını aksettirmiştir. Bu hakikat aynı zamanda Nur Müellifinin samimi ifâdeleri ile sâbit olduğu gibi, meydandaki zâhir ve bâriz hakikatın kendisiyle de böyledir.

Ancak Nurları mütalâa edenlerin mâlumları olduğu üzere, Risale-i Nurlar sâir tefsirler gibi, Kur'an'ın yüz kere, bin kere tefsir ve şerhi yapılmış olan zâhirî metin ve ibâresinin değil, onun maksud mânalarının orijinal bir tefsiridir.

Hem Risale-i Nur, umum Kur'ân'ın bir tefsiri de değildir. Yani Kur'ân'ın başından alıp sonuna kadar ve sıra takib ederek âyet-âyet, kelime-kelime bir tefsiri değildir. Amma imanın altı rüknüne bakan ve ayrıca da bu rükünlerin her birisinin teferruatına da işâret eden âyetlerinin mâna, murad ve maksadlarının has, yekta bir tefsiridir. Bu mevzuda misaller getirerek mes'elenin isbatına çalışmanın gereği yoktur. Çünki, Risale-i Nurlar meydandadır.

Hem Risale-i Nur'da bir çok hükümlü beyân ve ifâdeler, zâhiren şu, şu âyetlerdendir denilmemesine rağmen -ekseriyet-i mutlaka ile- o gibi hükümlerin her biri, bir veya birkaç âyetin mânalarının terkibidir.

Nasıl ki, Hz. Üstad'ın sahih rivâyetlerle gelen şu beyânı bu davaya kat'i hüccettir:

"*Üstad: Ben bir Risâlenin te'lifine başladığım zaman iki yüz âyât-ı Kur' âniye imdadıma geliyordu..."(1)

buyurmuşlardır. Evet, Risale-i Nurlara ilim ve basiret gözü ile bakan ülemânın da kat'î kanâatları aynı merkezdedir.

İşte bu nazarla baktığımızda, Âyet-i Kerîmelerin, Risalelerde üç ayrı şekilde yer aldığını söylemek mümkündür.

Birincisi: Orijinal metni ile birlikte yer alan âyetler.

İkincisi: Meâl olarak yer alan âyetler.

Üçüncüsü ise: Mana olarak yer alan ayetlerdir.

Bu üç şekliyle birlikte yer alan âyetlerin sayısını bulmak, ciddi ve uzun zaman alacak bir araştırma ile mümkündür. Orijinal metni ile yer alan âyetlerin sayısı ise kesin olmamakla birlikte, 630 civarındadır...

(1) bk. Abdülkadir BADILLI, Risâle-i Nur'un Kudsî Kaynakları, s. 13, Envar. Neş., 1994, İstanbul.,

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...