Risale-i Nurlarla, kabir suallerine rahatlıkla nasıl cevap verebileceğiz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz.” hadisinden yola çıkarak diyebiliriz ki, insan dünya hayatında ne ile meşgul ise, kabirde de öyle muamele görecek. Dünyada iman ilmi ile meşgul olup, Allah’ın emir ve yasaklarına riayet eden birisi, kabir aleminde salihler sınıfından sayılacağı için, kabir ona cennet bahçelerinden bir bahçe olacaktır inşallah. Meleklerin sorgusuna dünyada meşgul olduğu iman ilmi ile cevap verecek ve melekler ona dost şeklinde yakalaşacaktır. Bu manalara işaret eden ayet ve hadisler çoktur.

Burada temel ölçü; hayatımızı nerede ve nasıl harcadığımızdır. Şayet Allah yolunda harcadı isek, her şey kolay ve güzel olacaktır. Haram ve günahlarda harcadı isek, her şey zor ve azaplı olur.

Risale-i Nurlar tahkiki iman dersi verdiği için, iman yalnız akıl ve kalpte kalmayıp bütün duygu ve latifelere sirayet ediyor ve adeta kökleşiyor. Bu sebeple bir Nur Talebesi kabirde inşallah tahkiki imanın verdiği derinlik ve rahatlıkla o sorgucu meleklere cevap vereceklerdir.

Risale-i Nurlarda bu manaya işaret kabilinden şöyle bir hadise naklediliyor:

"Sarf ve nahiv ilmini okuyan bir medrese talebesinin vefat edip, kabirde Münker ve Nekir'in: "Men Rabbüke" (Senin Rabbin kimdir?) diye suallerine karşı, kendini medresede zannedip nahiv ilmiyle cevap vererek, "Men mübtedâdır, Rabbüke onun haberidir. Müşkül bir meseleyi benden sorunuz, bu kolaydır." diyerek, hem o melâikeleri, hem hazır ruhları, hem o vâkıayı müşahede eden orada bulunan bir keşfü'l-kubur velîsini güldürdü ve rahmet-i İlâhiyeyi tebessüme getirdi. Azaptan kurtulduğu gibi, Risale-i Nur'un bir şehid kahramanı olan merhum Hâfız Ali, hapiste Meyve Risalesini kemâl-i aşkla yazarken ve okurken vefat edip kabirde melâike-i suale mahkemedeki gibi Meyve hakikatleriyle cevap verdiği misilli, ben de ve Risale-i Nur şakirtleri de, o suallere karşı Risale-i Nur'un parlak ve kuvvetli hüccetleriyle istikbalde hakikaten ve şimdi mânen cevap verip onları tasdike ve tahsine ve tebrike sevk edecekler inşaallah."(1)

(1) bk. Şualar, On Birinci Şua, On Birinci Mesele

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...